Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Uticaj partija na izbor Saveta DRI

Datum kreiranja: četvrtak, 14 septembar 2017

DRIMandat članova Saveta Državne revizorske institucije ističe za 10 dana (https://goo.gl/Pj6iBT), a prema navodima medija (https://goo.gl/jmT3X5) procedura za izbor novih članova još nije pokrenuta. Iako je jasno da bez političke podrške većine, ili makar prećutnog pristanka, nije moguće izabrati ni jednog nosioca javne funkcije u Narodnoj skupštini, loše je ako je ceo proces od predloga do izbora u rukama stranaka.

Zbog toga bi, i kada je reč o članovima Saveta DRI i o svim drugim javnim funkcijama trebalo makar u početnoj fazi omogućiti da kandidati ne budu označeni kao predlog neke stranke ili poslaničke grupe. Jedna od ideja je model izbora koji predviđa Zakon o javnim nabavkama za izbor članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Oni se javljaju na otvoreni konkurs. To omogućava da se makar među kandidatima nađu i oni koji ne uživaju inicijalno podršku ni jedne stranke, čime, makar hipotetički, stiču mogućnost da u razgovoru uvere narodne poslanike da su baš oni najbolji izbor za tu funkciju.  

Zakon o DRI propisuje, međutim, da "predsednika, potpredsednika i članove Saveta bira i razrešava Skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog nadležnog radnog tela Skupštine" (skupštinskog odbora). Odbor "razmatra kandidature, utvrđuje ispunjenost uslova određenih ovim zakonom i utvrđuje listu kandidata koju dostavlja Skupštini. Predlog kandidature mora biti obrazložen, sa priloženom izjavom kandidata u pisanom obliku da prihvata kandidaturu".

Transparentnost Srbija je na ovaj nedostatk u propisu ukazala još 2011. i 2015. godine, u Procenama sistema društvenog integriteta: "Najveći nedostatak u Zakonu koji može da ugrozi nezavisnost Institucije jeste način izbora predsednika i članova Saveta DRI - predlažu ih predstavnici partija u skupštinskom odboru, a bira ih parlament. Na ovaj način lična nezavisnost nije obezbeđena i zavisi od odnosa snaga u Skupštini”.