Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji

Datum: 24.08.2018

Medij: Danas     Strana: 8

Rubrika: Dijalog

Autori: Dragan Eraković

Teme: Korupcija

Naslov: Pola veka do Evrope

Naprednjački talaspotopio evropske vrednosti u Srbiji

Pola veka do Evrope

Dragan Eraković

LIČNI STAV

Na naprednjačkom talasu o pridruživanju Evropskoj uniji i borbi protiv korupcije pre šest godina promenjena je prodemokratska vlast u Srbiji. Međutim, od evropskih vrednosti gotovo ništa nije primenjeno u praksi. Počev od demokratizacije, vladavine prava, slobode govora i medija, privrednog rasta...

Još od Francuske revolucije, krajem 18. veka, vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U Srbiji obesmišljen je parlamentarni život, a primera radi i kod donošenja najznačajnijeg akta o budžetu poslanici pozicije papagajskom opstrukcijom nisu dozvolili da se o budžetu raspravlja na demokratski način. Izvršna vlast umešala se i u sudsku, a dovoljno govori Beograd na vodi, po leks specijalisu, sa ogromnom štetom po državu.

S druge strane rušenje u Savamali je svojevrstan državni udar jer policija nije štitila građane i imovinu, a izvršioci su prepoznati i od tadašnjeg premijera Srbije. Još od starih Rimljana gde je zakon bio prvo merilo države, u ovoj i ovakvoj Srbiji zakon je promenljiva i selektivna kategorija za vladajuču stranku, pa makar se ona protivno logici i semantici zvala napredna. Upravo u vladavini prava Srbija i te kako zaostaje za evropskim normama. Posebno kada su mediji u pitanju jer dešava se da budu zabranjene emisije kao što je „Utisak nedelje", ili da se ugase „Vranjske novine“, abesprimeran pritisak sada trpe Kikindske novine i Južne vesti. Nezamislivo je da poreski organi pritiskaju oglašivače ili da se retroaktivno primeni jednoobrazan zakon da glavni i odgovorni urednik mora biti zaposlen u tom mediju. S druge starne sama država nije regulisala pitanje Tanjuga, koji po postojećem zakonu o javnom informisanju ne može da postoji, a opet prima prinadležnosti od države. Ili da još uvek nije regulisano pitanje „Politike", „Dnevnika" i „Novosti" gde država povlači glavne poteze i gde su nagomilani silni gubici. Ali su zato sramno favorizovani PINK i Informer...

lako prorežimski mediji kao Srpski telegraf, Alo, Informer imaju hiljadu i više kršenja Kodeksa novinarstva oni i dalje vedre i oblače, dobijaju mahom nezakonski sprovedene medijske projekte, i što je najpogubnije promovišu primitivizam, nacionalizam, pa i pornografske sadržaje. U ostalim društvenim sferama takođe se ne primenjuju evropske vrednosti, počev od imenovanja na odgovorne funkcije, posebno kulturnih instituđja. Posledice su pogubne, nesagledive i neispravljive. Ziveći tako u poplavi rijaliti programa i kiča, promenjen je i mentalni i etički kod. Primera radi, najnovija istraživanja o opredeljenjima mlade generacije pokazuju da je gotovo približan odnos za Evropsku uniju odnosno za priklanjanje ruskom uticaju. Kao da se zaboravilo da je Srbija napravila ogroman iskorak u 19. veku kada se opredelila da se intelektualna elita obrazuje u Francuskoj, Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj... Kao da se ne zna da je Evropska unija donirala Srbiji više od tri milijarde evra, a SAD oko milijardu dolara. Naravno, tu su i velike privredne investicije iz evropskih zemalja, dok na suprotnoj strani investicije iz Rusije mogu se na prste jedne ruke nabrojati. Indikativno je da je za ovo vreme oko pola miliona stanovnika iz ove Srbije emigriralo, od toga čak 90.000 visokoobrazovanih stručnjaka i 7.500 doktora nauka. Njihova opredeljenje nije bila Rusija. To je nenadoknadiv gubitak za ovu siromašnu zemlju, sa BDP manjim od 40 milijardi evra, sa prosekom od 5.700 evra po stanovniku. Poređenja radi, u Hrvatskoj je to oko 12.000, u Sloveniji više od 20.000, u Češkoj 24.000 evra po stanovniku. Za neko približavanje razvijenim evropskim zemljama potrebno je više od pola veka. Naravno, da te zemlje ne čekaju, već ulaze u četvrtu tehnološku revolucije. Srbija, što je najpogubnije, svake godine izgubi 35.000 stanovnika, što je razlika između umrlih i rođenih, dok se nastavlja nezaustavljiv egzodus najproduktivnijih i najobrazovanijih. Obrazovanje jednog inženjera košta barem 150.000 evra, a pogotovo je što hrle u druge zemlje.

I ovoj i ovakvoj Srbiji dovoljno je pomenuti da samo Šabac, Paraćin i Čajetina od 145 lokalnih samouprava nemaju naprednjačku vlast. Na primeru prestonice, Beograda, vidi se šta je sve spremna naprednjačka vlast da učini protiv grada i građana. U Šapcu, na primer, za kulturu se izdvaja sedam odsto gradskog budžeta, a na nivou države to je mizernih 0,7 odsto, ili za nauku 0,3 odsto. U Šapcu je Evropska unija veliki investitor jer je za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i regionalnu deponiju izdvojila 20 miliona evra, a za izgradnju obaloutvrde na Savi i Drini oko deset miliona evra. Nažalost, Evropa je, izgleda, sve dalja, uprkos naprednjačkom verbalnom opredeljenju.

Autorje novinar iz Sapca

? Kao da se ne zna da je

Evropska unija

donirala Srbiji više od

tri milijarde evra, a SAD oko milijardu dolara. Naravno, tu su i velike privredne investicije iz evropskih zemalja, dok na suprotnoj strani investicije iz Rusije mogu se na prste jedne ruke nabrojati

----------------------------------------------------------

Datum: 24.08.2018

Medij: Danas     Strana: 16

Rubrika: Bez naslova

Autori: Dr Zoran R. Tomić

Teme: Informacije od javnog značaja

Naslov: PRAVNIČKI AVANTURIZAM

drZoran R. Tomić

Povodom predloženih izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PRAVNIČKI

AVANTURIZAM

Stara krilatica, objaviiliseodjavi, nije nikakva šala: to je životna činjenica u akademskim krugovima.

(O sebi, priča terapeuta, Irvin D. Jalom, Novi Sad, 2017)

1 - „Malo je šizofrena situacija" kada jedan državni organ tuži drugoga pred sudom, izjavila je svojevremeno Nataša Pire Musor, slovenačka poverenica za informacije. Posebno kada je tuženi organ, funkcionalno uzev, nadređen tom tužiocu, dodajem ja. No, pođimo redom. U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja piše da je povereni k za tu oblast nezavisan i samostalan državni organ u vršenju svoje nadležnosti. Pravo na pristup jednoj takovoj informaciji ostvaruje se, po osnovu zahteva građanina, pred organom vlasti za koga tražilac smatra da je poseduje. Taj organ tada ima poziciju prvostepenog organa. Protiv prvostepene, za tražioca nepovoljne odluke, odnosno protiv izostanka u propisanom roku bilo kakve odluke po zahtevu - on može da izjavi žalbu Povereniku. Poverenik ima procesni položaj drugostepenog organa. Njegova rešenja su obavezna, konačna i izvršna. Ako Poverenik uvaži žalbu, naređuje prvostepenom organu da tražiocu omogući slobodan pristup informaciji od javnog značaja o kojoj je konkretno reč. Na odluke Poverenika može se povesti upravni spor, tužbom pred Upravnim sudom. Taj sudski postupakje hitan. Uz mogućnost da se, po predlogu tužioca, sudski odloži izvršenje osporenog akta, do završetka spora.

2 - Pravo na tužbu u upravnom sporu protiv rešenja Poverenika de lege lata imaju: 1) tražilac informacije, čiju žalbu Poverenik nije uvažio, i 2) nadležni javni tužilac ako smatra da je u konkretnom slučaju Poverenikovom odlukom povređen zakon na štetu javnog interesa. Ne i prvostepeni organ čije je rešenje Poverenik poništio postupajući po žalbi.

Izmenama matičnog zakona se želi priznati i prvostepenom organu pravo na tužbu protiv Poverenikovih rešenja. Po tom pitanju je stručna javnost dobrano podeljena. Jedni smatraju da bi se time ostvario određeni balans u putevima traženja pravne zaštite u ovoj oblasti. Kažu da je javni interes nedovoljno obezbeđen spram prava na traženje informacija od javnog značaja, a sam Poverenik nedelotvorno kontrolisan. Drugi, naprotiv, nalaze, da bi baš predlagana nova solucija dovela do iskrivljavanja uobičajenog procesnog reda: trase između tražioca informacije, prvostepenog organa, pa žalbom p(r)ozvanog, drugostepenog organa/Poverenika, zatim tražioca informacije kao tužioca, odnosno javnog tužioca i na koncu, po tužbi - Suda.

