Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparency International

Uvod
Agenda
Sistem nacionalnog integriteta (National Integrity System - NIS)
Izgradnja međunarodnog okvira saradnje
TI aktivnosti
Izgradnja sistema nacionalnog integirteta
Stvaranje međunarodnog okvira za borbu protiv korupcije
TI Ugovor o integritetu
TI nagrada za integritet
Projekti nacionalnih ogranaka
Globalni izveštaj o korupciji
CORIS
Transparency International On-line direktorijum antikorupcijskih programa u Centralnoj i Istočnoj Evropi
TI struktura
Nacionalni ogranci
Organizaciona mapa
Povelja
Finansijeri i donatori

UvodTransparency International (TI) je međunarodna nevladina organizacija angažovana u oblasti povećanja odgovornosti državne vlasti i suzbijanja korupcije na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Rad TI je višedimenzionalan:

Ekonomska dimenzija. Korupcija "cveta" tamo gde je ograničeno delovanje tržišnih zakona. Na taj način se umanjuje efikasnost poslovanja, snižava konkurentnost preduzeća i smanjuje razvojni potencijal čitave privrede.

Stoga je suzbijanje korupcije u interesu preduzeća jer im omogućava da postanu konkurentnija na međunarodnom tržištu i ekonomski snažnija. Povećanje konkurentnosti i produktivnosti firmi rezultira rastom nacionalnog dohotka po stanovniku i rastom životnog standarda.

Socijalna dimenzija. Korupcija vodi osiromašenju većine građana koji plaćaju dodatni namet u vidu mita za dobijene usluge i robe. Na račun te većine, bogati se uzak krug povlašćenih ljudi koji se nalaze na položajima u državnoj vlasti. Bujanje korupcije rezultira povećavanjem socijalnih razlika, što dalje dovodi do sve većih socijalnih tenzija.

Borba protiv korupcije ide u prilog zaustavljanja daljeg osiromašivanja najširih slojeva stanovništva, Suzbijanje korupcije takođe vodi i smanjivanju socijalnih razlika u društvu.

Etička dimenzija. Korupcija se razvija na račun propadanja moralnih vrednosti društva.

Borba protiv korupcije je istovremeno i borba za afirmaciju poštenja (integriteta) u datom društvu i izgradnju sistema moralnih vrednosti koji postoje u demokratskim zemljama.


AgendaUspešna borba protiv korupcije je moguća jedino kroz zajedničko angažovanje svih relevantnih faktora: države, poslovnog sektora i civilnog društva.

Nacionalni ogranci Transparency International okupljaju ljude od integriteta iz civilnog društva, biznisa i vlade, koji zajedno rade na sistemskim reformama. U svom radu, nacionalni ogranci TI ne bave se konkretnim slučajevima korupcije, istraživanjem i "imenovanjem" krivaca, već se fokusiraju na sistemske promene u društvu koje treba da spreče korupciju u budućnosti. Drugim rečima, TI deluje preventivno u pravcu suzbijanja korupcije.

TI je aktivno angažovan i na podizanju svesti javnosti. Objavljivanje Transparency-evog Indeksa korupcije (Corruption Perception Index - CPI), koji govori o stepenu raširenosti korupcije u zemlji, podstaklo je korenite antikorupcijske reforme u čitavom nizu zemalja, tokom proteklih nekoliko godina.


Sistem nacionalnog integriteta (National Integrity System - NIS)Sistem nacionalne borbe protiv korupcije sastoji se od:

 1. ciljeva,
 2. aktivnosti putem kojih ciljevi treba da se ostvare i
 3. "stubova", tj. onih koji treba da sprovedu aktivnosti.


NIS ciljevi su:

 1. suzbijanje korupcije,
 2. poštenija i efikasnija vlada, tj. bolje upravljanje i
 3. povećanje životnog standarda.


NIS elementi, tj. akcije koje treba preduzeti su:

 1. iskrenost i odlučnost lidera zemlje da se bore protiv korupcije,
 2. fokus je na prevenciji korupcije i menjanju sistema, a ne na "lovu na veštice",
 3. antikorupcijska strategija i politika,
 4. reforma zakonskih i administrativnih procedura,
 5. uvođenje vladavine prava,
 6. adekvatne plate političkim liderima i javnim službenicima,
 7. partnerstvo između vlade i svih delova građanskog društva i
 8. stvaranje sistema koji bi učinio korupciju "visoko rizičnom i nisko isplativom".


NIS "stubovi" koji treba da iznesu borbu protiv korupcije u društvu su:

 1. građansko društvo zainteresovano za suzbijanje korupcije,
 2. skupština,
 3. vlada,
 4. sudstvo,
 5. državna administracija,
 6. kontrolne agencije,
 7. glavni revizor,
 8. ombudsman,
 9. mediji,
 10. privatni sektor i
 11. međunarodna zajednica i efikasna saradnja sa njom.

Izgradnja međunarodnog okvira saradnjeKorupcija veoma često prevazilazi nacionalne granice. Mnoge međunarodne institucije upozoravaju na ovu činjenicu. Razvijajući saradnju sa međunarodnim organizacijama koje se bave problemom korupcije, TI ima ulogu katalizatora u definsanju i primeni međunarodne antikorupcijske agende. Trenutno je ključni monitoring implementacije Konvencije OECD-a protiv mita.

