Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Strateški okvir

 

Na globalnom nivou, Transparency International se već deset godina bori protiv korupcije. Međutim, korupcija i dalje nagriza politički, ekonomski i društveni život i poprima nove oblike, paralelno sa razvojem antikorupcijskih instrumenata.

Transparency Serbia je deo mreže ogranaka organizacije Transparency International, i, ujedno, domaća nevladina organizacija, registrovana po propisima Republike Srbije i državne zajednice SCG. Transparency Serbia je formirana i počela sa radom u periodu posle promene režima u Srbiji, kada su stvoreni preduslovi da se kroz institucionalne i sistemske reforme započne sa sveobuhvatnom borbom protiv korupcije.

Iako je relativno skoro otpočela svoje delovanje, Transparency Serbia je već prepoznata u domaćoj i međunarodnoj javnosti, od strane državnih organa, privrede, medija, stručnjaka, profesionalnih udruženja i građana, kao jedna od najkompetentnijih organizacija po pitanju antikorupcijske politike u zemlji.

Korupcija u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem. Na to ukazuju stavovi građana, deklarisani programski prioriteti političkih stranaka i analize međunarodnih organizacija. Razmere korupcije nije mogućea utvrditi, zato što u toj oblasti statistički podaci ne pružaju pouzdan osnov za zaključivanje. Zato se pri proceni rasprostranjenosti korupcije koriste istraživanja javnog mnjenja i analize percepcije korupcije, sprovedene na kvalifikovanom uzorku.

Borba protiv korupcije u periodu 2001. – 2004. uglavnom je tretirana kao pitanje unapređivanja zakonskog i institucionalnog okvira. Usvojeni propisi se u velikoj meri ne sprovode, a institucije nailaze na značajne prepreke u radu. Nezadovoljstvo građana brzinom i kvalitetom promena i nestabilnost političke situacije predstavljaju činioce koji otežavaju uspešno stvaranje i dugoročno sprovođenje antikorupcijskih programa. Jedan od glavnih problema je što su neke od antikorupcijskih mera donete pre usvajanja strateškog dokumenta o dugoročnoj i održivoj koncepciji borbe protiv korupcije, pa nisu dovoljno kompatibilne.

U poslednjih nekoliko godina, građani korupciju svrstavaju po važnosti na četvrto mesto problema u društvu (iza siromaštva, nezaposlenosti i opšteg kriminala). Istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da građani smatraju da je korupcija u Srbiji veoma raširena, kao i da je takav stav u manjoj meri izgrađen na osnovu ličnog iskustva, a više na osnovu predubeđenja i priča drugih. Ova istraživanja pokazuju da veliki broj građana ne prijavljuje čak ni slučajeve „sitne“ korupcije, o kojima imaju neposredna saznanja.

Još je teže utvrditi pouzdane podatke o rasprostranjenosti korupcije „velikog obima“. O njoj, na posredan način, govore podaci dobijeni na osnovu istraživanja percepcije korupcije stranih poslovnih ljudi i analitičara rizika. Prema jednoj od tih analiza (Corruption Perception Index – CPI, Transparency International), Srbija i Crna Gora se nalazi u grupi visoko korumpiranih zemalja (u 2004. godini na 97. mestu od 145 rangiranih zemalja, sa indeksom od 2,7 na skali od 0 do 10, pri čemu se visoko korumpiranima smatraju one sa indeksom ispod 4). Tokom protekle četiri godine došlo je do izvesnog napretka u odnosu na indeks 1,3 iz 2000. godine.

Budući da je proces ekonomske i društvene tranzicije u mnogim oblastima na početku ili je krenuo pogrešnim tokom, realno je očekivati da nas kao društvo tek očekuje veliki posao na borbi protiv korupcije. Takođe, može se očekivati da će donošenjem Nacionalne antikorupcijske strategije, u čijoj je izradi Transparency Serbia značajno učestvovala biti konačno definisani i opšte prihvaćeni mehanizmi borbe protiv korupcije društva u narednih nekoliko godina.

S obzirom na zatečene probleme i na nove prilike koje se otvaraju da se borba protiv korupcije u Srbiji povede na delotvorniji način nego do sada, Transparency Serbia se opredelila da sprovede proces strateškog planiranja i donese ovaj Strateški okvir kojim definiše ciljeve i pravce svog delovanja u periodu 2005. – 2010., usvajajući pri tom opšte smernice postavljene strateškim okvirom globalne mreže Transparency International.