3 - Sledi stav potpisnika ovih redova. Najpre, konstatacija da prvostepeni organ nikada nije stranka u upravnom postupku. On je nadležni javnopravni subjekt koji na osnovu i primeni zakona u pojedinačnim pravnim predmetima ostvarujejavni interes, rešavajući o pravima, obavezama i pravnim interesima građanima i njihovih kolektiviteta, stranaka u postupku. Prvostepeni organ - ni u jednoj upravnoj oblasti - ne bi smeo da bude zakonski legitimisan da sudski napada rešenja drugostepenog organa, pa tako i Poverenika.Tojeapsolutnoizvan logikesistema upravne i upravno-sudske procedure, tuđe kakvoći i profilu upravno-procesne vertikale. Jer, prvi i drugi stepen čine jedinstvo: drugostepena pravna volja je starija, viša, upravno-procesno zaokružujuća; ona, kao konačna u upravnom postupku, konzumira volju prvostepenog organa. Odnosno procesno pravo prvostepenog organa direktno bi protivurečilo principu ustavnosti i zakonitosti, posebno Ustavom proklamovanom načelu jedinstva pravnog poretka Srbije.

Obrazloženje - prema kojem treba pravno omogućiti upravi da tuži Poverenikov pravni akt Sudu poštoon ne pripada upravnom aparatu,te po prirodi i usmerenju ne vodi dovoljno računa o javnom interesu - ne smatram valjanim. Prvo, u upravnom sporu objektivna zakonitost i javni interes su amalgamisani tako da na njih po službenoj dužnosti pazi javni tužilac, kao aktivno legitimisani u upravnom sporu. Stvar je javnotužilačke politike, kada i koliko on to svoje ovlašćenje, nadležnost praktično koristi. Drugo, Poverenikformalno nije uprava, nije podređen Vladi, ali je u datom miljeu spoljni kontrolor javne uprave. On u svakom konkretnom slučaju štiti opravdan interes javnosti da zna, ali ne protivno krucijalnim javnim interesima, a to su život, zdravlje, sigurnost, pravosuđe, odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost, ekonomska dobrobitzemlje i propisane tajne. Dakle, sloboda pristupa informacijama od javnog značaja se može, na podlozi zakona - argumentovano mereći - srazmerno ograničiti, odnosno isključiti.

Usvajanje narečenog zakonskog predloga predstavljalo bi opasan presedan i duboko podrivanje Poverenikove nezavisnosti i autoriteta. Ujedno, ta prvostepena procesna prerogativa bila bi suprotna ustavnoj ulozi državne uprave i njenim pripadajućim poslovima. A umanjila bi se i inače neučvršćena disciplina prvostepenog organa u odnosu na Poverenikove naloge, osetno usporavanje izvršenja njegovih rešenja. Najvažnije: bile bi stvorene pretpostavkeza znatno udaljavanje građana od uživanja priznatog prava na uvid u informacijeodjavnog značaja.

4 - Sva je prilika da se predstojećom zakonskom reformom suštinski hoće institucionalno drugačiji, normativno ranjivi(ji) i sapeti(ji) poverenik. E, onda na toj i takvoj javnoj funkciji - u krajnjoj liniji - može da bude ubuduće (i) svaki provladin„povlađenik",običančinovnik-poslušniku službi političkih interesa. Umesto da to ostane i dalje punkt jedne od poslednjih (ako ne i poslednje!?) svetlih i pouzdanih (od)brana kakvog-takvog prava, slobode i demokratski oblikovanog javnog interesa. „Nije bitno da li pravite greške, već šta onda uradite s njima" (Irvin D. Jalom)

Autor je profesor

Pravnog fakulteta u Beogradu

Sva je prilika da se predstojećom zakonskom reformom suštinski hoće sapeti(ji) poverenik

----------------------------------------------------------

Datum: 24.08.2018

Medij: Kurir     Strana: 12

Rubrika: Hronika

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: BOGOLJUB MILOSAVLJEVIĆ / PROFESOR FAKULTETA „UNION“

Borbu protiv organizovanog kriminala koči velika korupcija BOGOLJUB MILOSAVLJEVIĆ / PROFESOR FAKULTETA „UNION“

----------------------------------------------------------

Datum: 24.08.2018

Medij: Srpski telegraf     Strana: 4

Rubrika: Vesti

Autori: Redakcija

Teme: Vladimir Goati

Naslov: DOBAR LOŠ

DOBAR   Vladimir Goati SOCIOLOG

Nove saveze u opoziciji ocenio kao veštačke i kratkotrajne kojima sledi raspad ako

šlučajno dođu na vlast

LOŠ Goran Marković REDITELJ

Optužio vlast u Beogradu i Vučića da terorišu Srbe na Kosovu i da planiraju još veči teror

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: aktuelno.net

Link: http://aktuelno.net/vesti/srbija/Jankovic-udario-na-Lutovca-Falsifikujes-stav-Gradjanskog-bloka-o-Kosovu-i-Metohiji/cl/3780587

Autori: Redakcija

Teme: Vladimir Goati

Naslov: Srbija - Janković udario na Lutovca: Falsifikuješ stav Građanskog bloka o Kosovu i Metohiji.

Srbija - Građanski blok 381 primećuje da napad predsednika DS dolazi samo dan pošto je Blok osnovan, a koji, kako ističu, nije dao bilo kakav povod za takvu reakciju.Janković udario na Lutovca: Falsifikuješ stav Građanskog bloka o Kosovu i MetohijiGrađanski blok 381 primećuje da napad predsednika DS dolazi samo dan pošto je Blok osnovan, a koji, kako ističu, nije dao bilo kakav povod za takvu reakciju Građanski blok 381 odbacuje kao nestručne, populističke i opasne tvrdnje koje je predsednik Demokratske stranke i jedan od čelnika Saveza za Srbiju Zoran Lutovc izneo na N1 - da je stav Građanskog bloka 381 o Kosovu i Metohiji protivustavan. Sociolog Vladimir Goati ocenio je danas da formiranje novog opozicionog bloka "Gradjanskog bloka 381", oko Pokreta slobodnih gradjana, predstavlja još jednu "veštačku i kratkotrajnu koaliciju", kojoj preti opasnost da se raspadne ukoliko dodje na vlast. Građanski blok 381: Tvrdnje Zorana Lutovca nestručne i opasneGrađanski blok 381 odbacio je danas tvrdnje iznete tokom gostovanja predsednika Demokratske stranke (DS) i jednog od čelnika Saveza za Srbiju Zorana Lutovca na televiziji N1 koji je naveo da je stav tog bloka o Kosovu i Metohiji protivustavan, kao "nestručne, populističke i opasne". Gradjanski blok 381: Tvrdnje Zorana Lutovca nestručne i opasneGradjanski blok 381 odbacio je danas tvrdnje iznete tokom gostovanja predsednika Demokratske stranke (DS) i jednog od čelnika Saveza za Srbiju Zorana Lutovca na televiziji N1 koji je naveo da je stav tog bloka o Kosovu i Metohiji protivustavan, kao "nestručne, populističke i opasne".U saoštenju se navodi da je ocena predsednika DS-a o protivustavnom delovanju došla nedugo posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je saopšteno da su "izjave (predsednika Gradjanskog bloka 381 i Pokreta slobodnih gradjana)  Saše Jankovića 'sistematski oslabile pregovaračku poziciju Srbije' i insinuacija o 'agenturnom delovanju'"."Lutovčeva konstrukcija o nepoštovanju Ustava svesno previdja, pa tako i falsifikuje, celinu stava Gradjanskog bloka 381, koja nipošto ne protivreči najvišem pravnom aktu zemlje", ocenio je taj pokret.Oni su dodali da je njihov stav "stolica u UN da - priznanje nezavisnosti Kosova ne", i to uz istovremenu "realizaciju niza konkretnih zaštitnih mera za Srbe, imovinu i             

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: aktuelno.net

Link: http://aktuelno.net/vesti/srbija/Goati-Novi-opozicioni-blokovi-su-vestacki-i-kratkotrajni/cl/3778970

Autori: Redakcija

Teme: Vladimir Goati

Naslov: Srbija - Goati: Novi opozicioni blokovi su veštački i kratkotrajni.

Srbija - Sociolog Vladimir Goati ocenio je danas da formiranje novog opozicionog bloka "Gradjanskog bloka 381", oko Pokreta slobodnih gradjana, predstavlja još jednu "veštačku i kratkotrajnu koaliciju", kojoj preti opasnost da se raspadne ukoliko dodje na vlast..Goati: Novi opozicioni blokovi su veštački i kratkotrajniSociolog Vladimir Goati ocenio je danas da formiranje novog opozicionog bloka "Gradjanskog bloka 381", oko Pokreta slobodnih gradjana, predstavlja još jednu "veštačku i kratkotrajnu koaliciju", kojoj preti opasnost da se raspadne ukoliko dodje na vlast.   

