Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javnost podataka o pomoći za poplavljene

Datum kreiranja: utorak, 30 septembar 2014
srbija-poplaveTokom prošle nedelje se situacija u pogledu javnosti podataka o pomoći za ugrožene u poplavama bitno poboljšala. Trenutno stanje izgleda ovako:

1. Na sajtu Ministarstva finansija, za razliku od situacije od pre nedelju dana, kada je bilo objavljeno samo stanje na pojedinim računima koje je otvorila Vlada Srbije za prikupljanje pomoći, sa poslednjim presekom s početka jula 2014 (http://goo.gl/nE3Dcs), sada se mogu naći ažurirani podaci, sa stanjem od 25. septembra 2014. (http://goo.gl/7HgWHC), koji su osim toga znatno detaljniji – sada je prikazano i aktuelno stanje, ali i koliko je ukupno novca bilo uplaćeno na račun od početka prikupljanja. Pored toga, posebno je označena suma koja je prikupljena od operatera mobilne telefonije. Tako, na osnovu ovih podataka se može videti da je trenutno raspoloživo oko 1438 miliona dinara (u raznim valutama), a da do sada potrošeno ukupno 2190,3 miliona dinara i 7,7 miliona evra. Takođe su sada posebno iskazani podaci o uplatama preko mobilnih operatera (oko 233 miliona dinara) koji su obuhvaćeni navedenim zbirom dinarskih uplata.

2. Na sajtu Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja su sada objavljena dva spiska (ranije je bio objavljen samo jedan). Na prvom se nalaze imena 12.481 imena ljudi koji su dobili ukupno preko 3 milijarde dinara državne pomoći (http://goo.gl/gxNl9I) između 6. avgusta i 25. septembra. Takođe se navodi da će spiskovi biti ažurirani u skladu sa dinamikom prijema rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji od strane gradova i opština. Drugi spisak objavljen na sajtu Kancelarije sadrži 215 imena ljudi čiji su oštećeni objekti „klasifikovani u 6. kategoriju oštećenja“, to jest oni koji su porušeni ili su zabranjeni za stanovanje. Spisak sadrži napomene o pravosnažnosti rešenja (http://goo.gl/M8F2Zy), kao i napomenu o tome da li će objekti biti iznova izgrađeni ili je korisnicima dodeljena novčana pomoć. Poređenjem ovih spiskova sa objavljenim podacima Ministarstva finansija može se doći do zaključka da je reč o (približno) jednakom iznosu, to jest, da sredstva sa posebnih računa nisu korišćena za druge isplate osim onih koje su vršene preko Kancelarije.

3. Na sajtu Vlade (http://goo.gl/jXyDcX) objavljeno je više tabela, i to pregled stanja deviznog i dinarskog računa sa stanjem na dan 23. septembra 2014. (podaci Ministarstva finansija, ali ne najnoviji), kao i spiskovi uplata na račune drugih budžetskih korisnika, uplate stranih ambasada i spisak sa podacima o više od 31.000 pojedinačnih uplata na dinarski račun Vlade. Ovi spiskovi nisu ažurni, jer se odnose na stanje sa početka avgusta 2014.

Šta su i dalje glavni problemi:

1. Prikaz priliva i isplata donatorske pomoći nije objedinjen. Iako mnogi podaci postoje, oni se nalaze na nekoliko Vladinih sajtova, pri čemu na sajtovima nema ni linkova koji bi usmerili čitaoca na druga mesta gde može naći dodatne informacije, što bi trebalo rešiti.

2. Neki od podataka koji su objavljeni nisu ažurirani (podaci o pojedinačnim donacijama na sajtu Vlade). Pored toga, nigde nije propisana obaveza objavljivanja i ažuriranja ovih podataka, tako da dinamika i dalje zavisi od dobre volje i/ili zahteva javnosti i raznih institucija koje su uključene u ovaj proces.

3. Nevezano za donatorsku pomoć, još uvek nisu objavljene informacije o drugim izvorima finansiranja obnove od stane javnih institucija (npr. budžetska sredstva). Sudeći po informacijama koje smo dobili, u periodu od donošenja Zakona do danas, nije bilo plaćanja sa posebnih računa koje su otvorile lokalne samouprave, niti iz budžetske rezerve. S druge strane, takva plaćanja su verovatno vršena za neodložne potrebe u prvim nedeljama nakon poplave ili su za te potrebe korišćena sredstva (materijalnih) rezervi državnih organa, javnih preduzeća i opština, koja će, kroz neke nove javne nabavke, morati da budu obnovljena.

Inače, Transparentnost - Srbija je prošle nedelje obavestila Kancelariju za pomoć i obnovu poplavljenih područja da je započela sprovođenje projekta Monitoringa javnih nabavki koje se sprovode na osnovu posebnog Zakona o otklanjanju posledica poplava, radi prikupljanja pravovremenih informacija o takvim javnim nabavkama na obostrano najpogodniji način. Kancelarija je istog dana iskazala spremnost za saradnju i pozvala naše predstavnike na sastanak koji je održan u petak, 26.9.2014.

Na ovom sastanku smo, između ostalog, saznali da do sada Kancelarija nije dobijala zahteve naručilaca za sprovođenje pregovaračkih postupaka (umesto otvorenog tenderskog postupka). Inače, posebnim zakonom je predviđeno da se takvi postupci mogu sprovoditi jedino uz saglasnost Kancelarije. To je različito od rešenja iz Zakona o javnim nabavkama, prema kojima pre pokretanja pregovaračkog postupka naručilac mora da zatraži mišljenje od Uprave za javne nabavke, a jedan od ciljeva našeg monitoringa jeste da utvrdimo da li postoji razlika u praksi odobravanja ovakvih nabavki kada se primenjuje ZJN i ovaj poseban zakon koji se odnosi na slučajeve obnove nakon poplava.

Kad je reč o drugim postupcima javnih nabavki koje će biti predmet monitoringa, predstavnici Kancelarije su nam ukazali da osim nekoliko postupaka iz oblasti vodoprivrede koji su objavljeni nije bilo drugih koji se sprovode na osnovu ovog posebnog zakona. Predstavnici Kancelarije su takođe ukazali da do sada korisnici javnih sredstava nisu dostavljali mesečne izveštaje o finansijskoj i nefinansijskoj pomoći koju su dobili i da će to činiti nakon donošenja podzakonskog akta koji će urediti to izveštavanje, ali da neće biti problem da dobijemo te izveštaje (Zakonom nije predviđena obaveza njihovog objavljivanja).

Dogovoreno je da se konkretni modaliteti saradnje kod prikupljanja podataka naknadno dogovore, uz jasno izraženu spremnost Kancelarije na saradnju u ovom poslu. Predstavnici Kancelarije su takođe ukazali na to da postoje problemi koje se tiču pitanja koja nisu tema našeg monitoringa a u vezi sa određivanjem prava na pomoć u obnovi od strane opštinskih komisija i utvrđivanja verodostojnosti podataka o tome da vlasnici oštećenih objekata u njima zaista žive, što je propisano kao uslov za dobijanje ovog vida pomoći.