Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparency Srbija

Transparentnost Srbija

   Uvod

   Naši aktuelni projekti

   Publikacije i prezentacija na internetu

   Strateški okvir

   Organizaciona struktura

   Ljudi

   Statut

   Finansiranje organizacije

   Etički kodeks

 

Uvod

Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji.

Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe.

Svoje ciljeve Transparentnost Srbija ostvaruje preventivnim delovanjem - podizanjem svesti javnosti o opasnostima i štetama koje korupcija nanosi društvu, podsticanjem reformi i predlaganjem konkretnih preporuka.

Transparentnost Srbija deo je mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International i priznati zastupnik te organizacije u Republici Srbiji.

 

Naši aktuelni projekti

 

 

Publikacije i prezentacija na internetu

 

 

Strateški okvir

Strategija rada i razvoja TS za period 2017-2020

Izvodi:

Vizija

Srbija, kao zemlja u kojoj je korupcija svedena na nivo koji ne ugrožava u značajnoj meri ostvarenje javnog interesa, poslovne odnose, politički život zemlje, vladavinu prava, izgradnju stabilnih etičkih i kulturnih vrednosti društva, zdravlje, bezbednost i blagostanje građana i zauzimanje željenog položaja u evropskoj i svetskoj zajednici naroda – preobražaj društva zahvaćenog korupcijom u društvo u kojem korupcija ne postoji.

Misija

Rad na stvaranju ambijenta za promenu društvene klime, kao i stvaranju neophodnih preduslova da se borba protiv korupcije u Srbiji vodi na najbolji mogući način i da ishod te borbe bude uspešan – da se društvo zahvaćeno korupcijom preobrazi u društvo u kojem korupcija ne postoji.

Izazovi sa kojima će se Transparentnost Srbija na putu ostvarenja svoje misije suočavati:

 • Rad na prevazilaženju stalne pretnje da politička nestabilnost i težak položaj države ugroze davanje primerenog značaja rešavanju problema korupcije i vođenje borbe protiv korupcije na odgovarajući način
 • Rad na povećanju razumevanja problema korupcije i antikorupcijske politike u društvu, izgradnji realnih očekivanja u pogledu ishoda te politike, izgradnji verodostojnih institucija demokratskog društva i spremnosti građana da svojim angažovanjem obezbede da te institucije rade u javnom interesu
 • Unapređenje vizije, sredstava i volje za borbu protiv korupcije i širenje antikorupcijskog fronta na sve stubove društvenog integriteta
 • Obezbeđivanje potrebnih sredstava za adekvatno delovanje i ostvarenje ciljeva organizacije
 • Obezbeđivanje potrebnog stepena vidljivosti rada organizacije u javnosti i među onima sa kojima organizacija treba zajedno da radi na ostvarenju svojih ciljeva
 • Održavanje i stalno unapređenje ugleda koji je organizacija u javnosti stekla svojim delovanjem

U cilju ostvarivanja vizije i misije, Transparentnost Srbija će se fokusirati na dalji razvoj:

 • Ekspertske osnove u oblasti borbe protiv korupcije;
 • Odgovarajućih programa za borbu protiv korupcije u Srbiji;
 • Sopstvenih kapaciteta i organizacione strukture;
 • Regionalne saradnje u cilju razmene iskustava i zajedničkog delovanja na polju borbe protiv korupcije u regionu Balkana, Evrope i širom sveta;
 • Mreže institucija, organizacija i pojedinaca sa kojima organizacija sarađuje.

Transparentnost Srbija namerava da i ubuduće bude vodeća nevladina organizacija u Srbiji po pitanju antikorupcijske politike, sa jasno izgrađenim pristupom, visokim nivoom stručnosti i potrebnim kapacitetima za efikasno sprovođenje antikorupcijskih programa.

Ključne stavke uspešnog razvoja i primene strateškog okvira su:

1) razvoj kvalitetnih programa,

2) umnožavanje izvora finansiranja,

3) razvoj odgovarajuće organizacione strukture koja će moći da se izbori sa postavljenim izazovima,

4) razvoj saradnje sa državnim organima, drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, sa privrednom, građanima i medijima.

Programi

U narednom periodu postavljeni su sledeći programski prioriteti:

 • Poboljšanje položaja i rada nezavisnih antikorupcijskih tela u Srbiji;
 • Stvaranje uslova za suzbijanje korupcije u političkom sistemu;
 • Suzbijanje korupcije na dodirnim tačkama javnog i privatnog sektora (javne nabavke, javno privatna partnerstva, privatizacija, dodela državne pomoći i drugo);
 • Stvaranje mehanizama za otklanjanje i efikasno razrešavanje sukoba javnog i privatnog interesa, u korist javnog;
 • Uvođenje etičkih principa u poslovnim odnosima i antikorupcijskih standarda u privatnom sektoru;
 • Unapređenje mehanizama za suzbijanje pranja novca, organizovanog kriminala, oduzimanje nelegalno stečene imovine i nadoknadu štete žrtvama korupcije;
 • Razvoj i sprovođenje antikorupcijskih obrazovnih programa i rad sa obrazovnim institucijama na izradi antikorupcijskih etičkih kodeksa;
 • Razvoj metodologija za procenu i smanjenje rizika korupcije;
 • Povećanje odgovornosti i poboljšanje uslova za rad organizacija civilnog društva i medija;
 • Unapređenje efikasnosti i čestitosti institucija i mehanizama koji štite društvo od korupcije (policija, pravosuđe, specijalizovana tela itd), radi što uspešnijeg otkrivanja, obelodanjivanja i kažnjavanja korupcije;
 • Jačanje sistema za zaštitu uzbunjivača, ispitivanje prijavljenih slučajeva korupcije i drugih nezakonitih i štetnih radnji i otklanjanje sistemskih grešaka koje su omogućile da dođe do korupcije;
 • Poboljšanje rada javnog sektora kako bi se osigurala vladavina prava i efikasno korišćenje novca poreskih obveznika;
 • Širenje fronta za borbu protiv korupcije kroz tretiranje ovog problema zajedno sa drugim životno važnim pitanjima (npr. zaštita životne sredine, zaštita prava potrošača);
 • Izgradnja mehanizama za merenje prisustva korupcije u pojedinim društvenim sferama i percepcije korupcije među pojedinim kategorijama ljudi radi provere uspešnosti antikorupcijskih mera i osmišljavanja daljeg delovanja;
 • Praćenje efekata primene antikorupcijskih propisa i implementacije strateških akata za borbu protiv korupcije;
 • Korišćenje mogućnosti koje u borbi protiv korupcije pružaju pregovori o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