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: b92.net

Link: https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=08&dd=23&nav_id=1434461

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Albanci nam održavaju puteve, pale im mašine - Biz

Vranje -- Gradska uprava u Vranju donela je odluku da izvođenje radova na letnjem održavanju saobraćajnica i puteva u tom gradu poveri preduzeću "Saba Belča" iz Preševa.Odluka je doneta po kriterijumu najmanje ponuđene cene, a ovo preduzeće se jedino javilo na konkurs za javne nabavke male vrednosti, saopšteno je danas iz gradske uprave.Prema ponudi, ta firma će puteve održavati po ceni od 1,4 miliona dinara, a ona je i u prethodnom periodu bila angažovana na održavanju saobraćajnica ali i rekonstrukciji ulica u Vranju. Tokom noći 1. avgusta u Vranju je zapaljena mašina za postavljanje asfalta "finišer" kompanije "Saba Belča" vredna više od 100.000 evra na parkingu Javnog preduzeća "Vodovod", po čijem angažovanju je trebalo da radi na asfaltiranju jedne ulice u Vranju. Albanski politički lideri iz Preševa i Bujanovca su tada ocenili da taj čin ima političku pozadinu i da je "paljenje mašine albanske kompanije u Vranju dokaz povratka mentaliteta iz '90- ih godina i nedostatak volje državnih organa da zaštite albansku imovinu", kao i da predstavlja "albanofobiju". Gradska uprava u Vranju više godina unazad angažuje kompaniju Saba Belča za održavanje i rekonstrukciju saobraćajnica i puteva na teritoriji grada.Izvor: Beta    

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: b92.net

Link: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=08&dd=23&nav_category=16&nav_id=1434421

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora - Info

Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela KišmartonaOvom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora.Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrecena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu. Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara. To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova. U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni. U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajucih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan. Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva. Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.Izvor: Tanjug    

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: beograd.rs

Link: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751818-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-za-javnu-nabavku-broj-17-18_2/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 17/18

U skladu sa članom 116. stav 1. a u vezi sa članom 112. stav 1. Zakona o javnim nabavkam?četvrtak, 23. avgust 2018.Sekretarijat za investicijeU skladu sa članom 116. stav 1. a u vezi sa članom 112. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/2012, 14/2015 i 68/15),GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA      

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: beograd.rs

Link: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751815-prethodno-obavestenje---kupovina-didakticke-opreme-i-materijala-za-vaspitno-obrazovni-rad-za-predskolske-ustanove-grada-beograda/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Prethodno obaveštenje - Kupovina didaktičke opreme i materijala za vaspitno obrazovni rad za predškolske ustanove grada Beograda

četvrtak, 23. avgust 2018.Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštituNa osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15)GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADASekretarijat za obrazovanje i dečju zaštituKraljice Marije 1objavljujePRETHODNO OBAVEŠTENJEo nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara - Kupovina didaktičke opreme i materijala za vaspitno obrazovni rad za predškolske ustanove grada Beograda          

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: boom93.com

Link: http://boom93.com/info/lokalne-vesti/50083/koliko-smo-blizu-parking-garaze.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Koliko smo blizu parking garaže?

Autor: N. Stojićević Izvor: Boom 93Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za kupovinu i montažu parkinga. Sredstva za realizaciju javne nabavke obezbeđena su iz budžeta grada Požarevca za 2018. godinu, a procenjena vrednost nabavke iznosi 37.500.000 dinara bez PDV-a.Direktorka Parking servisa Marija Papović je za Boom 93 ranije izjavila da će garaža biti postavljena na parking kod hotela Dunav, gde je trenutno najadekvatnija lokacija.Rok za podnošenje ponuda je 21. septembar 2018. godine u 12,00 časova.Komentari (0)    

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: dnevnik.rs

Link: https://www.dnevnik.rs/hronika/bivsem-predsedniku-opstine-alibunar-sest-godina-zatvora-23-08-2018

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

BEOGRAD: Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora.Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrecena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu.Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju.Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara.To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova.U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni.U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajucih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan.Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva.        

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: glaszapadnesrbije.rs

Link: http://www.glaszapadnesrbije.rs/768626/uskoro-rusenje-nelegalnih-objekata-u-nacionalnim-parkovima/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Uskoro rušenje nelegalnih objekata u nacionalnim parkovima

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture oglasilo je tender za prikupljanje23.08.2018 09:01 | 0 komentar(a)ponuda za rušenje nelegalno izgrađenih objekata u nacionalnim parkovima i kulturno-istorijskim celinama na teritoriji Srbije.Za uslugu rušenja objekata, po rešenjima republičkih inspektora na lokacijama nacionalnih i prirodnih parkova kao i u okviru kulturno-istorijskih celina širom Srbije, obezbeđeno je 33,5 miliona dinara. U dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki, navodi se da su neki od mogućih radova rušenje objekata, ploča, puteva, nadstrešnica, demontaža čeličnih konstrukcija, odvoz šuta na deponiju kao i iseljavanje.Preduzeće koje dobije posao uklanjaće objekte na teritorijama Parka prirode Stara planina, Golija, Vlasina kao i u Nacionalnom parku Kopaonik, Đerdap i Tara.Takođe, firma koja bude angažovana rušiće objekte na prostoru kulturno istorijske celine Stara čaršija u Novom Pazaru, u Ovčarsko - kablarskoj klisuri, u okviru Specijalnog rezervata prirode Uvac, ali i na lokacijama prostorno kulturnih istorijskih celina u Beogradu u Knez Mihailovoj ulici, na području oko Dositejevog liceja, zatim na Topčider u Beogradu, Valjevu. . .Procenjena vrednost nabavke iznosi (27. 916. 666,67 dinara bez obračunatog PDV-a) odnosno, 33. 500. 000 dinara, a rok zainteresovanim ponuđačima za dostavljanje ponuda je 20. septembar ove godine. Tanjug / GZS        

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/hronika/bivsem-predsedniku-opstine-alibunar-sest-godina-zatvora/

Autori: @krstarica

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine AlibunarFoto: Tanjug/O.Toskić, arhivaPodeliBEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora.Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrecena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu.Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu.Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka.Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju.Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara.To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova.U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni.U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajucih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan.Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva.Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.(Tanjug)                

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: mondo.rs

Link: http://mondo.rs/a1127261/Info/Drustvo/Bivsi-predsednik-Opstine-Alibunar-Danijel-Kismarton-osudjen-na-sest-godina-zatvora.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku Alibunara šest godina zatvora

Autor: MONDO/AgencijeApelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora.Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrečena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1, 35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu.Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu.Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka.Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju žvota interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju.Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara.To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova.U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega s kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni.U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajućih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan.Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrti na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva.Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.              

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: noizz.rs

Link: https://noizz.rs/noizz-news/pravi-problem-u-vezi-sa-dina-karticom/h3s2zcb

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Pravi problem u vezi sa "Dina" karticom

