Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Obnova kao mera transparentnosti

Datum kreiranja: utorak, 08 jul 2014
AleksandarVucicJavnosti su i dalje, mesec i po dana posle obećanja premijera, nedostupni podaci o donacijama za pomoć stradalima u poplavama. Prvo se čekalo da se prikupe saglasnosti donatora, sada se čeka poseban sajt www.obnova.org.rs Do tada, dostupan je samo podatak o zbirnom stanju na računu za uplatu pomoći. Nije poznato koliko smo i čega dobili ili prikupili u robi, kolika je pomoć drugih zemalja, međunarodnih organizacija. Nema podataka o trošenju sredstava i podeli robne pomoći. 

U međuvremenu je najavljeno da će na svakom objektu koji se obnavlja biti „table dokle je stigla izgradnja, koji su rokovi koliko je sredstava utrošeno i odakle“. Na putevima koji se popravljaju postoje table, ali na njema nema podataka o vrednosti radova. Najavljuje se donošenje posebnog zakona kojim će se izbeći primena Zakona o javnim nabavkama, iako taj zakon ima propisane procedure za hitne slučajeve (detaljnije na http://goo.gl/7TyYHV

Sve su to razlozi što je Transparentnost Srbija u okviru primedbi na Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji ukazala da je potrebno da se u tom dokumentu predvidi način da se obezbedi javnost podataka o prikupljenoj humanitarnoj pomoći, načinu raspodele tih sredstava (naročito ako su prikupljena na račun Vlade), kao i podacima o utvrđenoj šteti od poplava. 

Akcioni plan (nacrt je dostupan na http://goo.gl/2makqX) inače, na sadrži ni mere koje se odnose na javno – privatna partnerstva, rad i nadzor nad radom javnih preduzeća, dodelu raznih vidova državne pomoći, kao i pitanja od značaja za javnost postupanja u sektorima kao što su zdravstvo i prosveta. TS je ukazala i da je nužno je navesti da se postojeća pravila o korišćenju portala e-uprave ne poštuju (npr. neobjavljivanje podataka o javnim raspravama). 

U samom Akcionom planu velika većina opisanih aktivnosti predstavlja sumiranje onoga što je i inače planirano u okviru nekih drugih strategija ili inicijativaTS smatra da bi stvari trebalo načelno drugačije postaviti i da bi ovaj Akcioni plan trebalo da bude nosilac promena, bilo kroz detaljniju razradu planova koji već postoje na drugom mestu ili kroz iniciranje promena koje tim drugim planovima nisu ni predviđene, a potrebne su srpskom društvu. 

Primera radi, u oblasti borbe protiv korupcije, ovaj akcioni plan bi bio prilika da se predvide aktivnosti koje iz nepoznatih (nije bilo obrazloženja) razloga nisu uvrštene u Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, a koje je TS predlagala tokom rada na njenoj izradi, kao što su 

• objavljivanje transkripta i zaključaka sa sednica Vlade osim ako su posebnom odlukom, na osnovu zakonskih kriterijuma označeni kao poverljivi
• izrada i objavljivanje obrazloženja za odluke o imenovanjima i razrešenjima
• objavljivanje podnetih amandmana na sajtu Narodne skupštine
• objavljivanje obrazloženja za odluke organa vlasti o raspolaganju javnim sredstvima
• objavljivanje izveštaja o radu Vlade 

Predlagali smo i da se u antikorupcijsku strategiju i AP unese mera „Uspostavljena pretraživa baza podataka javnih rashoda i preuzetih obaveza na svim nivoima vlasti“.

U realizaciji ove mere bi trebalo poći od iskustava slovenačkog portala „Supervizor“ , u čiju izradu, prema rečima sagovornika iz Slovenije (direktor Komisije za sprečavanje korupcije), nije bilo potrebno uložiti značajna sredstva, jer su svi podaci već postojali u bazama koje se vode kod državnih organa.

Sve predloge TS može pogledati na našem sajtu (http://goo.gl/6qIUhj) u dokumentu „Komentari TS na drugi nacrt ap ogp jul 2014.doc“