Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izgradnja kapaciteta javnih nabavki u Srbiji (en)

Na korupciju u oblasti raspolaganja javnim sredstvima javnih ugovora odlaze ogromne sume novca neopohodnog za funkcionisanje javnih službi. Ovo se najvećim delom dešava zbog činjenice da na nabavke javnih dobara, radova i usluga odlazi oko 16 % ukupnog b ruto doma ć eg proizvoda (procena za Srbiju). Upravo ovi veliki nov č ani iznosi predstavljaju isku š enje i nude š iroke mogu ć nosti za korupciju u javnom sektoru. U Srbiji, obim javnih nabavki je č ak i ve ć i nego u drugim zemljama usled velikog broja neprivatizovanih preduze ć a. Istovremeno , potencijalni rizik od korupcije je ve ć i usled jakog uticaja politi č kih partija na rad javnih preduze ć a i duboko ukorenjenu praksu i mehanizme za izigravanje zakona. Na globalnom planu, š teta do koje dolazi usled korupcije procenjuje se na između 10 i 25% od ugovorne vrednosti, dok nijedan pouzdan podatak tog tipa ne postoji za Srbiju.

Kapacitet organa vlasti koji se bave javnim nabavkama je naj češće bio zanemarivan prilikom borbe protiv korupcije u ekonomskoj oblasti. Ove institucije imaju nedovoljan broj zaposlenih koji često nemaju dovoljno iskustva. Transparentnost Srbija smatra da su rad zaposlenih u organima zaduženim za javne nabavke kao i njihove mogućnosti da svoje zadatke obavljaju u skladu sa zakonskim obavezama i efikasno među najvažnijim činiocima koji treba da osiguraju transparentnost i efikasnost javnih nabavki.

Srbija ima relativno moderno zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki tek od 2002. godine. Zakon o javnim nabavkama je bio osnova za uspostavljanje Uprave za javne nabavke i Komisije za za š titu prava ponuđa č a tokom godina koje su usledile. Iako su ovaj zakon, institucije i procedure zna č ajno uticale da se poboljša ranija praksa, postoji mnogo problema u zakonu, njegovom sprovođenju i radu pomenutih institucija na koje se mora obratiti pažnja u periodu koji sledi.

Cilj projekta je takođe da dalje promoviše principe slobodnog protoka dobara i usluga, nediskriminacije i transparentnosti koji su sastavni deo sporazuma sa EU i koji se ponekad krše usled korupcije. Projekat će sadržati i sledeće aktivnosti:

 

•  Procena aktuelnog zakonodavstva i procesa javnih nabavki u Srbiji; davanje preporuka za unapređenje

•  Kreiranje metodologije za procenu kapaciteta i procena kapaciteta organa zaduženih za javne nabavke

•  Izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke

•  Organizacija treninga i pružanje tehničke pomoć i organima zaduženim za javne nabavke

•  Praćenje postupaka javnih nabavki

•  Zalaganje za obavezivanje nadležnih vlasti da prihvate i usvoje preporuke i podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama

•  Završna konferencija sa učesnicima iz zemalja zapadnog Balkana

 

Ovaj projekat će se sprovoditi u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Komisijom za za š titu prava ponuđaca Vlade Republike Srbije

“Jačanje kapaciteta javnih nabavki u Srbiji“  nastavak je i nadogradnja ovog projekta.

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, 6. januara 2009, uvedene su nove obaveze za Upravu za javne nabavke ali i za sve naručioce. Transparentnost Srbija nastaviće sa aktivnostima započetim u prethodnom periodu kao što su praćenje postupaka javnih nabavki, izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke, podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama  ali će svoje aktivnosti usmeriti i na pomoć organima zaduženim za javne nabavke u ispunjavanju njihovih obaveza kroz podnošenje inicijativa nadležnim organima za otklanjanjem uočenih problema u postupcima javnih nabavki i saradnju u izradi stručne literature za obuku službenika za javne nabavke.

 

Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Display #