Zakon prema kojem svako ko otvori račun u banci mora da ima domaću "Dinu" kao osnovnu karticu, dok će ostale kartice "Visa" i "Mastercard" moći da budu dopunske, i to samo ukoliko podnesete zahtev da vam ih banka izda, s Ali, da krenemo od početka. Kako to mislite "moram"? Zakon koji vas obavezuje da uzmete neki proizvod, želeli vi to ili ne, mora da vas natera da se zapitate o čemu se tu zapravo radi i zašto sad ja baš MORAM da imam tu karticu ako sam navikla, na primer, na "Visu"? Pa, iz Narodne banke Srbije imaju jednostavno objašnjenje - ako želite "Visu", jednostavno podnesite zahtev u banci da vam je izdaju kao dodatnu karticu. Iako izdavanje "Dine" jeste besplatno (kao i izdavanje većine ostalih osnovnih kartica, inače) ako poželite da uzmete dodatnu, banka to može da vam naplati u skladu sa svojim cenovnikom, tako da ste svakako u trošku ako odlučite da ne koristite "Dinu". I to je samo prvi u nizu "blagih" podsticaja ljudi da koriste domaću karticu. Za sledeće "moranje" ćemo morati da sačekamo nekoliko meseci, ali ako se ispostavi da je trgovcima zaista dosta isplativije da primaju "Dinu" u odnosu na ostale kartice, može veoma lako da se desi da jednostavno počnu da odbijaju primanje drugih kartica. Kako navode iz NBS, bankama i kartičkim sistemima je zabranjeno da kod trgovaca primenjuju pravilo prihvatanja svih proizvoda, što znači da trgovac može (a, ako mu se isplati, verovatno i hoće) da prihvati samo one kartice uz čije plaćanje idu i najmanji troškovi - u ovom slučaju, to je upravo domaća kartica. Naime, prema istraživanju NBS, za prosečan račun od 1.800 dinara plaćen "Dinom" plaća se provizija od 2,18 dinara po transakciji, dok se prilikom plaćanja inostranim karticama plaćaju provizije od 8,2 do 12 dinara. Tu proviziju plaća trgovac, zbog čega se neretko i odlučuju da uopšte ne primaju kartice, a ideja je da bi smanjivanjem provizije moglo da dođe i do smanjivanja cene proizvoda, jer trgovci više neće morati da nadoknađuju taj novac - ali, iskustvo nam govori da do toga gotovo sigurno neće doći. Iskustvo nam, takođe govori, da može da se desi da na vratima lokalne radnje uskoro vidite natpis "Primamo samo 'Dina' karticu". Što se plaćanja u inostranstvu tiče, dosta je pompezno objavljeno da je sa "Dinom" moguće plaćati u 160 zemalja sveta, ali je u gotovo svim medijima u istom pasusu navedeno i da se 97 odsto svih plaćanja karticom ipak obavlja u zemlji, a svega tri odsto u inostranstvu - što je sasvim dovoljno da vam odmah upali crveni alarm, čim se tako naglašava da retko ko uopšte plaća karticom van Srbije. Naime, plaćanje domaćom karticom u tih 160 zemalja sveta ĆE BITI MOGUĆE kada NBS i kineski kartičar China UnionPay potpišu ugovor prema kojem će našim karticama moći da se plaća na celoj mreži ovog sistema. Iako je u julu bilo najavljeno da će taj ugovor biti potpisan "u narednim danima" za sad još uvek nema informacije da je do toga došlo, kao ni tačnog razloga zašto nije, ali verujemo da je "ovo je ipak Srbija" sasvim dovoljno objašnjenje. U svakom slučaju, eto još jednog "moranja" - ako u narednim danima idete u inostranstvo, moraćete da nabavite i neku od inostranih kartica koje su zapravo prihvaćene širom sveta. To će vas posavetovati i gotovo sve turističke agencije. Sporan zakon Foto: Vesna Lalić / Noizz.rs Od samog starta je sada već čuveni Član 9 Zakona o međubankarskim naknadama izazvao puno buke u bankarskim krugovima, jer podrazumeva da svaki korisnik tekućeg računa mora da ima platnu karticu čije se transakcije realizuju u domaćim okvirima, što zvuči kao previše komplikovan način da se kaže "svi ćemo morati da imamo 'Dinu'" jer je to trenutno jedina kartica koja ispunjava uslove, tačnije jedina kartica za koju se obrada obavlja u Srbiji. Problem je pre svega izbio oko činjenice da se taj član zakona prvi put pojavio 22. maja 2018. godine, kada je predlog zakona stigao u Skupštinu, a nije se nalazio u prethodnom nacrtu koji je predstavljen u javnoj raspravi. Ne samo da sporni član nije prošao javnu raspravu, već nije prošao ni Komisiju za zaštitu konkurencije, a sudeći po tome kolika se prednost daje "Dini" u odnosu na druge kartice - i te kako je morao da dobije odobrenje ove komisije. Kako piše Istinomer, Evropska komisija trenutno razmatra da li je ovaj zakon usklađen sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije, posebno po pitanju toga da li će izdavanje besplatne "Dine" ugroziti konkurenciju - budući da je do sada nacionalna kartica imala 13 odsto tržišnog učešća, a od sada će je imati 100 odsto ljudi koji imaju tekući račun u bilo kojoj banci. Bratska posla? Foto: Slobodan Miljević / Tanjug Ono što je, ipak, diglo ubedljivo najviše buke na društvenim mrežama jeste podatak da je jedna od kompanija koje će najviše profitirati od povećanog broja "Dina" kartica "Čip kard", iza koje stoji kompanija "Aseko", a ako vam ime te kompanije zvuči nekako poznato, onda ste verovatno ispratili pisanje medija da je to filma u kojoj je jedan od direktora Igor Brnabić, brat premijerke Ane Brnabić. U pitanju je jedna od vodećih IT kompanija u Srbiji, a javnost su ranije uznemirili podaci do kojih je KRIK došao o tome kako je "Aseko" prethodnih godina dobila nekoliko desetina javnih nabavki kod više različitih ministarstava, institucija i javnih preduzeća. "Čip kard" je jedan od nekoliko procesora koji rade sa svim karticama, pa tako i sa "Dinom", koji će definitivno imati koristi u celoj ovoj priči. Prema informacijama dostupnim na njihovom sajtu, "Čip kard" sarađuje sa OTP Bankom, Poštanskom štedionicom, Direktnom bankom (bivša Findomestik), Telenor bankom, Jubmes bankom i Halkbankom (bivša Čačanska banka), ali nije jasno koje usluge koriste ove banke i kada je spisak poslednji put ažuriran. NOIZZ je pokušao da dobije informacije od "Čip karda", ali nam je rečeno da čovek koji može da nam odgovori nije trenutno u kancelariji. U svakom slučaju, onaj procesor koji bude obrađivao najveći broj kartica, tačnije koji sarađuje sa najvećim bankama, ujedno će i imati najviše koristi u ovoj čitavoj priči, a da li je slučajnost što se firma Igora Brnabića još jednom nalazi na onoj strani koja će zaraditi pare od države - to ostaje na vama da odlučite. I tako smo došli do toga da mi moramo da poštujemo sporan zakon od kog će mnogo koristi imati premijerkin brat. Sad bi možda ovde trebalo da se napravi neki zaključak, pa da napišemo kako je ovo inicijalno bila dobra ideja - jer, em će trgovci imati manje namete, em će konkurencija morati da smanji cenu svojih usluga, em će se novac slivati u budžet - ali je, nažalost, prerasla u još jednu krajnje sumnjivu radnju i kako bi možda narod reagovao mnogo blagonaklonije na ovakve stvari da već nije navikao na to da se ništa u suštini ni ne radi za njegovo dobro, već je uvek tu nečiji brat (ili nečija tetka)... Ali, sve nam nešto više liči da bi ovde umesto zaključka bilo pametnije da prosto pozovemo i premijerku i predsednika i sve ostale čije se porodice bogate na račun države da nam jednostavno proslede bankovne račune svoje braće pa da im lepo direktno uplatimo pare, umesto što nas ovako zavlače "za naše dobro".

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: novosti.rs

Link: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:745469-FUSERAJ-NA-KORIDORU-10-Krivi-im-inzenjeri

Autori: @Novostionline

Teme: Javne nabavke

Naslov: FUŠERAJ NA KORIDORU 10: Krivi im inženjeri

Država odgovornost za rušenje potpornog zida na Koridoru 10 svaljuje na projektante i izvođače. Bez licence ostaju svi koji su potpisali izmene projekataGORDIJEV čvor odgovornosti za rušenje potpornog zida na Koridoru 10, u Grdelici, još se nije odmrsio. Nadležni su i u sredu uveravali da im je prvi zadatak i najveći prioritet bezbednost puta i pronalažanje krivaca. Sama slagalica događaja koji su doveli do loše utvrđenog brda, međutim, još nije složena. Izvesno je da država dobar deo tereta svaljuje na projektante, jer je ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović u sredu najavila da će od Inženjerske komore tražiti oduzimanje licenci svima koji su potpisivali izmene projekta od 2010. do sada. A izmena je bilo - 11.Ko je sve kriv za loše urađen posao istražuje Bezbedonosno-informativna agencija. Ona, inače, proverava i sve druge velike infrastrukturne objekte. Ministarstvo, s druge strane, očekuje da će najveći deo naknadnih troškova snositi izvođač radova "Azvi", koga, takođe, smatraju odgovornim. Ipak, naručilac tolikih izmena projekta, potvrdila je u sredu ministarka Mihajlović, bili su - "Koridori Srbije".- Deo odgovornosti pada i na izvođača, ali izvođač nije jedini odgovoran - rekla je u sredu Zorana Mihajlović. - Postoje razni interesi i sumnjala ja ili ne, i pre i sada sam tražila da se uključi BIA u istragu i ispita taj slučaj. Biće i drugih projekata za koje ću to tražiti. Biće preispitan svaki papir. Od Inženjerske komore ćemo tražiti da svim inženjerima koji su od 2010. do 2018. stavili potpise na projekte kosine koja je pala u Grdelici, kao i svima koji su odobrili 11 revizija na projektu, oduzmu licence. To ćemo uraditi, pre svega, da bismo zaštitili dobre od loših inženjera. Svi sada očekuju da nekom skidamo glavu, to bih možda najviše i ja volela, ali pričamo o projektu iz 2010. i mora svaki papir da se pregleda. Imaćemo i odgovore i završen Koridor 10.Ministarstvo građevinarstva je dozvolu za ovu deonicu izdalo 2010. godine i nikad više nije informisano o promeni projekta. Kada se prošle godine obrušila kosina pred tunelom "Predejane", Ministarstvo je tražilo proveru svih 100 kosina duž Koridora 10. Stručnjaci su izdvojili 20 najrizičnijih, a među njima je bila i ova upravo srušena. Država je platila novi projekat koji predviđa galeriju umesto kosine.Pročitajte još - Zid pao, krivca kriju, a država plaća 7 milionaU Inženjerskoj komori Srbije, od koje će Ministarstvo tražiti oduzimanje licenci odgovornim projektantima, upozoravaju da je poslednji incident opomena stručnjacima i onima koji odlučuju o kapitalnim investicijama.- Nažalost, svedoci smo da se u primeni Zakona o javnim nabavkama kao preovlađujući kriterijum kod izbora projektanata i izvođača radova, uzimaju minimalne cene - upozorava Latinka Obradović, potpredsednik UO Inženjerske komore. - Zbog primene tog kriterijuma, kao posledica najčešće se dobije slab kvalitet projekata i izvedenih radova. Po istom principu, u cilju uštede, prilikom izrade prostornog plana i eksproprijacije zemljišta, najčešće se uzima što manja širina zaštitnog pojasa pored auto-puta. Zbog toga prilikom izrade kosine, njen nagib je veći od tehnički savladivog, pa pri projektovanju i kasnijem izvođenju, nastaju ovakvi problemi.U Inženjerskoj komori se nadaju da su svi angažovani za izradu projektne dokumentacije, oni koji izvode radove i vrše stručni nadzor, poseduju licence koje izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.ONI NE ODGOVARAJUPOKUŠALI smo u sredu da čujemo komentar i od kompanije "Azvir", izvođača radova. Spekuliše se da su oni, uz preprojektovanje i saglasnost investitora, predložili jeftinije rešavanje odvoda vode. A nakupljena voda je najverovatnije kumovala rušenju potpore.U "Azviru" su nam, međutim, odgovorili da ne možemo da razgovaramo ni sa kim jer "niko ne daje nikakve informacije".NEMAČKA PRAKSADA bi se ovakvi i slični incidenti ubuduće izbegli, neophodno je primeniti nemački princip odnosno praksu koja se sastoji u temeljnom planiranju, znači ozbiljna studija izvodljivosti, prostorni plan sa širim pojasom eksproprijacije zemljišta, detaljna geotehnička istraživanja - dodaje Latinka Obradović. - Neophodan je izbor najkvalitetnijeg projektnog rešenja, a onda po dobijanju dozvole za izgradnju, projekat se završava u brzom i efikasnom izvođenju uz strogi stručni nadzor.              

