TS traži odbjašnjenje za sužavanje kruga javnih funkcionera

Datum kreiranja: subota, 30 januar 2021

skupstina srbije unutraTransparentnost Srbija zatražila je od predsednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine obrazloženje zbog čega bi usvajanjem autentičnog tumačenja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije trebalo suziti krug javnih funkcionera na koje se odnose odredbe tog zakona.

U inicijativi upućenoj predsednici odbora Jeleni Žarić Kovačević, TS je ukazala da usvajanjem autentičnog tumačenja, pojam „javni funkcioner“ više ne bi obuhvatao pojedine osobe za koje trenutno ne postoje nikakve dileme da jesu “javni funkcioneri”, kao što su lica koja na funkciju biraju Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, ili oni koje imenuje Predsednik Republike.

Predlog za donošenje autentičnog tumačenja člana 2. stav 1. tačke 3. Zakona o sprečavanju korupcije je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović, predlog je 28. januara razmatran i usvojen na sednici Odbora, a za predstavnika Odbora pred Narodnom skupštinom, koja treba da usvoji autentično tumačenje, određena je poslanica Žarić Kovačević.

U obrazloženju predloga se navodi da je razlog za podnošenje ''da bi se izbegle nedoumice do kojih bi moglo doći u primeni navedene odredbe prilikom određivanja na koga se odnosi pojam ’javni funkcioner’“. Na zvaničnoj internet stranici Narodne skupštine TS nije uspela da pronađe više informacija i preciznije navođenje konkretnih razloga, bilo samostalno bilo kao priloge navedenog Predloga. Štaviše, razlozi za podnošenje Predloga ne mogu se otkriti ni gledanjem video snimka sednice Odbora u trajanju od 4 minuta i 52 sekunde koji je dostupan na sajtu skupštine. Tim pre što je na video snimku vidljivo da ni sam predlagač nije uzeo reč niti usmeno obrazložio predsedniku i članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razloge za svoje postupanje.

U pozivu da pojasne razloge, TS se pozvala na nedavno usvojeni Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Transparentnost Srbija, naime, u potpunosti podržava razloge usvajanja Kodeksa koji su navedeni u preambuli a naročito ''da narodni poslanici svoj rad i delovanje treba da podrede zakonitosti i javnom interesu a u skladu sa etičkim vrednostima sadržanim u Kodeksu ponašanja narodnih poslanika...'' i ''da je osnovni cilj usvajanja i promovisanja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika jačanje poverenja građana u Narodnu skupštinu''.

Šta se smatra etičkim vrednostima precizirano je odredbom člana 6. Kodeksa koja između ostalog propisuje '' Otvorenost…..znači spremnost da se javno obrazlože razlozi za odluke koje se predlažu......''. Pored toga, odredbom člana 20. stav 1. Kodeksa propisana je obaveza narodnog poslanika ''.... da na javno izrečen zahtev obrazloži razloge za svoje postupanje i za odluku za koju se zalaže i navede sve činjenice i okolnosti na kojima su postupak i odluka zasnovani.''

Zbog svega navedenog TS je pozvala predsednicu Odbora i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo da javno objave dokumente i činjenice koje je predlagač dostavio u prilogu svog Predloga. Ukoliko to nije bio slučaj, da predlagača obaveže da ih bez odlaganja objavi ili dostavi Odboru radi objavljivanja.