Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Etički kodeks

Etički kodeks

Naša vizija

 

Srbija i svet u kojem će vlast, politika, poslovne aktivnosti, građansko društvo i svakodnevni život ljudi biti oslobođeni od tereta korupcije .

Naša misija

Korupcija je jedan od najvećih problema našeg vremena i modernog društva. Suzbijanje korupcije je moguće samo ako na njemu rade javne institucije, privatni sektor i građansko društvo.

Mi uviđamo štetu koja korupcija nanosi Srbiji i svetu. Mi tu štetu prepoznajemo u eroziji morala, u podrivanju ekonomije i u obesmišljavanju demokratskih procesa.

Mi smo se udružili da bismo se borili za povećanje transparentnosti i odgovornosti rada organa vlasti i za stvaranje drugih preduslova za sprečavanje zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe u Srbiji i u celom svetu .

Mi uviđamo da u toj borbi, kao članovi organizacije građanskog društva možemo biti uspešni jedino ako naše udruženje deluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, bez obzira na interese i stavove koje svako od nas ima kao pojedinac.

Smatramo za svoju dužnost da:

•  podst ičemo reforme institucija i sistema u pravcu povećanja transparentnosti

•  podnosimo predloge vlastima naše zemlje, međunarodnim organizacijama, institucijama i profesionalnim i strukovnim Udruženjima kako da se borba protiv korupcije unapredi;

•  edukujemo javnost o opasnostima i troškovima koje korupcij a nosi za društvo

•  pratimo r ad organa vlasti i obaveštavamo javnost o efikasnosti postojećih institucionalnih mehanizama za s uzbijanje korupcije

•  sarađujemo sa organizacijama iz zemlje i inostranstva koje imaju srodne ciljeve

•  podržavamo inicijative institucija, drugih organizacija i pojedinaca koji doprinose suzbijanju korupcije

•  sarađujemo sa državnim organima , organima teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava, sa pojedinc ima, institucijama, profesionalnim i strukovnim Udruženjima, koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja

•  o rganizujemo o buke, radionice, javne skupove i obraćanje javnosti sa ciljem edukacije javnosti , kao i informisanje o radu Udruženja

•  objavljujemo izveštaje o sprovedenim istraživanjima i zapažanjima

•  objavljujemo izveštaje o našem radu

•  osmišljavamo sveobuhvatnu nacionalnu antikorupcijsku strategiju i učestvujemo u izradi odgovarajuće zakonske regulative

•  pratimo primenu usvojenih antikorupcijskih akata i mera

•  pomažemo institucijama i pojedincima koji su suočeni sa problemom korupcije ili teškoćama u primeni antikorupcijskih propisa

•  pratimo strana iskustava i antikorupcijsku politiku u drugim zemljama u tranziciji

 

Kao deo globalnog pokreta za borbu protiv korupcije, i deo mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International mi uviđamo da ta borba može biti uspešna jedino ako vodi stvaranju saveza onih koji se protiv korupcije bore na u okviru pojedinih država i u celom svetu.

 

 

Vrednosti za koje se zalažemo

 

  • Transparentnost ,
  • Odgovornost ,
  • Integritet ,
  • Solidarnost ,
  • Hrabrost ,
  • Pravednost i
  • Demokratičnost .

 

 

Principi kojima se rukovodimo

 

Kao članovi Udruženja Transparentnost- Srbija poštujemo i rukovodimo se u radu sledećim principima:

 

•  Mi želimo da radimo sa drugima i uvek smo spremni da sarađujemo sa pojedincima i grupama, sa profitnim i neprofitnim organizacijama, sa organima vlasti i međunarodnim organizacijama koji su posvećeni borbi protiv korupcije, vodeći pri tom računa o ciljevima i prioritetima koje su organi Udruženja formulisali.

•  Uvek smo otvoreni, pošteni i odgovorni u odnosu sa onima sa kojima sarađujemo i sa svima drugima .