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: okradio.rs

Link: https://www.okradio.rs/m/vesti/lokalne/gradska-uprava-saba-belca-nastavlja-odrzavanje-puteva-_70394.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: GRADSKA UPRAVA: Saba Belča nastavlja ODRŽAVANJE PUTEVA

Izvor: OK Radio - Lokalne vesti - Četvrtak 23.08.2018 - 09:48 Gradska uprava u Vranju objavila je odluku o dodeli ugovora o dopuni programa, preduzeću "Saba Belča" iz Preševa, za poslove letnjeg održavanja saobraćajnica na teritoriji grada. Komisija koja je odobrila ovu javnu nabavku rukovodila se kriterijumom najniže ponuđene cene. Procenjena vrednost javne nabavke je 1,48 miliona dinara. Preduzeće "Saba Belča", jedino na raspisan poziv sa ponudom od 1,39 miliona dinara. Iz Gradske uprave navode da je komisija ocenila da je ponuda prihvatljiva, te da je predložila da bude i prihvaćena. Rešenje o odluci o dopunu programa za dodelu ugovora "Sabi Belči" za održavanje saobraćajnica potpisao je Dušan Aritonović, načelnik Gradske uprave. Komentari Komentari Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni.Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija. Ostavite komentar:

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: politika.rs

Link: http://www.politika.rs/sr/clanak/409868/Bivsem-predsedniku-opstine-Alibunar-sest-godina-zatvora

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je Danijel Kišmarton bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvoraApelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora. Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrecena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu. Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara. To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova. U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni. U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajucih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan. Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva. Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud. (Tanjug)

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/a414088/Biznis/Albanska-firma-Saba-Belca-ponovo-izabrana-za-odrzavanje-puteva-u-Vranju.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Albanska firma ponovo izabrana za održavanje puteva u Vranju

Gradska uprava u Vranju donela je odluku po kriterijumu najmanje ponuđene cene da izvođenje radova na letnjem održavanju saobraćajnica i puteva u tom gradu poveri preduzeću "Saba Belča" iz Preševa, koje se jedino javilo na konkurs za javne nabavke male vrednosti, saopšteno je iz gradske uprave. Prema ponudi, ta firma će puteve održavati po ceni od 1,4 miliona dinara, a ona je i u prethodnom periodu bila angažovana na održavanju saobraćajnica ali i rekonstrukciji ulica u Vranju.Tokom noći 1. avgusta u Vranju je zapaljena mašina za postavljanje asfalta "finišer" kompanije "Saba Belča" vredna više od 100.000 evra na parkingu Javnog preduzeća "Vodovod", po čijem angažovanju je trebalo da radi na asfaltiranju jedne ulice u Vranju.Albanski politički lideri iz Preševa i Bujanovca su tada ocenili da taj čin ima političku pozadinu i da je "paljenje mašine albanske kompanije u Vranju dokaz povratka mentaliteta iz devedesetih godina i nedostatak volje državnih organa da zaštite albansku imovinu", kao i da predstavlja "albanofobiju".Gradska uprava u Vranju više godina unazad angažuje kompaniju Saba Belča za održavanje i rekonstrukciju saobraćajnica i puteva na teritoriji grada.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/3237398/bivsem-predsedniku-opstine-alibunar-sest-godina-zatvora.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu, drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaApelacioni sud u Beogradu izrekao je novu, drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.Drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu, kojom je Danijel Kišmarton bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora. Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrečena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1,35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko-pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu. Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Zbog čega je sve osuđen Kišmarton Kišmarton je osuđen jer je od 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara. To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu "Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvođačem radova. U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni. Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je, odlučujući o vrsti i visini kazne, od olakšavajućih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan. Za otežavajuću okolnost uzeo je to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine. Kišmarton je funkciju, navodi sud, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva. Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.  

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/bivsem-predsedniku-opstine-alibunar-sest-godina-zatvora_944288.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba...BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora. Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrečena kazna od tri godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena ?žalba u trećem stepenu. Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju ?života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara. To je učinio tako ?to je u ime oštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu ?Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvođačem radova. U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni. U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajućih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan. Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vr?i na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva. Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.  

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_ci/hronika/bivsem-predsedniku-opstine-alibunar-sest-godina-zatvora_944289.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba...BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora. Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrečena kazna od tri godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu. Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena ?žalba u trećem stepenu. Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka. Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju ?života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju. Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara. To je učinio tako ?to je u ime oštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu ?Centar 2" bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvođačem radova. U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni. U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajućih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan. Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vr?i na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva. Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.  

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: srbijadanas.com

Link: https://www.srbijadanas.com/vesti/info/sns-cajetina-milan-stamatovic-pokusava-da-zloupotrebi-decu-kroz-vojne-kampove-da-bi-prekrio-svoje-2018-08-23

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: SNS Čajetina: Milan Stamatović pokušava da zloupotrebi decu kroz vojne kampove da bi prekrio svoje mahinacije

Sve više saradnika se ograđuje od njega. Najnovije vesti iz Srbije - Online vesti, novosti Srbija Danas.23.08.2018. • 18:22 Srbija Danas Foto: Srbija DanasSve više saradnika se ograđuje od njegaNastavlja Milan Stamatović,? ?predsednik najzaduženije opštine u Srbiji,? ?"Đilasov pionir i Jeremićeva potirača" da ispoljava sve čudnije ponašanje kako kroz saopštenja tako i na delima., navodi se u saopštenju SNS Čajetina.- Pokušava najveća zlatiborska alapača i tračara da i decu kroz vojne kampove zloupotrebi kako se samo ne bi pričalo o njegovim mahinacijama po Čajetini i Zlatiboru. Treba Stamatović da zna da nije patriotizam kada zloupotrebi decu koja trče po zlatiborskim? ?livadama kroz neku vojnu obuku,? ?već je patriotizam da tu livadu ne prodaje neposrednom pogodbom čim mu zamirišu ljubičaste novčanice.?  Mirisom ljubičastih novčanica je odavno opijen pa se sve više neuračunljivo ponaša. Zapravo ta deca su trebala da kroz novinske naslove sakriju sve mahinacije koje sprovodi sa našom dedovinom po Zlatiboru.? ?Čovek kome ništa sveto nije - kaže SNS Čajetina - Sve više saradnika se ograđuje od njega jer ne mogu normalno da rade u atmosferi kršenja zakona,? ?mržnje i zla koju kreira Stamatović.?  Navodimo samo nekoliko detalja iz Stamatovićeve patriotske,ekonomske i pravne crne hronike: Javne nabavke-izgradnja puteva po seoskim MZ bez ikakvog plana jer se ne sprovode postupci javnih nabavki,? ?a tamo gde se sprovedu postupci javne nabavke uvek se prekoračuju novčani iznosi predviđeni javnom nabavkom-izveštaj DRI.Veliki broj? radova se podvodi pod sanaciju od poplava i klizišta kojih nije bilo u značajnijoj meri na teritoriji opštine Čajetina.? ?Dokaz: izveštaj DRI koji je potvrdio oko? ?80? ?miliona dinara datih bez sprovedenog postupka javne nabavke?!? Krivična prijava DRI br.? ?231-36/2014-04,? ?od? ?10.01.2014.godine podneta protiv predsednika opštine zato što je nenamenski potrošio preko? ?50? ?miliona dinara budžetskih sredstava?! Presuda:? ? 30? ?hiljada dinara - navode iz SNS Čajetina.Nema potrebe da Milan? ?Stamatović javno poziva "predsednika da ga hapsi",? ?zna on veoma dobro koje institucije se time bave,? ?sa njima je još od "žute reforme pravosuđa" u veoma dobrim relacijama pa sa pravom nosi epitet "kralja oportuniteta?"!      

