Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparency Srbija

Transparentnost Srbija

   Uvod

   Naši aktuelni projekti

   Publikacije i prezentacija na internetu

   Strateški okvir

   Organizaciona struktura

   Ljudi

   Statut

   Finansiranje organizacije

   Etički kodeks

 

Uvod

Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji.

Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe.

Svoje ciljeve Transparentnost Srbija ostvaruje preventivnim delovanjem - podizanjem svesti javnosti o opasnostima i štetama koje korupcija nanosi društvu, podsticanjem reformi i predlaganjem konkretnih preporuka.

Transparentnost Srbija deo je mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International i priznati zastupnik te organizacije u Republici Srbiji.

 

Naši aktuelni projekti

 

 

Publikacije i prezentacija na internetu

 

 

Strateški okvir

Na globalnom nivou, Transparency International se već dvadeset godina bori protiv korupcije. Međutim, korupcija i dalje nagriza politički, ekonomski i društveni život i poprima nove oblike, paralelno sa razvojem antikorupcijskih instrumenata.

Transparentnost Srbija je deo mreže ogranaka organizacije Transparency International i ujedno, domaća nevladina organizacija, registrovana po propisima Republike Srbije. Transparentnost Srbija je formirana i počela sa radom u periodu posle promene režima u Srbiji, kada su stvoreni preduslovi da se kroz institucionalne i sistemske reforme započne sa sveobuhvatnom borbom protiv korupcije.

Transparentnost Srbija je prepoznata u domaćoj i međunarodnoj javnosti, od strane državnih organa, privrede, medija, stručnjaka, profesionalnih udruženja i građana, kao jedna od najkompetentnijih organizacija po pitanju antikorupcijske politike u zemlji.

Korupcija u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem. Na to ukazuju stavovi građana, deklarisani programski prioriteti političkih stranaka i analize međunarodnih organizacija. Razmere korupcije nije mogućea utvrditi, zato što u toj oblasti statistički podaci ne pružaju pouzdan osnov za zaključivanje. Zato se pri proceni rasprostranjenosti korupcije koriste istraživanja javnog mnjenja i analize percepcije korupcije, sprovedene na kvalifikovanom uzorku.

U protekloj deceniji, građani su korupciju svrstavali po važnosti na treće ili četvrto mesto problema u društvu (iza siromaštva, nezaposlenosti i opšteg kriminala). Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da građani smatraju da je korupcija u Srbiji veoma raširena, kao i da je takav stav u manjoj meri izgrađen na osnovu ličnog iskustva, a više na osnovu predubeđenja i priča drugih. Ova istraživanja pokazuju da veliki broj građana ne prijavljuje čak ni slučajeve „sitne“ korupcije, o kojima imaju neposredna saznanja.

Još je teže utvrditi pouzdane podatke o rasprostranjenosti korupcije „velikog obima“. O njoj, na posredan način, govore podaci dobijeni na osnovu istraživanja percepcije korupcije stranih poslovnih ljudi i analitičara rizika. Prema jednoj od tih analiza (Corruption Perception Index – CPI, Transparency International), Srbija se nalazi u grupi visoko korumpiranih zemalja (u 2014. godini na 78. mestu od 175 rangiranih zemalja, sa indeksom od 41 na skali od 0 do 100, pri čemu se visoko korumpiranima smatraju one sa indeksom ispod 50). Tokom proteklih deset godina došlo je do izvesnog napretka u odnosu na indeks 1,3 iz 2000. godine.

S obzirom na zatečene probleme i na nove prilike koje se otvaraju da se borba protiv korupcije u Srbiji povede na delotvorniji način nego do sada, Transparentnost Srbija se opredelila da sprovede proces strateškog planiranja i donese ovaj Strateški okvir kojim definiše ciljeve i pravce svog delovanja u periodu 2010. – 2015., usvajajući pri tom opšte smernice postavljene strateškim okvirom globalne mreže Transparency International kao i rezultate primene strateškog okvira za prethodni period 2005-2010.

