Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Uloga Upravnog suda u primeni antikorupcijskih propisa

Transparentnost Srbija predstavila je danas analizu o ulozi Upravnog suda u primeni antikorupcijskih propisa. Na konferenciji u Medija centru govorilo se o ulozi Upravnog suda u sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim nabavkama, kao i o javnosti rada Upravnog suda.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić ocenio je da je nedovoljno je poznata značajna uloga koju Upravni sud ima u kontroli vlasti i primeni antikorupcijskih zakona. Upravni sud je doneo veći broj važnih odluka u oblastima kao što su pristup informacijama od javnog značaja (npr. presude zbog nepostupanja Vlade Srbije u slučajevima pristupa informacijama), javne nabavke i sukob interesa javnih funkcionera. Transparentnost Srbija je, na osnovu analize rada Upravnog suda i problema koji se tu javljaju, dala konkretne preporuke za poboljšanje ovih antikorupcijskih propisa.

Izvršna direktorka TS Bojana Medenica kazala je da Upravni sud na mnogo načina može da posluži kao primer dobre prakse među pravosudnim organima kada je reč o javnosti rada. Upravni sud ima ažurnu internet stranicu i informator o radu, kao i mnoštvo objavljenih odluka iz prakse Suda. 

Pedsednica Upravnog suda Jelena Ivanović rekla je da Upravni sud od svog osnivnja teži da, kroz ocenu zakonitosti upravnih akata, afirmiše društveno odgovorno ponašanje i ukaže na značaj poštovanja zakonitosti u radu organa uprave prilikom odlučivanja u svakom pojedinačnom slučaju.

Otvorenost prema građanima treba da bude imperativ u radu svih državnih organa, a objektivno, tačno i pravovremeno informisanje o pravima koja im po zakonu pripadaju, treba da bude jasno obrazloženo i lako dostupno. To je put dobre prakse i način jačanja poverenja građana da će njihova na zakonu zasnovana prava biti zaštićena, rekla je sudija Ivanović.

Analizu "Javnost rada Upravnog suda" i "Praksa Upravnog suda u primeni antikorupcijskih zakona" možete preuzeti sa sajta TS.

 

upravni sud TS MC

 

foto: www.mc.rs