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: srbijadanas.net

Link: https://www.srbijadanas.net/mutava-kupila-stan-od-328-kvadrata-vredan-490-000-evra-a-mesecna-rata-za-stan-je-gotovo-dva-puta-vece-od-plate/

Autori: satelit

Teme: Korupcija

Naslov: Mutava kupila stan od 328 kvadrata vredan 490.000 evra a mesečna...

Premijerka Srbije ima na raspolaganju nekoliko vila u koje može da se preseli u skladu s funkcijom koju obavlja, ali i bezbednosti. Na obezbeđivanjuPremijerka Srbije ima na raspolaganju nekoliko vila u koje može da se preseli u skladu s funkcijom koju obavlja, ali i bezbednosti.Na obezbeđivanju premijerke Ane Brnabić trenutno, kako su pisali danima mediji, radi 20 ljudi. Ipak, čak iako je stalno pod budnim okom bezbedonosnih snaga, ona i dalje nije odlučila da li će napustiti svoj stan kako joj je preporučeno iz bezbednosnih procena.Odmah po formiranju nove Vlade premijerki je ponuđeno preseljenje u neku od državnih vila, ali za sada nije odabran ni jedan objekat. Jedno je sigurno - premijerka lokaciju ne bi menjala, već bi ostala u elitnom delu prestonice, na beogradskom Dedinju.Kako se navodi, Brnabićka ne samo što neće menjati lokaciju, već ni kvadraturu. Naime, čak i ako se preseli ona će i dalje živeti u komfornom stanu, budući da i sada živi u svom stanu u elitnom delu Beograda u objektu od 328 kvadrata.Upravo ova nekretnina jedna je od onih koje je premijerka uredno prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, a koja je stečena kupovinom.Kako je KRIK ranije pisao, Brnabić je ovu nekretninu kupila 2014. godine. Deo kupoprodajne cene isplatila je iz kredita. Stan je opterećen hipotekom koja će biti uklonjena kada se otplati kredit.Vrednost ove nekretnine je tričavih 490.000 evra.Osim toga, premijerka je prijavila da u svom posedu ima i garažu od 19 metara kvadratnih, kuću od 167 kvadrata na hrvatskom ostrvu Krk. Što se ove kuće tiče, a kako je ranije preneo KRIK, ona je rekla sledeće:- Kuću su izgradili moji baka i deda 1980. godine. Porodični dogovor je bio da se sva dedina imovina u Hrvatskoj prebaci na moje ime tokom ostavinske rasprave, ali je realno da je cela imovina u Hrvatskoj i dalje porodična", navela je Brnabić. "Nisam sigurna kolika je vrednost jer brat i ja nismo nikada želeli da je prodamo. Ona za nas ima prvenstveno emotivnu vrednost. - rekla je ona.Premijerka Srbije poseduje još jednu kuću na ostrvu Krk u Hrvatskoj koju je nasledila. Za ovu kuću je u prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije navela da je "stara i devastirana", kako na sajtu agencije i piše.Ove nekretnine premijerka je prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, automobil "Tojotu", koja je uzeta na lizing.Kako je KRIK ranije pisao, ovo ipak nije sve što se nalazi u posedu Ane Brnabić.Naime, Brnabić poseduje 89 ari zemlje na ostrvu Krk u Hrvatskoj, pokazuju podaci tamošnjeg katastra.Ovaj podatak nije naveden u njenom imovinskom kartonu na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Brnabić je rekla da je i zemljište prijavila Agenciji.A kad ima premijerka - imaju i svi oko nje.Osim nekoliko nekretnina koje se vode na njeno ime, KRIK je pisao i o nepokretnostima koje su u posedu članova njene porodice.* Ministarkin brat Igor Brnabić vlasnik je trosobnog stana od 85 m2 na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save. U stanu je trenutno privatni dečji vrtić.* Majka Ane Brnabić vlasnica je kuće od 103m2 u Beogradu. Kuća ima dozvolu za gradnju, ali ne i upotrebnu dozvolu. Takođe, u njenom posedu je i parcela od 200 m2 na kojoj se nalazi kuća ministarkine majke Ružice Brnabić.* Oko 20 ari zemlje u predgrađu Beograda u katastru se vodi na ministarkinog pokojnog oca Zorana Brnabića. Na njoj je kuća sagrađena bez dozvole i nije uknjižena.Prema istraživanjima KRIK-a, ukupna kvadratura koja je u posedu porodice Brnabić je 755 m2, a vrednost svih nepokretnosti procenjuje se na 1.069.000 evra.Espreso.rs                    

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: srbin.info

Link: https://srbin.info/2018/08/23/fuseraj-na-koridoru-10-krivi-im-inzenjeri/

Autori: http://srbin.info

Teme: Javne nabavke

Naslov: FUŠERAJ NA KORIDORU 10: Krivi im inženjeri

Država odgovornost za rušenje potpornog zida na Koridoru 10 svaljuje na projektante i izvođače. Bez licence ostaju svi koji su potpisali izmene projekata GORDIJEV čvor odgovornosti za rušenje potpornog zida na Koridoru 10, u Grdelici, još se nije odmrsio. Nadležni su i u sredu uveravali da im je prvi zadatak i najveći prioritet bezbednost puta i pronalažanje krivaca. Sama slagalica događaja koji su doveli do loše utvrđenog brda, međutim, još nije složena. Izvesno je da država dobar deo tereta svaljuje na projektante, jer je ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović u sredu najavila da će od Inženjerske komore tražiti oduzimanje licenci svima koji su potpisivali izmene projekta od 2010. do sada. A izmena je bilo - 11. Ko je sve kriv za loše urađen posao istražuje Bezbedonosno-informativna agencija. Ona, inače, proverava i sve druge velike infrastrukturne objekte. Ministarstvo, s druge strane, očekuje da će najveći deo naknadnih troškova snositi izvođač radova "Azvi", koga, takođe, smatraju odgovornim. Ipak, naručilac tolikih izmena projekta, potvrdila je u sredu ministarka Mihajlović, bili su - "Koridori Srbije". - Deo odgovornosti pada i na izvođača, ali izvođač nije jedini odgovoran - rekla je u sredu Zorana Mihajlović. - Postoje razni interesi i sumnjala ja ili ne, i pre i sada sam tražila da se uključi BIA u istragu i ispita taj slučaj. Biće i drugih projekata za koje ću to tražiti. Biće preispitan svaki papir. Od Inženjerske komore ćemo tražiti da svim inženjerima koji su od 2010. do 2018. stavili potpise na projekte kosine koja je pala u Grdelici, kao i svima koji su odobrili 11 revizija na projektu, oduzmu licence. To ćemo uraditi, pre svega, da bismo zaštitili dobre od loših inženjera. Svi sada očekuju da nekom skidamo glavu, to bih možda najviše i ja volela, ali pričamo o projektu iz 2010. i mora svaki papir da se pregleda. Imaćemo i odgovore i završen Koridor 10. Ministarstvo građevinarstva je dozvolu za ovu deonicu izdalo 2010. godine i nikad više nije informisano o promeni projekta. Kada se prošle godine obrušila kosina pred tunelom "Predejane", Ministarstvo je tražilo proveru svih 100 kosina duž Koridora 10. Stručnjaci su izdvojili 20 najrizičnijih, a među njima je bila i ova upravo srušena. Država je platila novi projekat koji predviđa galeriju umesto kosine. Pročitajte još - Zid pao, krivca kriju, a država plaća 7 miliona U Inženjerskoj komori Srbije, od koje će Ministarstvo tražiti oduzimanje licenci odgovornim projektantima, upozoravaju da je poslednji incident opomena stručnjacima i onima koji odlučuju o kapitalnim investicijama. - Nažalost, svedoci smo da se u primeni Zakona o javnim nabavkama kao preovlađujući kriterijum kod izbora projektanata i izvođača radova, uzimaju minimalne cene - upozorava Latinka Obradović, potpredsednik UO Inženjerske komore. - Zbog primene tog kriterijuma, kao posledica najčešće se dobije slab kvalitet projekata i izvedenih radova. Po istom principu, u cilju uštede, prilikom izrade prostornog plana i eksproprijacije zemljišta, najčešće se uzima što manja širina zaštitnog pojasa pored auto-puta. Zbog toga prilikom izrade kosine, njen nagib je veći od tehnički savladivog, pa pri projektovanju i kasnijem izvođenju, nastaju ovakvi problemi. https://t.co/IiJxwndqv0 - SRBIN info (@srbininfo) August 23, 2018 U Inženjerskoj komori se nadaju da su svi angažovani za izradu projektne dokumentacije, oni koji izvode radove i vrše stručni nadzor, poseduju licence koje izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. ONI NE ODGOVARAJU POKUŠALI smo u sredu da čujemo komentar i od kompanije "Azvir", izvođača radova. Spekuliše se da su oni, uz preprojektovanje i saglasnost investitora, predložili jeftinije rešavanje odvoda vode. A nakupljena voda je najverovatnije kumovala rušenju potpore. U "Azviru" su nam, međutim, odgovorili da ne možemo da razgovaramo ni sa kim jer "niko ne daje nikakve informacije". NEMAČKA PRAKSA DA bi se ovakvi i slični incidenti ubuduće izbegli, neophodno je primeniti nemački princip odnosno praksu koja se sastoji u temeljnom planiranju, znači ozbiljna studija izvodljivosti, prostorni plan sa širim pojasom eksproprijacije zemljišta, detaljna geotehnička istraživanja - dodaje Latinka Obradović. - Neophodan je izbor najkvalitetnijeg projektnog rešenja, a onda po dobijanju dozvole za izgradnju, projekat se završava u brzom i efikasnom izvođenju uz strogi stručni nadzor. UKOLIKO IMATE ŽELJU DA PODRŽITE RAD PRODUKCIJE "CENTAR" I RAD PORTALA "SRBIN.INFO", DONACIJE MOŽETE UPLATITI PUTEM SLEDEĆIH LINKOVA: PayPal 5€ 10€ 20€ 50€ 100€ HVALA I BOG VAS BLAGOSLOVIO! Izvor: večernje novosti Objavio: srbin.info Oznake: inženjeri, koridor 10, krivci, rušenje zida, fušeraj

