Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Završna javna rasprava o LAP-u za opštinu Vrnjačka Banja

VB izveštaj sa okruglog stolaOkrugli sto, koji su opština Vrnjačka Banja, USAID Projekat za odgovornu vlast i organizacija Transparentnost Srbija organizovali 4. juna 2019, označio je kraj javne rasprave o Nacrtu revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Vrnjačka Banja. Tokom javne rasprave, koja je trajala 20 dana, nije dostavljena nijedna primedba na nacrt ovog teksta.

Okrugli sto su pozdravnim rečima otvorili načelnik Opštinske uprave Slaviša Paunović, predstavnik USAID Projekta za odgovornu vlast Miloš Živković i predstavnica Transparentnost Srbija Zlata Đorđević.

Slaviša Paunović istakao je da je Lokanim antikorupcijskim planom predviđeno da opština izradi pet novih registara - spisak svih javnih preduzeća, javnih ustanova i javnih službi, javne svojine, javnih donacija, radnih tela i privatnih interesa funkcionera opštine. Biće doneto, imenjeno ili dopunjeno 27 različitih akata, od kojih devet koji se prvi put donose u opštini. Paunović je istakao i neophodnost da građani uzmu što veće učešće u radu lokalne vlasti, da se uključe u odlučivanje o kapitalnim odlukama i projektima, kao i u kontrolu rada.

Zlata Đorđević je izrazila zadovoljstvo spremnošću lokalne vlasti da se posvete izradi LAP, kao i angažovanjem članova Radne grupe prilikom razmatranja pojedinih oblasti iz Modela LAP koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. Ovakav pristup rezultirao je potpunom novim LAP-om za opštinu Vrnjačka Banja, iako se prvobitno krenulo u posao revizije LAP koji je opština Vrnjačka Banja već donela, ali koji nije bio u skladu sa Modelom. Tako je novi LAP proširen i novim merama, koje nisu predviđene Modelom, a koje treba da doprinesu većoj transparentnosti, odgovornosti i kontroli rada lokalne samouprave.

Kada je reč o tim novim merama, Đorđević je posebno istakla Oblast 10 koji se odnosi na dodelu sredstava iz budžeta JLS za ostvarivanje javnih interesa lokalne zajednice, a u koju su unete aktivnosti koje bi trebalo da uspostave nove prakse u procesu dodele podsticaja u oblasti poljoprivrede.

Miloš Živković govorio je o ciljevima projekta za odgovornu vlast i istakao da je usvajanje adekvatnog Lokalnog antikorupcijskog plana veoma značajan mehanizam za borbu protiv korupcije u opštinama i gradovima u Srbiji. On je posebno naveo važnost formiranja Radnog tela koje će pratiti sprovođenje LAP i kontrolisati rad lokalnih vlasti, kako bi se u praksi obezbedila primena svih usvojenih mera.

Koordinatorka na projektu ispred Vrnjačke Banje, Jasmina Trifunović govorila je o procesu rada na LAP i odluci da se radi na potpunom novom dokumentu. Ona je istakla da nije bilo primedbi na nacrt LAP u toku javne rasprave što može da znači da je dokument odlično urađen, i što je dobro, ali i da javnost nije zainteresovana za uključivanje u rad na lokalnom nivou, što bi trebalo menjati ubuduće.

Sekretar Skupštine Vrnjačka Banja Saša Radisavljević posebno je istakao zadovoljstvo što je LAP predvideo meru uspostavljanja obaveze prijavljivanja interesa za usvajanje opštih akata. Tom merom svi javni funkcioneri JLS (predsednik opštine, odbornici/članovi opštinskog veća JLS) su obavezni da prilikom učestvovanja u usvajanju opštih akata izveste o tome da u oblasti na koju se akt odnosi imaju privatni interes ili korist, osim ako tu korist ili interes imaju kao građani ili deo grupe građana. Takođe, spisak ovih prijava biće javno dostupan.

Nakon usvajanja Nacrta LAP-a u Skupštini otpočeće proces izbora članova radnog tela koje će pratiti da li se mere i aktivnosti iz LAP sprovode na način i u rokovima koji su predviđeni ovim dokumentom.