U tom smislu, vizija i misija organizacije su:

Vizija

Srbija, kao zemlja u kojoj je korupcija svedena na nivo koji ne ugrožava u značajnoj meri ostvarenje javnih interesa, poslovne odnose, politički život zemlje, vladavinu prava, izgradnju zdravih etičkih i kulturnih vrednosti društva, zdravlje, bezbednost i blagostanje građana i zauzimanje željenog položaja u evropskoj i svetskoj zajednici naroda – preobražaj društva zahvaćenog korupcijom u društvo u kojem korupcija postoji.

Misija

Rad na stvaranju ambijenta za promenu društvene klime, kao i stvaranju neophodnih preduslova da se borba protiv korupcije u Srbiji vodi na najbolji mogući način i da ishod te borbe bude uspešan – da se društvo zahvaćeno korupcijom preobrazi u društvo u kojem korupcija postoji.


Uspešna borba protiv korupcije takođe pomaže:

 • Smanjivanju siromaštva i ostvarenju socijalne pravde
 • Izgradnji demokratskog društva i otvorene vlasti
 • Razvoju poslovnih odnosa na poštenijim i vidljivijim osnovama
 • Unapređenju bezbednosti ljudi i zaštiti imovine
 • Stvaranju održivog razvoja i zaštiti životne sredine

  Izazovi sa kojima će se Transparency Serbia na putu ostvarenja svoje misije suočavati:
 • Rad na prevazilaženju stalne pretnje da politička nestabilnost i težak položaj države ugroze davanje primerenog značaja rešavanju problema korupcije i vođenje borbe protiv korupcije na odgovarajući način
 • Rad na povećanju razumevanja problema korupcije i antikorupcijske politike u društvu, izgradnji realnih očekivanja u pogledu ishoda te politike, izgradnji verodostojnih institucija demokratskog društva i spremnosti građana da svojim angažovanjem obezbede da te institucije rade u javnom interesu
 • Unapređenje vizije, sredstava i volje za borbu protiv korupcije i širenje antikorupcijskog fronta na sve stubove društvenog integriteta
 • Obezbeđivanje potrebnih sredstava za adekvatno delovanje i ostvarenje ciljeva organizacije
 • Obezbeđivanje potrebnog stepena vidljivosti rada organizacije u javnosti i među onima sa kojima organizacija treba zajedno da radi na ostvarenju svojih ciljeva
 • Održavanje i stalno unapređenje ugleda koji je organizacija u javnosti stekla svojim delovanjem

  U cilju ostvarivanja vizije i misije, Transparency Serbia će se fokusirati na dalji razvoj:
 • Ekspertske osnove u oblasti borbe protiv korupcije;
 • Odgovarajućih programa za borbu protiv korupcije u Srbiji;
 • Sopstvenih kapaciteta i organizacione strukture;
 • Regionalne saradnje u cilju razmene iskustava i zajedničkog delovanja na polju borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi i šire;
 • Mreže organizacija i pojedinaca sa kojima organizacija sarađuje.

  Transparency Serbia namerava da i ubuduće bude vodeća organizacija u Srbiji po pitanju antikorupcijske politike, sa jasno izgrađenim pristupom, visokim nivoom stručnosti i potrebnim kapacitetima za efikasno sprovođenje antikorupcijskih programa.

  Ključne stavke uspešnog razvoja i primene strateškog okvira su:
  1) razvoj kvalitetnih programa,
  2) umnožavanje izvora finansiranja i
  3) razvoj odgovarajuće organizacione strukture koja će moći da se izbori sa postavljenim izazovima.


  Programi

  U narednom periodu postavljeni su sledeći programski prioriteti:
 • Stvaranje uslova za suzbijanje korupcije u političkom sistemu;
 • Suzbijanje korupcije na dodirnim tačkam javnog i privatnog sektora (javne nabavke, privatizacija i drugo);
 • Stvaranje mehanizama za otklanjanje i efikasno razrešavanje sukoba javnog i privatnog interesa, u korist javnog;
 • Uvođenje etičkih principa u poslovnim odnosima i antikorupcijskih standarda u privatnom sektoru;
 • Podsticanje korišćenja, unapređenje obučenosti, obezbeđenje pravne zaštite i nadzor nad uspešnošću ostvarenja prava na pristup informacijama i drugih mehanizama za postizanje otvorenosti i saradnje vlasti i građana;
 • Unapređenje mehanizama za suzbijanje pranja novca, organizovanog kriminala, oduzimanje nelegalno stečene imovine i nadoknadu štete žrtvama korupcije;
 • Razvoj i sprovođenje antikorupcijskih obrazovnih programa i rad sa obrazovnim institucijama na izradi antikorupcijskih etičkih kodeksa;
 • Povećanje odgovornosti organizacija civilnog društva;
 • Unapređenje efikasnosti i čestitosti institucija i mehanizama koji štite društvo od korupcije (policija, pravosuđe, specijalizovana tela itd), radi što uspešnijeg otkrivanja, obelodanjivanja i kažnjavanja korupcije;
 • Širenje fronta za borbu protiv korupcije kroz tretiranje ovog problema zajedno sa drugim životno važnim pitanjima (npr. zaštita životne sredine, zaštita prava potrošača);
 • Izgradnja mehanizama za merenje prisustva korupcije u pojedinim društvenim sferama i percepcije korupcije među pojedinim kategorijama ljudi radi provere uspešnosti antikorupcijskih mera i osmišljavanja daljeg delovanja.