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: Tanjug

Link: http://www.tanjug.rs

Autori: Tanjug

Teme: Javne nabavke

Naslov: Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvora

Bivšem predsedniku opštine Alibunar šest godina zatvoraBEOGRAD, 23. avgusta (Tanjug) - Apelacioni sud u Beogradu izrekao je novu drugostepenu presudu kojom je na šest godina zatvora osudio bivšeg predsednika opštine Alibunar Danijela Kišmartona zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.Ovom drugostepenom presudom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda u Pančevu kojom je bio oslobođen za jedno delo zloupotrebe službenog položaja, a za drugo osuđen na tri godine zatvora.Apelacioni sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina, u koju mu je uračunata i ranije izrecena kazna od tri godine godine zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja.Takođe, ovom presudom Kišmarton je obavezan da opštini Alibunar isplati naknadu štete od od 1.35 miliona dinara, dok je u preostalom delu imovinsko - pravnog zahteva za naknadu štete opština Alibunar upućena na parnicu.Apelacioni sud je u odluci napomenuo da je protiv ove presude dozvoljena žalba u trećem stepenu.Treći stepen Apelacionog suda je već jednom ukidao drugostepenu osuđujuću presudu i vraćao je na ponovno odlučivanje, a sada je doneta nova odluka.        Kišmarton je osuđen jer je 1. do 5. oktobra 2010. godine, u Alibunaru, kao predsednik opštine Alibunar naložio trošenje iznosa od 5.600.000 dinara koje je Komesarijat za izbeglice uplatio na poseban podračun opštine Alibunar za nabavku građevinskog materijala namenjenog poboljšanju života interno raseljenih lica i za pomoć porodicama izbeglih i interno raseljenih lica u ekonomskom osnaživanju i osamostaljivanju.Takođe je osuđen jer je od 1. decembra 2010. godine do 1. oktobra 2011. godine, u Alibunaru i Vladimirovcu, iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenih ovlašćenja pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 214.444 dinara.To je učinio tako što je u ime opštine Alibunar organizovao izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Vladimirovcu na lokalu „Centar 2“ bez prethodno sprovedenog postupka javnih nabavki i pribavljanja projektno tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju, kao i bez zaključenog ugovora sa izvodačem radova.U presudi se navodi i da je Kišmarton osuđen jer je preduzeću "O" iz Vršca na osnovu ugovora o čišćenju snega sa kolovoza i parkirališta isplatio iznos od 1.353.848,20 dinara na štetu opštine, jer radovi nisu izvedeni.U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da je odlučujući o vrsti i visini kazne od olakšavajucih okolnosti cenio njegovu porodičnost, narušeno zdravstveno stanje i činjenicu da u vreme izvršenja krivičnog dela nije bio osuđivan.Za otežavajuću okolnost uzeo to što je pri izvršenju krivičnog dela zloupotrebio funkciju predsednika opštine koju je, umesto da je vrši na stručan, pošten i odgovoran način, grubo zloupotrebljavao između ostalog i na račun najugroženije kategorije stanovništva.Na taj način prouzrokovao je dalekosežne posledice koje se ogledaju u činjenici da opština Alibunar u narednom periodu upravo zbog učinjenih nepravilnosti u dodeli sredstava izbeglim i raseljenim licima neće moći da aplicira i ostvari pravo na dodelu pomoći toj kategoriji stanovništva, zaključio je Apelacioni sud.

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: vaseljenska.com

Link: https://www.vaseljenska.com/vesti-dana/fuseraj-na-koridoru-10-krivi-im-inzenjeri/

Autori: NevenaDinic

Teme: Javne nabavke

Naslov: Fušeraj na Koridoru 10: Krivi im inženjeri

Beograd - Gordijev čvor odgovornosti za rušenje potpornog zida na Koridoru 10, u Grdelici, još se nije odmrsio. Nadležni su i u sredu uveravali da im jeBeograd - Gordijev čvor odgovornosti za rušenje potpornog zida na Koridoru 10, u Grdelici, još se nije odmrsio. Nadležni su i u sredu uveravali da im je prvi zadatak i najveći prioritet bezbednost puta i pronalažanje krivaca. Sama slagalica događaja koji su doveli do loše utvrđenog brda, međutim, još nije složena. Izvesno je da država dobar deo tereta svaljuje na projektante, jer je ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović u sredu najavila da će od Inženjerske komore tražiti oduzimanje licenci svima koji su potpisivali izmene projekta od 2010. do sada. A izmena je bilo - 11.Ko je sve kriv za loše urađen posao istražuje Bezbedonosno-informativna agencija. Ona, inače, proverava i sve druge velike infrastrukturne objekte. Ministarstvo, s druge strane, očekuje da će najveći deo naknadnih troškova snositi izvođač radova "Azvi", koga, takođe, smatraju odgovornim. Ipak, naručilac tolikih izmena projekta, potvrdila je u sredu ministarka Mihajlović, bili su - "Koridori Srbije"."Deo odgovornosti pada i na izvođača, ali izvođač nije jedini odgovoran",  rekla je u sredu Zorana Mihajlović."Postoje razni interesi i sumnjala ja ili ne, i pre i sada sam tražila da se uključi BIA u istragu i ispita taj slučaj. Biće i drugih projekata za koje ću to tražiti. Biće preispitan svaki papir. Od Inženjerske komore ćemo tražiti da svim inženjerima koji su od 2010. do 2018. stavili potpise na projekte kosine koja je pala u Grdelici, kao i svima koji su odobrili 11 revizija na projektu, oduzmu licence. To ćemo uraditi, pre svega, da bismo zaštitili dobre od loših inženjera. Svi sada očekuju da nekom skidamo glavu, to bih možda najviše i ja volela, ali pričamo o projektu iz 2010. i mora svaki papir da se pregleda. Imaćemo i odgovore i završen Koridor 10."Ministarstvo građevinarstva je dozvolu za ovu deonicu izdalo 2010. godine i nikad više nije informisano o promeni projekta. Kada se prošle godine obrušila kosina pred tunelom "Predejane", Ministarstvo je tražilo proveru svih 100 kosina duž Koridora 10. Stručnjaci su izdvojili 20 najrizičnijih, a među njima je bila i ova upravo srušena. Država je platila novi projekat koji predviđa galeriju umesto kosine.U Inženjerskoj komori Srbije, od koje će Ministarstvo tražiti oduzimanje licenci odgovornim projektantima, upozoravaju da je poslednji incident opomena stručnjacima i onima koji odlučuju o kapitalnim investicijama."Nažalost, svedoci smo da se u primeni Zakona o javnim nabavkama kao preovlađujući kriterijum kod izbora projektanata i izvođača radova, uzimaju minimalne cene - upozorava Latinka Obradović, potpredsednik UO Inženjerske komore. - Zbog primene tog kriterijuma, kao posledica najčešće se dobije slab kvalitet projekata i izvedenih radova. Po istom principu, u cilju uštede, prilikom izrade prostornog plana i eksproprijacije zemljišta, najčešće se uzima što manja širina zaštitnog pojasa pored auto-puta. Zbog toga prilikom izrade kosine, njen nagib je veći od tehnički savladivog, pa pri projektovanju i kasnijem izvođenju, nastaju ovakvi problemi."U Inženjerskoj komori se nadaju da su svi angažovani za izradu projektne dokumentacije, oni koji izvode radove i vrše stručni nadzor, poseduju licence koje izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Oni ne pokušavajuPokušali smo u sredu da čujemo komentar i od kompanije "Azvir", izvođača radova. Spekuliše se da su oni, uz preprojektovanje i saglasnost investitora, predložili jeftinije rešavanje odvoda vode. A nakupljena voda je najverovatnije kumovala rušenju potpore.U "Azviru" su nam, međutim, odgovorili da ne možemo da razgovaramo ni sa kim jer "niko ne daje nikakve informacije".Nemačka praksaDa bi se ovakvi i slični incidenti ubuduće izbegli, neophodno je primeniti nemački princip odnosno praksu koja se sastoji u temeljnom planiranju, znači ozbiljna studija izvodljivosti, prostorni plan sa širim pojasom eksproprijacije zemljišta, detaljna geotehnička istraživanja - dodaje Latinka Obradović."Neophodan je izbor najkvalitetnijeg projektnog rešenja, a onda po dobijanju dozvole za izgradnju, projekat se završava u brzom i efikasnom izvođenju uz strogi stručni nadzor."Novosti                

