TS dostavila komentare na nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Datum kreiranja: petak, 15 novembar 2019

paragrafTransparentnost Srbija dostavila je nadležnom ministarstvu predloge i sugestije u vezi sa nacrtom Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. U okviru javne rasprave, TS je ukazala na odredbe koje se tiču takse za overu potpisa, organa za sprovođenje referenduma, obaveštavanja o referendumskim opcijama, referendumske kampanje, finansiranja i troškova referendumske kampanje, kampanje za narodnu inicijativu i odlučivanja o inicijativi.

U delu koji se odnosi na referendumsku kampanju, TS je ukazala da aktuelne odredbe Nacrta, kao krupan propust imaju to što nisu postavljene pravne prepreke da referendumsku kampanju vode državni organi i ostali korisnici javnih resursa. Takođe, postojeći Nacrt ne sprečava da referendumsku kampanju vode pojedina druga lica koja mogu lako biti zloupotrebljena za posredno vođenje referendumske kampanje od strane organa vlasti (nosioci javnih ovlašćenja, privatni partneri u JPP, primaoci državne pomoći i slično.

Druga potrebna dopuna se odnosi na korišćenje zabranjenih sredstava u vođenju referendumske kampanje. Kao što je zabranjeno da se podrška građana traži kroz poklone iz privatnih ili javnih izvora, isto tako bi trebalo da bude zabranjeno da se ta podrška traži kroz pružanje ili obećanje besplatnih usluga, ma ko da to čini.

TS je formulisala sledeće predloge:

Pojam referendumske kampanje

Član 24.

Referendumskom kampanjom se u smislu ovog zakona smatraju sve aktivnosti usmerene na vršenje uticaja na birače da se na referendumu izjasne u korist ili protiv predložene odluke koja je predmet referenduma.

Zabranjeno je da referendumsku kampanju vode državni organi, organi teritorijalne autonomije i organi lokalne samouprave, kao i privredni subjekti, ustanove, službe i druga pravna lica osnovana od strane ovih organa.

Zabranjeno je da referendumsku kampanju vode druga pravna lica koja koriste sredstva u javnoj svojini, pravna lica i preduzetnici koji su nosioci javnih ovlašćenja, privatni partneri u javno-privatnom partnerstvu i primaoci državne pomoći.

U cilju sprovođenja referendumske kampanje ne mogu se obećavati ili davati bilo kakva materijalna sredstva iz privatnih i javnih izvora biračima niti pružati ili obećavati bilo kakav vid nematerijalne pomoći.

Referendumska kampanja može da se sprovodi od dana raspisivanja referenduma do dana određenog za glasanje.

Organizator referendumske kampanje

Član 25.

Organizator referendumske kampanje može biti svako domaće pravno lice,izuzev lica iz člana 24. st. 2. i st. 3. ovog zakona ili grupa građana.

U vezi sa finansiranjem i troškovima referendumske kampanje, TS je podsetila da se već 14 godina zalaže za uređivanje ovog pitanja, imajući u vidu, između ostalog, delimično nezakonito i netransparentno finansiranje kampanje referenduma za potvrđivanje Ustava iz 2006.

Aktuelne odredbe Nacrta su u nedovoljnoj meri jasne. Iako se ovaj zakon poziva na drugi akt (Zakon o finansiranju političkih aktivnosti), te odredbe nije moguće primeniti direktno. Pored toga, shodna primena ne bi bila uvek ni primerena, naročito kada je reč o mogućnosti korišćenja sredstava koja su politički subjekti dobili iz javnih izvora za finansiranje svog redovnog rada za vođenje referendumske kampanje. Najzad, Nacrt predviđa da se za kampanju na pojedinim referendumima obezbeđuje finansiranje iz budžeta. Međutim, Nacrt ne predviđa ni koliko se sredstava izdvaja, niti kako će ona biti distribuirana.

Eventualna shodna primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koje se odnose na finansiranje izborne kampanje donela bi nekoliko loših posledica. Prva bi bila izdvajanje prevelikog iznosa iz budžeta. Naime, može se pretpostaviti da bi troškovi referednumske kampanje, koja se vodi samo oko jednog pitanja od javnog interesa, trebalo da budu manji nego kada je reč o izborima. Dalje, ne bi bilo primereno niti primenjivo da se ova sredstva dele na način kao što se dele sredstva učesnicima izborne kampanje (20% na jednake delove, unapred; 80% na osnovu uspeha na izborima).

Kako bi se ovi nedostaci prevazišli, predložili smo nekoliko rešenja koja bi trebalo razmotriti da bi se došlo do odgovarajućeg rešenja:

Način finansiranja referendumske kampanje

Član 26.

Za finansiranje troškova referendumske kampanje organizator kampanje može koristiti sopstvena sredstva i priloge fizičkih i pravnih.

Na prikupljanje priloga i korišćenje sopstvenih sredstava shodno se primenjuju pravila o finansiranju izborne kampanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti

Politički subjekt može za finansiranje referendumske kampanje koristiti isključivo priloge prikupljene za tu svrhu.

Zabranjeno je finasiranje troškova referendumske kampanje sredstvima dobijenim od: stranih država, stranih pravnih i fizičkih lica i drugih lica od kojih se ne smeju prikupljati sredstva za finansiranje izbrone kampanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti.

Za referendum koji je raspisala nadležna skupština, u slučaju kada je sprovođenje referenduma obavezno u skladu sa članom 10. ovog zakona, ili po inicijativi većine poslanika, odnosno odbornika, u skladu sa članom 11. ovog zakona, finansiranje troškova referendumske kampanje republičkog referenduma se vrši iz republičkog budžeta, a za finansiranje kampanje pokrajinskog referenduma i referenduma u jedinici lokalne samouprave iz pokrajinskog budžeta, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, sredstva se obezbeđuju u visini 30% sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za finansiranje izborne kampanje za izbore za narodne poslanike, odnosno u visini od 60% sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za finansiranje kampanje na nivou autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

Polovina sredstva iz stava 6. ovog člana raspodeljuje se organizatorima referendumske kampanje koji pozivaju građane da glasaju za predlog, a polovina organizatorima referendumske kampanje koji pozivaju građane da glasaju protiv predloga, i unutar svake grupe se deli na jednake iznosima svakom organizatoru koji se u roku od 7 dana prijavi nadležnoj skupštini i koji u dodatnom roku od 3 dana položi izborno jemstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti.

Troškovi referendumske kampanje

Član 27.

Troškovi referendumske kampanje su troškovi promotivnih aktivnosti u toku referendumske kampanje.

Sredstva prikupljena za finansiranje troškova referendumske kampanje mogu se koristiti samo za aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

Na oglašavanje u medijima primenjuju se propisi i pravila kojima se uređuje postupanje medija u izbornoj kampanji.

TS je, u vezi sa ovom oblašću, predložila i rešenja koja regulišu otvaranje posebnog računa za finansiranje referendumske kampanje, izveštavanje o troškovima kampanje, ovlašćenog lica, kao i shodne primene ovih odredbi na organizovanje kampanje za podršku narodnoj inicijativi i shodne primene odredbi zakona koji uređuje finansiranje političkih aktivnosti.

Ceo predlog na sajtu TS: http://transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_komentari_i_predlozi_za_nacrt_zakona_o_referendumu_i_narodnoj_inicijativi.pdf