Reformska agenda koalicije prEUgovor za 2021. godinu

Datum kreiranja: subota, 13 februar 2021

preugovor agenda 2021U novoj godišnjoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Borba protiv pandemije COVID-19 i upravljanje njenim ekonomskim i socijalnim posledicama nastavlja se i u 2021. godini. Očekuje se početak velike debate o reformi Evropske unije i operacionalizacija nove metodologije proširenja koju je prihvatila i Srbija.

Prethodnu godinu obeležio je zastoj pristupnog procesa Srbije. Prvi put nije otvoreno nijedno pregovaračko poglavlje, što je jasna posledica nedovoljnog napretka Srbije u ključnim oblastima evropskih integracija - demokratiji i vladavini prava. Pandemija i vanredno stanje ogolili su i produbili zarobljavanje države, koje godinama teče uporedo sa pristupnim pregovorima, o čemu prEUgovor redovno izveštava.

Koalicija prEUgovor iznova podseća EU da je politika proširenja njen najefektivniji spoljnopolitički instrument i temelj njenog uticaja na Zapadnom Balkanu, a Vladu Srbije da proces pristupanja ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje, zasnovanog na vladavini prava. Politička volja za nastavak procesa proširenja mora da bude vidna i jasna sa obe strane kako bi se nastavilo sa reformama.

U TOM KONTEKSTU, KOALICIJA PREUGOVOR POZIVA EU:

PREUGOVOR POZIVA VLADU SRBIJE:

KOALICIJA PONAVLJA SVOJU ZABRINUTOST U VEZI SA:

KADA JE REČ O POGLAVLJIMA 23 I 24, PREUGOVOR PODSEĆA:

Pročitajte više u Reformskoj agendi koalicije prEUgovor za 2021. godinu. Dokument sadrži i sažet prikaz sa preporukama u specifičnim oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24, kao što su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost, migracije i azil, između ostalog. 

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti“. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.