•  U radu Udruženja postupamo nezavisno od naših ličnih ili grupnih interesa i političkih ili drugih ubeđenja.

•  Osuđujemo svaki oblik korupcije snažno i hrabro kad god je njeno postojanje utvrđeno na uverljiv način i ukazujemo na sistemski problem koji je omogućio da do takvog akta korupcije dođe ili da takav akt ne bude ranije otkriven

•  Mi ne vršimo istragu i razotkrivanje pojedinačnih slučajeva korupcije ali ukazujemo na uočene pojave kršenja antikorupcijskih propisa.

•  Težimo ka tome da stavovi koje zauzimamo budu osnovani na jasnim, objektivnim i profesionalno urađenim analizama .

•  Prihvatićemo da naše aktivnosti budu finansirane samo pod uslovom da to ne ograničava naše pravo da o svim pitanjima govorimo slobodno, otvoreno i objektivno.

•  Dajemo precizne i pravovremene izveštaje o svojim aktivnostima organima Udruženja.

•  Poštujemo i podstičemo poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

•  Prilikom politike zapošljavanja i angažovanja za potrebe Udruženja vodimo računa o stručnosti i sposobnosti i stremimo uravnoteženoj predstavljenosti polova i regija, shodno rasprostranjenosti našeg Udruženja.

 

Sukob interesa

 

U svakodnevnom radu može da se pojavi sukob između naših ličnih interesa i interesa Udruženja, drugih ogranaka Transparency International ili drugih članova Udruženja. Postojanje takvog sukoba ćemo otkriti i razrešiti ga na transparentan način u skladu sa interesima Udruženja i međunarodnog pokreta za borbu protiv korupcije.

 

Nepovlašćeni tretman porodice i prijatelja

 

Zalažemo se za pošteno, objektivno i nepristrasno odabiranje, zapošljavanje i nabavljanje sredstava. Posebno :

•  Članovi porodice, prijatelji i organizacije sa kojima smo mi ili naše porodice i prijatelji povezani neće imati povlašćen tretman

•  Nećemo zaposliti niti zaključiti ugovor sa članom naše uže porodice (supružnik, roditelj, dete, brat, sestra) niti sa članovima uže porodice funkcionera Udruženja pre nego što to odobri predsednik Udruženja. Zapošljavanje ili angažovanje lica povezanih sa predsednikom mora da odobri Upravni odbor Udruženja.

•  Imenovanja na sve pozicije biće vršene na osnovu sposobnosti i znanja kandidata i i tek posle primerenog razmatranja svih kandidatura

 

Pokloni i troškovi reprezentacije

Pošto prihvatanje poklona može da stvori obavezu mi ćemo izbegavati davanje ili primanje poklona, usluga i počasti povezanih sa vršenjem naših dužnosti :

•  Nećemo prihvatiti poklon bilo koje vrste koji može da utiče na vršenje naših funkcija u Udruženju, na obavljanje naših dužnosti ili na kreiranje naših stavova.

•  Svaki primljeni poklon i ponudu poklona koja je u vezi sa vršenjem dužnosti u Udruženju prijavićemo pretpostavljenom organu Udruženja, a taj organ je dužan da te podatke unese u registar koji mora da bude dostupan svim članovima Udruženja .

 

Putovanja i imovina Udruženja

•  Službena putovanja koja budemo imali o trošku organizacije moraju biti neposredno povezana sa radom Udruženja i biće korišćena samo kada je to neophodno. Samo troškovi koji budu bili neophodni radi ostvarivanja zadataka čija je svrha službeno putovanje biće nadoknađeni iz sredstava Udruženja. Troškovi putovanja avionom biće nadoknađeni samo do visine ekonomske tarife, osim u slučaju da Upravni odbor iz opravdanih razloga odluči drugačije.

•  Postaraćemo se da sredstva Udruženja budu upotrebljavana u skladu sa njihovom namenom i ciljevima Udruženja.

