TS dostavila komentare na predložene izmene propisa u vezi sa zloupotrebom javnih resursa

Datum kreiranja: petak, 25 oktobar 2019

paragrafTransparentnost Srbija dostavila je nadležnim ministarstvima zajedničke predloge organizacija Centar za primenjene evropske studije i Transparentnost Srbija, koji se odnose na materiju koja je obuhvaćena nacrtima izmena i dpuna tri zakona u okviru procesa unapređenja izbornih uslova. Reč je o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim preduzećima.

U dopisu Ministarstvu finansija, a u vezi sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti TS je ukazala na potrebu da se urede i brojna druga pitanja, koja nisu obuhvaćena ovim nacrtom, a koja su od posebnog značaja za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa i poboljšanje izbornih uslova.

Naime, iz obrazloženja navedenog uz nacrt se može zaključiti da Radna grupa, kao ni Ministarstvo finansija nisu razmatrali druge dokumente koji su od značaja za materiju finansiranja političkih aktivnosti, izuzev Izveštaja misije OEBS/ODIHR, iako su oni u uskoj vezi sa predmetom izmena i dopuna zakona. Pre svega, iz ovog proizlazi da Radna grupa i Ministarstvo finansija nisu razmatrali potrebu da zakonskim izmenama obuhvate sve što je bilo planirano da se izmeni na osnovu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji (2013), pratećeg Akcionog plana i Akcionog plana za pregovore između Republike Srbije i EU u okviru poglavlja 23.

Dalje, Nacrt ne uzima u obzir ni nalaze i preporuke TAIEX eksperta iz 2016. od kojih su mnogi korisni, i u vezi su sa pitanjima na koja je u svojim preporukama ukazao i OEBS/ODIHR.

Najzad, ovaj Nacrt nije uzeo u obzir ni predloge za izmenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje je samo Ministarstvo finansija formulisalo u avgustu 2014! 

Suštinski, predložena rešenja ne ispunjavaju na adekvatan način ni navedenu preporuku OEBS/ODIHR. Naime, čak ni kada bi se navedena preporuka tumačila usko, očigledno je da se ona ne ispunjava. Istina je da bi se predloženim rešenjima povećala u određenoj meri transparentnost rada Agencije za borbu protiv korupcije (postupanje po prijavama), ali se ne bi ni na koji način povećala transparentnost samog procesa finansiranja izborne kampanje.

Takođe, kaznnene mere koje se predviđaju izmenama Zakona kreću se u okviru postojećeg raspona kazni za prekršaje, a promene se predviđaju samo u vezi sa jednim od mnoštva mogućih prekršaja i krivičnih dela koji su u vezi sa nezakonitim finansiranjem.

Pored toga, i nakon predloženih izmena bi ostali netaknuti brojni problemi koji su već i sada poznati, kako na osnovu nalaza međunarodnih i domaćih posmatrača, tako i državnih organa u Republici Srbiji.

Na neke od njih je TS ukazala u predlozima i preporukama datim tokom Dijaloga o izborima.

TS je dostavila konkretne sugestije u vezi sa prdloženim izmenama, ali je zaključila da je iz svih navedenih razloga jedino ispravno rešenje da se pristupi sveobuhvatnijoj reformi pravila o finansiranju političkih aktivnosti i posebno izborne kampanje. 

U okviru javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije TS je zajedničke predloge CPES i TS dostavila dostavila Ministarstvu pravde. 

TS je u dopisu podsetila Ministarstvo da smo ranije dali brojne druge predloge za izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno Zakona o sprečavanju korupcije, koji su dostupni na stranici Inicijative i analize.

Posebno smo skrenuli pažnju na dokument u kojem se može naći predlog za celovite promene u članu 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije/ članu 50. Zakona o sprečavanju korupcije, a koji se tiče korišćenja javnih resursa i funkcionerske kampanje.

TS je, takođe, Ministarstvu privrede dostavila zajedničke predloge CPES-a i TS koji se odnose na materiju obuhvaćenu javnom raspravom o dopunama Zakona o javnim preduzećima.

U dopisu se, uz konkretne predloge, ukazuje na potrebu da se kroz izmene Zakona o javnim preduzećima urede i brojna druga pitanja tako da se obezbedi veća transparentnost, efikasniji nadzor i manje diskrecionog odlučivanja. Neke od sugestija u tom pogledu mogu se naći u poslednjem poglavlju publikacije TS "Politički uticaj na javna preduzeća i medije". 

U pogledu mogućih dodatnih zakonskih rešenja koja su od posebnog značaja za poboljšanje izbornih uslova i sprečavanje zloupotrebe javnih resursa, TS je pozvala Ministarstvo da obrati pažnju na predloge i preporuke date tokom Dijaloga o izborima, a posebno na predlog da se propiše obaveza objavljivanja podataka o nameni i obimu korišćenja vozila kojima raspolažu javna preduzeća tokom izborne kampanje.