U tom smislu, vizija i misija organizacije su:

 

Vizija

Srbija, kao zemlja u kojoj je korupcija svedena na nivo koji ne ugrožava u značajnoj meri ostvarenje javnih interesa, poslovne odnose, politički život zemlje, vladavinu prava, izgradnju zdravih etičkih i kulturnih vrednosti društva, zdravlje, bezbednost i blagostanje građana i zauzimanje željenog položaja u evropskoj i svetskoj zajednici naroda – preobražaj društva zahvaćenog korupcijom u društvo u kojem korupcija ne postoji.

Misija

Rad na stvaranju ambijenta za promenu društvene klime, kao i stvaranju neophodnih preduslova da se borba protiv korupcije u Srbiji vodi na najbolji mogući način i da ishod te borbe bude uspešan – da se društvo zahvaćeno korupcijom preobrazi u društvo u kojem korupcija ne postoji.

Uspešna borba protiv korupcije takođe pomaže:

 • Smanjivanju siromaštva i ostvarenju socijalne pravde
 • Izgradnji demokratskog društva i otvorene vlasti
 • Razvoju poslovnih odnosa na poštenijim i vidljivijim osnovama
 • Unapređenju bezbednosti ljudi i zaštiti imovine
 • Stvaranju održivog razvoja i zaštiti životne sredine

Izazovi sa kojima će se Transparentnost Srbija na putu ostvarenja svoje misije suočavati:

 • Rad na prevazilaženju stalne pretnje da politička nestabilnost i težak položaj države ugroze davanje primerenog značaja rešavanju problema korupcije i vođenje borbe protiv korupcije na odgovarajući način
 • Rad na povećanju razumevanja problema korupcije i antikorupcijske politike u društvu, izgradnji realnih očekivanja u pogledu ishoda te politike, izgradnji verodostojnih institucija demokratskog društva i spremnosti građana da svojim angažovanjem obezbede da te institucije rade u javnom interesu
 • Unapređenje vizije, sredstava i volje za borbu protiv korupcije i širenje antikorupcijskog fronta na sve stubove društvenog integriteta
 • Obezbeđivanje potrebnih sredstava za adekvatno delovanje i ostvarenje ciljeva organizacije
 • Obezbeđivanje potrebnog stepena vidljivosti rada organizacije u javnosti i među onima sa kojima organizacija treba zajedno da radi na ostvarenju svojih ciljeva
 • Održavanje i stalno unapređenje ugleda koji je organizacija u javnosti stekla svojim delovanjem

U cilju ostvarivanja vizije i misije, Transparentnost Srbija će se fokusirati na dalji razvoj:

 • Ekspertske osnove u oblasti borbe protiv korupcije;
 • Odgovarajućih programa za borbu protiv korupcije u Srbiji;
 • Sopstvenih kapaciteta i organizacione strukture;
 • Regionalne saradnje u cilju razmene iskustava i zajedničkog delovanja na polju borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi i šire;
 • Mreže organizacija i pojedinaca sa kojima organizacija sarađuje.

Transparentnost Srbija namerava da i ubuduće bude vodeća organizacija u Srbiji po pitanju antikorupcijske politike, sa jasno izgrađenim pristupom, visokim nivoom stručnosti i potrebnim kapacitetima za efikasno sprovođenje antikorupcijskih programa.

Ključne stavke uspešnog razvoja i primene strateškog okvira su:

1) razvoj kvalitetnih programa,

2) umnožavanje izvora finansiranja i

3) razvoj odgovarajuće organizacione strukture koja će moći da se izbori sa postavljenim izazovima.

 

Programi

U narednom periodu postavljeni su sledeći programski prioriteti:

 • Poboljšanje položaja i rada nezavisnih antikorupcijskih tela u Srbiji;
 • Stvaranje uslova za suzbijanje korupcije u političkom sistemu;
 • Suzbijanje korupcije na dodirnim tačkam javnog i privatnog sektora (javne nabavke, javno privatna partnerstva, privatizacija i drugo);
 • Stvaranje mehanizama za otklanjanje i efikasno razrešavanje sukoba javnog i privatnog interesa, u korist javnog;
 • Uvođenje etičkih principa u poslovnim odnosima i antikorupcijskih standarda u privatnom sektoru;
 • Unapređenje mehanizama za suzbijanje pranja novca, organizovanog kriminala, oduzimanje nelegalno stečene imovine i nadoknadu štete žrtvama korupcije;
 • Razvoj i sprovođenje antikorupcijskih obrazovnih programa i rad sa obrazovnim institucijama na izradi antikorupcijskih etičkih kodeksa;
 • Razvoj metodologija za procenu rizika korupcije;
 • Povećanje odgovornosti organizacija civilnog društva;
 • Unapređenje efikasnosti i čestitosti institucija i mehanizama koji štite društvo od korupcije (policija, pravosuđe, specijalizovana tela itd), radi što uspešnijeg otkrivanja, obelodanjivanja i kažnjavanja korupcije;
 • Poboljšanje rada javnog sektora kako bi se osigurala vladavina prava i efikasno korišćenje novca poreskih obveznika;
 • Širenje fronta za borbu protiv korupcije kroz tretiranje ovog problema zajedno sa drugim životno važnim pitanjima (npr. zaštita životne sredine, zaštita prava potrošača);
 • Izgradnja mehanizama za merenje prisustva korupcije u pojedinim društvenim sferama i percepcije korupcije među pojedinim kategorijama ljudi radi provere uspešnosti antikorupcijskih mera i osmišljavanja daljeg delovanja;
 • Praćenje efekata primene antikorupcijskih propisa i implementacije strateških akata za borbu protiv korupcije

U razvoju programa, Transparentnost Srbija će se oslanjati na sopstvene stručnjake, poznavaoce pojedinih pitanja iz zemlje i inostranstva, ali i na iskustva drugih ogranaka Transparency International i kapacitete sekretarijata Transparency International. Na taj način Transparentnost Srbija će biti u mogućnosti da osmisli i sprovede kvalitetne antikorupcijske programe, ali i da uspešnije deluje na regionalnom nivou. U tom smislu Transparentnost Srbija planira da, paralelno sa integracionim procesima na regionalnom nivou, proširi i domet programa na čijem razvoju radi, uključujući i stvaranje regionalne mreže za borbu protiv korupcije. Transparentnost Srbija predviđa i neophodnost saradnje sa ekspertskim organizacijama, specijalizovanim za oblasti koje imaju značajnih dodirnih tačaka sa borbom protiv korupcije (prevencija organizovanog kriminala, zaštita ljudskih prava, transparentnost javnih finansija, edukacija građana, medija i javnih službenika i druge).

Takođe, Transparentnost Srbija će posebnu pažnju obratiti na povećanje sopstvene vidljivosti i prepoznatljivosti u javnosti izgradnjom, kao politički nepristrasne, stručne i aktivne organizacije, koja je sposobna da prepozna suštinu problema, osmisli sama ili u saradnji sa drugima rešenje za njegovo prevazilaženje, i spremna da svima koji žele da se sa korupcijom izbore pruži pomoć i podršku u okviru svojih mogućnosti i statutom definisanog načina delovanja.

 

Razvoj finansijske osnove

Imajući u vidu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija, nije izgledno da će i u periodu koji pokriva ovaj Strateški okvir država i privatni sektor u pretežnoj meri biti u mogućnosti da finansijski podrže programe i razvoj organizacije. U tom smislu, Transparentnost Srbija je svesna da će se najverovatnije u svom finansiranju dominantno oslanjati na podršku međunarodnih donatorskih institucija.

U traženju neophodnih sredstava Transparentnost Srbija će se truditi da obezbedi finansijsku nezavisnost, težeći tome da sredstva za sprovođenje projekata i rad organizacije dođu iz različitih izvora;

Transparentnost Srbija će se angažovati na dobijanju do sada manje zastupljenih oblika finansijske podrške za sprovođenje svojih programa i rad organizacije – konkurisanjem za sredstva iz budžeta države, lokalnih samouprava i slično, razvojem saradnje sa privatnim sektorom i sprovođenjem programa koji se delimično samofinansiraju;

Transparentnost Srbija će obezbediti da informacijame o njenom finansiranju budu dostupne finansijerima i drugim subjektima (objavljivanje finansijskih izveštaja na internet prezentaciji), kao i to da rezultati postignuti uz upotrebu tih finansijskih sredstava budu vidljivi i proverljivi.