•  Kada se putovanje u privatne svrhe nadovezuje na službeno putovanje, obavestićemo o tome Upravni odbor Udruženja pre putovanja i snosićemo sami srazmerni deo troškova putovanja .

 

Privatne aktivnosti i imovina članova

•  Nećemo biti angažovani u aktivnostima i transakcijama, niti ćemo prihvatiti neku funkciju, plaćenu ili ne, koja je nespojiva sa funkcijom koju obavljamo u Udruženju ili umanjuje mogućnost pravilnog vršenja dužnosti, i koja može da nanese štetu međunarodnom pokretu za borbu protiv korupcije.

•  Svoje privatne aktivnosti ćemo obavljati tako da one ne škode kredibilitetu Udruženja.

•  Nećemo koristiti poslovne veze koje Udruženje ima radi dobijanja privilegija ili nedoličnih koristi za nas ili nama bliska lica .

•  Naša politička ubeđenja i aktivnosti ćemo ispoljavati i preduzimati na način koji neće uticati ni na koji način na naš rad u Udruženju i na političku neutralnost pokreta za međunarodnu transparentnost.

 

Nadoknade za pojavljivanje u javnosti

Kada dobijemo nadoknadu za javna izlaganja, pisanje za publikacije, pojavljivanje u medijima, pri čemu govorimo ili pišemo o aktivnostima Udruženja, odnosno, ako je takvo pojavljivanje u javnosti posledica obavljanja funkcije u Udruženju ili angažovanja za potrebe Udruženja , tražićemo da nadoknada bude uplaćena na račun Udruženja. Nakon toga Upravni odbor će odlučiti o raspodeli te nadoknade.

 

Ukoliko takva procedura nije moguća zbog razloga koji zadiru u poslovanje onog ko nadoknadu daje, o tome ćemo obavestiti Upravni odbor Udruženja i zadržaćemo nadoknadu samo uz odobrenje Upravnog odbora Udruženja.

 

Buduće zaposlenje

 

Nećemo nikada dopustiti da naše odluke i delovanje u okviru Udruženja budu pod uticajem mogućnosti da u budućnosti radimo za drugu organizaciju/ drugog poslodavca.

 

Poverljivost i transparentnost

 

•  Informacije do kojih dođemo radeći za Udruženje, kad je njihova priroda takva da zahteva postupanje sa posebnom poverljivošću ili kada je izričito određeno da informacija predstavlja poslovnu tajnu Udruženja, nećemo koristiti u privatne svrhe. Ova obaveza važi i nakon prestanka rada u Udruženju ili rada za Udruženje .

•  Bićemo otvoreni prema javnosti u vezi sa odlukama koje donosimo u okviru Udruženja ili poslova koje za Udruženje preduzimamo, uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem poverljivosti informacija iz prethodne tačke.

Finansijska transparentnost

 

•  Obezbedićemo da izveštaji o reviziji našeg poslovanja budu lako dostupni. Objavićemo na odgovarajući način i finansijske izveštaje.

•  Objavljivaćemo jednom godišnje izveštaj o našim izvorima finansiranja a donatorima ćemo pružati izveštaje o utrošku sredstava iz njihovih donacija pravovremeno i tačno, na način predviđen uslovima ugovora.

 

Finansijska nezavisnost

 

Nikada nećemo prihvatati finansiranje koje bi moglo da škodi nezavisnosti Udruženja ili da bude na uštrb ostvarenja naše misije. Zbog toga će Udruženje:

 

•  da prihvati finansiranje samo od strane donatora s kojima delimo ciljeve po pitanju borbe protiv korupcije .

•  da traži donatore u javnom i privatnom sektoru, kao i među fondacijama.

•  da traži više donatore u okviru svakog od tih sektora ;

•  da odbije donacije koje bi bile ponuđene pod uslovima koji bi smanjili nezavisnost delovanja Udruženja , i to:

- koje bi zahtevale sprovođenje aktivnosti koje su suprotne našoj misiji, ili

- koje bi zahtevale nesprovođenje aktivnosti koje su u skladu sa našom misijom.