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: vaseljenska.com

Link: https://www.vaseljenska.com/vesti-dana/siptari-ponovo-odrzavaju-puteve-u-vranju/

Autori: @VaseljenskaTV

Teme: Javne nabavke

Naslov: Šiptari ponovo održavaju puteve u Vranju

Vranje-Gradska uprava u Vranju donela je odluku po kriterijumu najmanje ponuđene cene da izvođenje radova na letnjem održavanju saobraćajnica i puteva u tom gradu poveri preduzeću "Saba Belča" iz Preševa, koje se jedino javilo na konkurs za javne nabavke male vrednosti, saopšteno je danas iz gradske uprave.Prema ponudi, ta firma će puteve održavati po ceni od 1,4 miliona dinara, a ona je i u prethodnom periodu bila angažovana na održavanju saobraćajnica ali i rekonstrukciji ulica u Vranju.Tokom noći 1. avgusta u Vranju je zapaljena mašina za postavljanje asfalta "finišer" kompanije "Saba Belča" vredna više od 100.000 evra na parkingu Javnog preduzeća "Vodovod", po čijem angažovanju je trebalo da radi na asfaltiranju jedne ulice u Vranju.Albanski politički lideri iz Preševa i Bujanovca su tada ocenili da taj čin ima političku pozadinu i da je "paljenje mašine albanske kompanije u Vranju dokaz povratka mentaliteta iz '90- ih godina i nedostatak volje državnih organa da zaštite albansku imovinu", kao i da predstavlja "albanofobiju".Gradska uprava u Vranju više godina unazad angažuje kompaniju Saba Belča za održavanje i rekonstrukciju saobraćajnica i puteva na teritoriji grada.Vestionlajn       

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: vaseljenska.com

Link: https://www.vaseljenska.com/vesti-dana/brnabicka-kupila-stan-od-328-kvadrata-vredan-490-000-evra-a-mesecna-rata-za-stan-je-gotovo-dva-puta-vece-od-plate/

Autori: @VaseljenskaTV

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Brnabićka kupila stan od 328 kvadrata vredan 490.000 evra a mesečna rata za stan je gotovo dva puta veće od plate?!

Beograd-Premijerka Srbije ima na raspolaganju nekoliko vila u koje može da se preseli u skladu s funkcijom koju obavlja, ali i bezbednosti. Na obezbeđivanjuBeograd-Premijerka Srbije ima na raspolaganju nekoliko vila u koje može da se preseli u skladu s funkcijom koju obavlja, ali i bezbednosti.Na obezbeđivanju premijerke Ane Brnabić trenutno, kako su pisali danima mediji, radi 20 ljudi. Ipak, čak iako je stalno pod budnim okom bezbedonosnih snaga, ona i dalje nije odlučila da li će napustiti svoj stan kako joj je preporučeno iz bezbednosnih procena.Odmah po formiranju nove Vlade premijerki je ponuđeno preseljenje u neku od državnih vila, ali za sada nije odabran ni jedan objekat. Jedno je sigurno - premijerka lokaciju ne bi menjala, već bi ostala u elitnom delu prestonice, na beogradskom Dedinju.Kako se navodi, Brnabićka ne samo što neće menjati lokaciju, već ni kvadraturu. Naime, čak i ako se preseli ona će i dalje živeti u komfornom stanu, budući da i sada živi u svom stanu u elitnom delu Beograda u objektu od 328 kvadrata.Upravo ova nekretnina jedna je od onih koje je premijerka uredno prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, a koja je stečena kupovinom.Kako je KRIK ranije pisao, Brnabić je ovu nekretninu kupila 2014. godine. Deo kupoprodajne cene isplatila je iz kredita. Stan je opterećen hipotekom koja će biti uklonjena kada se otplati kredit.Vrednost ove nekretnine je tričavih 490.000 evra.Osim toga, premijerka je prijavila da u svom posedu ima i garažu od 19 metara kvadratnih, kuću od 167 kvadrata na hrvatskom ostrvu Krk. Što se ove kuće tiče, a kako je ranije preneo KRIK, ona je rekla sledeće:"Kuću su izgradili moji baka i deda 1980. godine. Porodični dogovor je bio da se sva dedina imovina u Hrvatskoj prebaci na moje ime tokom ostavinske rasprave, ali je realno da je cela imovina u Hrvatskoj i dalje porodična", navela je Brnabić. "Nisam sigurna kolika je vrednost jer brat i ja nismo nikada želeli da je prodamo. Ona za nas ima prvenstveno emotivnu vrednost". - rekla je ona.Premijerka Srbije poseduje još jednu kuću na ostrvu Krk u Hrvatskoj koju je nasledila. Za ovu kuću je u prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije navela da je "stara i devastirana", kako na sajtu agencije i piše.Ove nekretnine premijerka je prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, automobil "Tojotu", koja je uzeta na lizing.Kako je KRIK ranije pisao, ovo ipak nije sve što se nalazi u posedu Ane Brnabić.Naime, Brnabić poseduje 89 ari zemlje na ostrvu Krk u Hrvatskoj, pokazuju podaci tamošnjeg katastra.Ovaj podatak nije naveden u njenom imovinskom kartonu na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Brnabić je rekla da je i zemljište prijavila Agenciji.A kad ima premijerka - imaju i svi oko nje.Osim nekoliko nekretnina koje se vode na njeno ime, KRIK je pisao i o nepokretnostima koje su u posedu članova njene porodice.* Ministarkin brat Igor Brnabić vlasnik je trosobnog stana od 85 m2 na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save. U stanu je trenutno privatni dečji vrtić.* Majka Ane Brnabić vlasnica je kuće od 103m2 u Beogradu. Kuća ima dozvolu za gradnju, ali ne i upotrebnu dozvolu. Takođe, u njenom posedu je i parcela od 200 m2 na kojoj se nalazi kuća ministarkine majke Ružice Brnabić.* Oko 20 ari zemlje u predgrađu Beograda u katastru se vodi na ministarkinog pokojnog oca Zorana Brnabića. Na njoj je kuća sagrađena bez dozvole i nije uknjižena.Prema istraživanjima KRIK-a, ukupna kvadratura koja je u posedu porodice Brnabić je 755 m2, a vrednost svih nepokretnosti procenjuje se na 1.069.000 evra.Espreso.rs                     

----------------------------------------------------------

Datum: 23.08.2018

Medij: vesti-online.com

Link: https://vesti-online.com/Vesti/Srbija/708222/Albanska-firma-ponovo-odrzava-puteve-u-Vranju

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Albanska firma ponovo održava puteve u Vranju

Gradska uprava u Vranju donela je odluku po kriterijumu najmanje ponuđene cene da izvođenje radova na letnjem održavanju saobraćajnica i puteva u tom gradu poveri preduzeću Saba Belča iz Preševa, koje se jedino javilo na konkurs za javne nabavke male vrednosti, saopšteno je danas iz gradske uprave.Prema ponudi, ta firma će puteve održavati po ceni od 1,4 miliona dinara, a ona je i u prethodnom periodu bila angažovana na održavanju saobraćajnica ali i rekonstrukciji ulica u Vranju.Tokom noći 1. avgusta u Vranju je zapaljena mašina za postavljanje asfalta "finišer" kompanije "Saba Belča" vredna više od 100.000 evra na parkingu Javnog preduzeća "Vodovod", po čijem angažovanju je trebalo da radi na asfaltiranju jedne ulice u Vranju.Albanski politički lideri iz Preševa i Bujanovca su tada ocenili da taj čin ima političku pozadinu i da je "paljenje mašine albanske kompanije u Vranju dokaz povratka mentaliteta iz '90- ih godina i nedostatak volje državnih organa da zaštite albansku imovinu", kao i da predstavlja "albanofobiju".Gradska uprava u Vranju više godina unazad angažuje kompaniju Saba Belča za održavanje i rekonstrukciju saobraćajnica i puteva na teritoriji grada.rs.n1info.com    

----------------------------------------------------------