Pojedinci se, takođe, mogu uključiti u ovaj jedinstveni program borbe protiv korupcije.


TI aktivnostiIzgradnja sistema nacionalnog integirtetaTransparency International nacionalni ogranci aktivno učestvuju u izgradnji sistema nacionalnog integriteta (National Integrity System - videti gore) u svojim zemljama. NIS je detaljno razmotren u "Knjizi izvora" (Source Book). Ona sadrži set praktičnih mera koje treba da budu preduzete u svakoj oblasti društva kako bi borba protiv korupcije bila uspešna.


Stvaranje međunarodnog okvira za borbu protiv korupcijeNastojimo da pitanje ograničavanja korupcije zauzme značajno mesto u Agendama međunarodnih organizacija. Promovišemo nove ugovore sa vladama u cilju međunarodne koordinacije antikorupcijske akcije. TI Sekretarijat i TI nacionalni ogranci širom sveta vrše aktivan nadzor nad sprovođenjem ovih sporazuma. To obuhvata praćenje poštovanja Konvencija potpisanih u okviru OECD-a, Saveta Evrope, Evropske Unije i Organizacije Ujedinjenih Nacija. Trenutno je najveća pažnja posvećena praćenju primene Konvencije OECD-a o borbi protiv podmićivanja stranih službenika.


TI Ugovor o integritetuUgovor o integritetu je formulisan u cilju sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Ugovor se sklapa između firmi koje konkurišu na tenderu, s jedne strane i kupca (države). Ugovori o integritetu su već primenjeni u više zemalja, u velikim infrastrukturnim projektima (od telekomunikacija do javnog transporta) i pokazali su dobre rezultate, uspešno pokrivajući slabosti u važećim zakonskim regulativama.


TI nagrada za integritetTransparency International odnedavno dodeljuje godišnje nagrade pojedincima i organizacijama širom sveta koje ulažu izuzetne napore u suzbijanju korupcije. Cilj programa je da oda priznanje novinarima, aktivistima civilnog društva, organizacijama i vladama koji su, radeći na istrazi i prevenciji korupcije, bili izloženi visokom riziku. Istovremeno, nagrada integiteta ima za cilj da podstakne ostale da se aktivnije uključe u borbu za suzbijanje korupcije.


Projekti nacionalnih ogranakaTI nacionalni ogranci aktivno učestvuju u osmišljavanju nacionalnih antikorupcijskih strategija.


Globalni izveštaj o korupcijiTI je objavio prvi Globalni izveštaj o korupciji (Global Corruption Report - GCR), koji sadrži godišnja istraživanja ključnih pitanja u oblasti korupcije i borbe protiv korupcije, zatim međunarodne i regionalne trendove, značajne slučajeve, kao i korisne empirijske pokazatelje korupcije, uključujući i TI Indeks korupcije i indeks plaćanja mita. Ovaj izveštaj će se objavljivati svake godine.


CORISTI "On-line istraživanje korupcije i informativni sistem" je najveća svetska baza podataka o korupciji i državnom upravljanju. Sadrži bibliografiju od (trenutno) 8.000 dokumenata, sa više od dvesta specifičnih pojmova vezanih za korupciju koji olakšavaju pretragu dokumenata. Pored istraživačko-empirijskih dokumenata, CORIS sadrži brojne primere uspešnog suzbijanja korupcije, kao i spisak literature koja je posvećena korupciji.


Transparency International On-line direktorijum antikorupcijskih programa u Centralnoj i Istočnoj EvropiSadrži spisak regionalnih antikorupcijskih programa. (Online Directory of Anti-Corruption Programmes in Central and Eastern Europe)


TI struktura

Nacionalni ogranciTransparency International ima ogranke u više od 80 zemalja širom sveta. Transparency-eva mreža ogranaka predstavlja okosnicu globalnog antikorupcijskog pokreta. Kompletna lista nacionalnih ogranaka, sa opisom njihovih delatnosti i adresama može se naći na sajtu TI.


Organizaciona mapaRadom Transparency International rukovodi odbor direktora koji se bira na godišnjoj skupštini. Takođe postoji i Savet koji sačinjavaju ljudi od visokog međunarodnog ugleda. Međunarodni sekretarijat TI podržava nacionalne ogranke u njihovom radu i pomaže u sprovođenju međunarodnog programa borbe protiv korupcije.


Povelja
U "Izjavi o misiji" je sadržan okvir za delatnost Transparency International. Rad TI je interno regulisan "Poveljom" i "Kodom ponašanja TI službenika", kao i "Vodičima" nacionalnih ogranaka koji uređuju odnos nacionalnog ogranka prema "ostatku" mreže. U 2000-oj, u Otavi, TI je usvojio dokument pod nazivom: "Izjava o daljem radu, vrednostima i principima". Trenutno nacionalni ogranci sprovode smernice sadržane u "Izjavi", u skladu sa specifičnim okolnostima svoga rada.


Finansijeri i donatoriDetaljne informacije mogu se naći na sajtu TI, u finansijskom izveštaju, a lista donatora u Godišnjem izveštaju.