  U razvoju programa, Transparency Serbia će se oslanjati na sopstvene stručnjake, poznavaoce pojedinih pitanja iz zemlje i inostranstva, ali i na iskustva drugih ogranaka Transparency International i kapacitete sekretarijata Transparency International. Na taj način Transparency Serbia će biti u mogućnosti da osmisli i sprovede kvalitetne antikorupcijske programe, ali i da uspešnije deluje na regionalnom nivou. U tom smislu Transparency Serbia planira da, paralelno sa integracionim procesima na regionalnom nivou, proširi i domet programa na čijem razvoju radi, uključujući i stvaranje regionalne mreže za borbu protiv korupcije. U tom smislu, Transparency Serbia predviđa i neophodnost saradnje sa ekspertskim organizacijama, specijalizovanim za oblasti koje imaju značajnih dodirnih tačaka sa borbom protiv korupcije (prevencija organizovanog kriminala, zaštita ljudskih prava, transarentnost javnih finansija, edukacija građana, medija i javnih službenika i druge).

  Takođe, Transparency Serbia će posebnu pažnju obratiti na povećanje sopstvene vidljivosti i prepoznatljivosti u javnosti izgradnjom, kao politički nepristrasne, stručne i aktivne organizacije, koja je sposobna da prepozna suštinu problema, osmisli sama ili u saradnji sa drugima rešenje za njegovo prevazilaženje, i spremna da svima koji žele da se sa korupcijom izbore pruži pomoć i podršku u okviru svojih mogućnosti i statutom definisanog načina delovanja.


  Razvoj finansijske osnove

  Imajući u vidu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Srbija, nije izgledno da će i u periodu koji pokriva ovaj Strateški okvir država i privatni sektor u pretežnoj meri biti u mogućnosti da finansijski podrže programe i razvoj organizacije. U tom smislu, Transparency Serbia je svesna da će se najverovatnije u svom finansiranju dominantno oslanjati na podršku stranih i međunarodnih donatorskih institucija.
 • U traženju neophodnih sredstava Transparency Serbia će se truditi da, u što je moguće većoj meri, obezbedi finansijsku nezavisnost, težeći tome da sredstva za sprovođenje projekata i rad organizacije dođu iz različitih izvora;
 • Transparency Serbia će se angažovati na dobijanju do sada manje zastupljenih oblika finansijske podrške za sprovođenje svojih programa i rad organizacije – konkurisanjem za sredstva iz budžeta države, lokalnih samouprava i slično, razvojem saradnje sa privatnim sektorom i sprovođenjem programa koji se delimično samofinansiraju;
 • Transparency Serbia će obezbediti da informacijame o njenom finansiranju i nalazima revizora o finansijskom poslovanju budu dostupni finansijerima i drugim subjektima (objavljivanje završnog računa i nalaza revizije na internet prezentaciji), kao i to da rezultati postignuti uz upotrebu tih finansijskih sredstava budu vidljivi i proverljivi.

  Razvoj organizacije

  Razvoj organizacije podrazumeva:
 • Jačanje kapaciteta organizacije (sticanje potrebnih materijalnih resursa, unapređenje postojeće organizacione strukture i angažovanje novih pojedinaca u radu organizacije) i
 • Povećanu saradnju sa drugim organizacijama i ograncima Transparency International-a na polju borbe protiv korupcije, radi jačanja ekspertize, razmene iskustava i ostvarenja ciljeva organizacije.
  Transparency Serbia će, u izgradnji sopstvene organizacione infrastrukture, posebnu pažnju pokloniti unapređenju mera za odgovornost funkcionera i angažovanih lica za ostvarenje njihovih zadataka, obezbeđenju pravovremenog praćenja i reagovanja na razvoj situacije u pogledu pitanja od značaja za ostvarenje programskih ciljeva, očuvanju političke nepristrasnosti, zastupljenosti predstavnika različitih društvenih grupa, prevenciji i razrešavanju sukoba interesa, razvoju zdravih međuljudskih odnosa, očuvanju i unapređenju ugleda organizacije, promociji otvorenosti u radu rukovodstva organizacije i njenih članova, kao i dostupnosti informacija o finansiranju organizacije.