U razvoju programa, Transparentnost Srbija će se oslanjati na sopstvene stručnjake, poznavaoce pojedinih pitanja iz zemlje i inostranstva, ali i na iskustva drugih ogranaka Transparency International i kapacitete sekretarijata Transparency International. Na taj način, Transparentnost Srbija će biti u mogućnosti da osmisli i sprovede kvalitetne antikorupcijske programe, ali i da uspešnije deluje na regionalnom nivou. U tom smislu Transparentnost Srbija planira da, paralelno sa integracionim procesima, proširi i domet programa na čijem razvoju radi. Transparentnost Srbija predviđa i neophodnost saradnje sa ekspertskim organizacijama, specijalizovanim za oblasti koje imaju značajnih dodirnih tačaka sa borbom protiv korupcije (prevencija organizovanog kriminala, zaštita ljudskih prava, transparentnost javnih finansija, edukacija građana, medija i javnih službenika i druge).

Takođe, Transparentnost Srbija će posebnu pažnju obratiti na povećanje sopstvene vidljivosti i prepoznatljivosti u javnosti održavanjem već postojeće slike kao politički nepristrasne, stručne i aktivne organizacije, koja je sposobna da prepozna suštinu problema, osmisli sama ili u saradnji sa drugima rešenje za njegovo prevazilaženje, i koja je spremna da svima koji žele da se sa korupcijom izbore pruži pomoć i podršku u okviru svojih mogućnosti i statutom definisanog načina delovanja.

Razvoj organizacije podrazumeva:

 • Jačanje kapaciteta organizacije (sticanje potrebnih materijalnih resursa, unapređenje postojeće organizacione strukture i angažovanje novih pojedinaca u radu organizacije) i
 • Povećanu saradnju sa drugim organizacijama i drugim ograncima Transparency International-a na polju borbe protiv korupcije, radi jačanja ekspertize, razmene iskustava i ostvarenja ciljeva organizacije.

Organizaciona struktura

U strukturi organizacije postoje sledeći organi:

 • Skupština članova, koja donosi najvažnije akte
 • Upravni odbor, koji sprovodi planirane aktivnosti
 • Nadzorni odbor, koji ima kontrolnu funkciju

 

Zastupnici udruženja su izvršni direktor, programski direktor i finansijski direktor.

 

Pored ovih organa u ostvarivanju ciljeva učestvuju i:

 • Menadžeri pojedinih projekata
 • Asistenti na pojedinim projektima
 • Stalni i povremeni saradnici

 

Ljudi

 

Programski direktor (pitanja u vezi sa sprovođenjem postojećih i osmišljavanjem novih antikorupcijskih programa) :

   Nemanja Nenadić

 

Izvršni direktor (organizaciona pitanja udruženja)

   Bojana Medenica

 

Administracija projekata

Zlatko Minić

Zlata Đorđević

Aleksandra Ajdanić

Robert Sepi

Marija Radović

Miloš Đorđević

 

 

Web - administracija

Marko Popadić

 

Upravni odbor

   Nemanja Nenadić,

   Bojana Medenica,

   Natalija Lašić

   Zlatko Minić

   Prof. Dr. Radmila Vasić

 

Nadzorni odbor

 Marijana Trivunović

 Nikola Matić

 Dragoslav Veličković

 Aleksandar Đekić

 Ivan Grujić

 

Statut

 

Finansiranje organizacije

Transparentnost Srbija se finansira uglavnom iz donacija za sprovođenje projekata.

Transparentnost Srbija ne prihvata finansiranje koje bi moglo da škodi nezavisnosti Udruženja ili da bude na uštrb ostvarenja naše misije. Istovremeno, naglašavamo na svim materijalima koji nastanu u okviru projekata da izražena mišljenja i stavovi pripadaju isključivo Transparentnosti Srbija.

Pored aktivnosti koje su finansirane u okviru projekata, Transparentnost Srbija sprovodi i mnoge druge za koje ne postoji donatorska podrška (npr. brojni komentari na aktuelne antikorupcijske teme, saopštenja za javnost, pojedine inicijative za izmenu i donošenje propisa, zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, itd.).

U skladu sa Zakonom, udruženja mogu pod određenim uslovima da obavljaju privredne ili druge delatnosti. Transparentnost Srbija je pored zakonskih, utvrdila i sopstvena ograničenja za prihvatanje ovakvih poslova.

Transparentnost Srbija redovno podnosi godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre. Ovde možete pogledati potvrde o primljenim finansijskim izveštajima.

Podaci o izvorima finansiranja dostupni su ovde.

Ovde možete pogledati strukturu izvora prihoda u prethodnim godinama.

 

Etički kodeks i drugi interni akti