Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Revizorski izveštaji u kampanji

Datum kreiranja: četvrtak, 06 mart 2014

Gradski sekretar za saobraćaj i član glavnog odbora SNS, izneo je u sklopu izborne kampanje, optužbe na račun prethodnih gradskih vlasti za zloupotrebe prilikom rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra, pozivajući se, između ostalog i na izveštaj državnog revizora o reviziji budžeta Grada Beograda za 2010. godinu, koji je objavljen još krajem 2011. 

Uvek je dobro da se, za promenu, u „razmeni paljbe“ među političkim protivnicima koriste konkretni argumenti umesto paušalnih optužbi. Pošto je reč o informacijama koje su objavljene pre više od dve godine, bilo bi primereno da je javnost dobila ovom prilikom i informacije o tome šta je bilo posle – da li su pokrenuti neki prekršajni ili krivični postupci zbog navedenih povreda Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetskom sistemu i kako su se oni okončali. 

Kao što je Transparentnost – Srbija već pokazala (http://goo.gl/cWwAMv), jedan od najvećih problema jeste to što revizorski izveštaji ostaju bez pravog odziva – prekršajni postupci često zastarevaju ili se završavaju minimalnim kaznama, javni tužioci ih ne čitaju po službenoj dužnosti i ne razmatraju da li ima osnova pokretanju krivičnih postupaka a javni pravobranioci se sa njima „upoznaju“ i ne preduzimaju nikakve mere kada nedomaćinski postupaju republička ili gradska javna preduzeća. 

Bilo bi primereno, ako se već ovakvi izveštaji koriste u kontekstu izborne kampanje, da građani dobiju uverljiva obećanja o tome šta će se činiti drugačije, i kako će se obezbediti da ne dođe do kršenja propisa o raspolaganju javnom imovinom. Toga, za sada, nema. Nasuprot tome, u kontekstu iste izborne kampanje, građanima se plasiraju informacije o već dogovorenom grandioznom investicionom projektu „Beograd na vodi“ , bez elementarne informacije – na osnovu kojeg propisa će biti odabran privatni partner sa kojim će se sarađivati. 

Iz izveštaja DRI o reviziji budžeta Grada Beograda za 2010. godinu:

22) Izvođenje radova na rekonstrukciji tramvajske dvokolosečne pruge, tramvajske kontaktne mreže, kolovoza, trotoara i infrastrukture u Bulevaru Kralja Aleksandra.

Odluku o pokretanju ove javne nabavke broj XXVII-04 br. 404-25/09 od 16.09.2009. g. doneo je direktor Agencije za investicije i stanovanje. Procenjena vrednost javne nabavke je 1.194.915.254 din.

Postupak JN sproveden je kroz drugu fazu restriktivnog postupka sa kvalifikacione liste izvođača ustanovljene u prvoj fazi restriktivnog postupka. Po sprovedenom postupku JN 22.12.2009. g. zaključen je Ugovor između Grada Agencije za investicije i „Balkan gradnje“ d.o.o. iz Beograda, za ukupnu ugovorenu cenu od 1.741.825.777 din, sa PDV - om.

Na osnovu izvršene revizije utvrdili smo sledeće:

Odluka o pokretanju JN za radove na rekonstrukciji tramvajske dvokolosečne pruge, tramvajske kontaktne mreže, kolovoza, trotoara i infrastrukture u Bulevaru Kralja Aleksandra pokrenuta je, a da se nisu stekli uslovi propisani odredbama čl. 24. Zakona o
javnim nabavkama („Sl.glasnik RS br.39/02...101/05), jer u budžetu Grada, za 2009. g. Nisu planirana sredstva u iznosu koji je potreban za realizaciju ove javne nabavke.

radovi-bulevarObaveštenje o dodeli JN kvalifikovanim ponuđačima, podnosiocima ponude, upućeno je 31.12.2009. g, a Ugovor sa izabranim ponuđačem „Balkan Gradnjom“ d.o.o. 22.12.2009. g, čime je postupljeno u suprotnosti sa čl. 107. st. 4. Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača 8 dana od dana prijema Odluke, a Ugovor je zaključen 9 dana pre dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude ostalim ponuđačima.

Ponuda ponuđača „Balkan gradnja“ d.o.o. sa kojom je zaključen ugovor nije prihvatljiva, Jer je procenjena vrednost data u Odluci o pokretanju javne nabavke 1.194.915.254 din, niža od vrednosti na koju je Ugovor zaključen u iznosu od 1.741.825.777 din.

Zaključivanje Ugovora sa „Balkan gradnjom“ od 1.741.825.777 din, sa PDV nije u skladu Sa čl. 54. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je propisano da obaveze koje preuzimaju DBK moraju odgovarati aproprijaciji koja im je odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.
Preporučujemo DBK koji planiraju finansiranje investicija iz više izvora, da Dosledno sprovode odgovarajuće pravne propise I procedure koje se primenjuju.