 

Razvoj organizacije

 

Razvoj organizacije podrazumeva:

Jačanje kapaciteta organizacije (sticanje potrebnih materijalnih resursa, unapređenje postojeće organizacione strukture i angažovanje novih pojedinaca u radu organizacije) i

Povećanu saradnju sa drugim organizacijama i ograncima Transparency International-a na polju borbe protiv korupcije, radi jačanja ekspertize, razmene iskustava i ostvarenja ciljeva organizacije.

Transparentnost Srbija će, u izgradnji sopstvene organizacione infrastrukture, posebnu pažnju pokloniti unapređenju mera za odgovornost funkcionera i angažovanih lica za ostvarenje njihovih zadataka, obezbeđenju pravovremenog praćenja i reagovanja na razvoj situacije u pogledu pitanja od značaja za ostvarenje programskih ciljeva, očuvanju političke nepristrasnosti, zastupljenosti predstavnika različitih društvenih grupa, prevenciji i razrešavanju sukoba interesa, razvoju zdravih međuljudskih odnosa, očuvanju i unapređenju ugleda organizacije, promociji otvorenosti u radu rukovodstva organizacije i njenih članova, kao i dostupnosti informacija o finansiranju organizacije.

 

Organizaciona struktura

U strukturi organizacije postoje sledeći organi:

Skupština članova, koja donosi najvažnije akte

Upravni odbor, koji sprovodi planirane aktivnosti

Nadzorni odbor, koji ima kontrolnu funkciju

Funkcioneri udruženja su predsednik, izvršni direktor, programski direktor ifinansijski direktor.

Pored ovih organa u ostvarivanju ciljeva učestvuju i:

Menadžeri pojedinih projekata

Asistenti na pojedinim projektima

Stalni i povremeni saradnici

 

 

Ljudi

 

Predsednik (predstavlja organizaciju u zemlji i svetu):

   Dr Vladimir Goati

 

Programski direktor (pitanja u vezi sa sprovođenjem postojećih i osmišljavanjem novih antikorupcijskih programa) :

   Nemanja Nenadić

 

Finansijski direktor (pitanja u vezi sa finansiranjem organizacije):

   Danilo Pejović

 

Izvršni direktor (organizaciona pitanja udruženja)

   Bojana Medenica

 

Administracija projekata

   Zlata Đorđević

   Rade Đurić

   Zlatko Minić

 

Web - administracija

   Marko Popadić

 

Upravni odbor

   Dr Vladimir Goati,

   Nemanja Nenadić,

   Danilo Pejović,

   Bojana Medenica,

   Valentina Milanović,

   Natalija Lašić

 

Nadzorni odbor

   Dušan Poznanović,

   Marko Savić,

   Predrag Vidaković

 

Statut

 

Finansiranje organizacije

Transparentnost Srbija se finansira isključivo na osnovu projekata.

Transparentnost Srbija ne prihvata finansiranje koje bi moglo da škodi nezavisnosti Udruženja ili da bude na uštrb ostvarenja naše misije. Istovremeno, naglašavamo na svim materijalima koji nastanu u okviru projekata da izražena mišljenja i stavovi pripadaju isključivo Transparentnosti Srbija.

Pored aktivnosti koje su finansirane u okviru projekata, Transparentnost Srbija sprovodi i mnoge druge za koje ne postoji donatorska podrška (npr. brojni komentari na aktuelne antikorupcijske teme, saopštenja za javnost, pojedine inicijative za izmenu i donošenje propisa, zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, itd.).

Transparentnost Srbija redovno podnosi godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre. Ovde možete pogledati potvrde o primljenim finansijskim izveštajima sa najvažnijim podacima za poslednjih 5 godine.

Podaci o donatorima koji su podržali pojedine projekte.

Ovde možete pogledati strukturu donacija u prethodnim godinama.

 

 

Etički kodeks