Izveštaj o reviziji budžeta za 2013 - ponovo isti prestupi

Datum kreiranja: petak, 26 decembar 2014
DRI je predstavila izveštaj o revizijama koje su sprovođene tokom prethodnih godinu dana i on pokazuje da u raspolaganju javnim finansijama u Republici Srbiji nema bitnog napretka, jer se i ove godine ponavljaju veoma slični problemi kao i ranijih godina.

TSSFBTransparentnost - Srbija smatra da ovi podaci iziskuju odgovarajuću reakciju i drugih državnih organa. To je pre svega Narodna skupština, koja bi, pored razmatranja samih revizorskih izveštaja, trebalo da otkloni i sistemske probleme, bilo tako što bi izmenila zakone, bilo tako što bi pozvala na odgovornost Vladu za neispunjeno.

Kao što smo ukazivali mnogo puta, javni tužioci ne treba da čekaju da im stignu krivične prijave od revizora, već treba da sami ispitaju da li iza uočenih kršenja procedura može postojati i i zloupotrebe koja podleže krivičnoj odgovornosti.

Najzad, ovakvi nalazi DRI potvrđuju da je neophodno izgraditi druge mehanizme zaštite javnih finansija kao što su interne revizije i budžetske inspekcije, nakon čega bi DRI mogla da se posveti u većoj meri ispitivanju svrsishodnosti javnih rashoda. Iz istih razloga treba jačati i druge vidove kontrole, koje do sada očigledno nije dale dovoljno rezultate, naročito kada je reč o kontroli Minstarstva privrede nad javnim preduzećima, te Ministarstva finansija i resorsnih ministarstava u pogledu kontrole zapošljavanja.

DRI je, inače, najavila i pokretanje inicijative Vladi u vezi sa problemom kašnjenja sa odobrenjem programa poslovanja javnih preduzeća. TS je u istraživanju o primeni Zakona o javnim preduzećima (http://goo.gl/sPLTGq) utvrdila da je redovna pojava da se ovi programi odobravaju kada godina već počne, a često se to dešava i sa devet meseci zakašnjenja. I DRI je u svom izveštaju utvrdila ovaj problem, u vezi sa javnim nabavkama koje su tek naknadno odobrene.

DRI je, inače, i ove godine utvdila da je čak 45,81% revidiranih javnih nabavki (po vrednosti) sprovedeno neregularno. Jednu trećinu tog broja obuhvataju ugovori koji su zaključeni bez ikakvog postupka nabavke.

Podaci o tome koji se prekršaji odnose na doba primene prethodnog Zakona o javnim nabavkama (prvi kvartal prošle godine), a koji na aktuelni Zakon, biće poznati početkom naredne godine, kada DRI bude podnela zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

I ove godine DRI konstatuje da sistem interne kontrole ne funkcioniše kako bi trebalo kod gotovo ni jednog revidiranog subjekta, a interne revizije, prema nalazima DRI funkcionišu u punom obimu u samo tri od 72 revidirana subjekta.

Između ostalog, uočena su i odstupanja od propisa o zapošljavanju - kod 13 subjekata je pronađeno 639 zaposlenih preko zakonskih ograničenja.

Kao napredak u odnosu na ranije godine DRI je konstatovala da je u obrazloženju Nacrta Zakona o završnom računu po prvi put objavljeno stanje javnog duga države. DRI konstatuje da je i prva objavljena revizija svrsishodnosti, koja se odnosila na korišćenje službenih vozila, donela rezultate - "značajno smanjenje broja službenih vozila", "smanjen broj lica koja mogu da ih koriste", "popis vozila koja se ne koriste" i slično.

Izveštaji DRI mogu se preuzeti http://www.dri.rs/poslednji-revizorski-izvesta.html