Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Amandmanima otkloniti nedostatke u Predlogu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Transparentnost Srbija poslala je svim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima predloge amandmana na pojedine odredbe Predloga Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kojem je rasprava u Skupštini Srbije zakazana za danas.

TS je pozvala poslanike da amandmane podnesu kao svoje u datom ili izmenjenom obliku i da time utiču da se neki od najvećih nedostataka ovog predloga zakona otklone pre njegovog usvajanja i pre raspisivanja referenduma u vezi sa promenama Ustava.

Pored ostalog, TS je predložila da se briše odredba koja predviđa overu potpisa za narodnu inicijativu uz naknadu, jer se na taj način obeshrabruje korišćenje ustavnih prava građana. Iako postoji mogućnost da prilikom  prikupljanja potpisa za narodnu inicijativu bude nepravilnosti koje bi se predupredile overom od strane ovlašćenog lica, eventualne štetne posledice takvih nepravilnosti ne opravdavaju nametanje ove obaveze. Naime, odluka skupštine će u svakom konkretnom slučaju zavisiti od stava poslanika i odbornika prema podnetom predlogu, a ne od pravilnosti unošenja podataka potpisnika inicijative.

U članu koji uređuje referendumsku kampanju, najbitniji predlog TS je brisanje dela norme po kojoj bi se kampanjom smatralo i „javno predstavljanje referendumskih predloga“. Definicija u postojećem tekstu ozbiljno sužava prostor za demokratski dijalog jer uvodi zabrane i obaveze za fizička i pravna lica koja su zainteresovana da organizuju debate na kojima bi se objektivno sagledavala odluka koja je predmet odlučivanja na referendumu, a bez usmeravanja volje građana u pravcu podrške ili protivljenja toj odluci.

Posebno je apsurdno to što bi, na osnovu postojeće definicije bilo zabranjeno da raspravu o sadržaju predstojećih ustavnih amandmana organizuje npr. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Prištini ili Novom Pazaru (jer javne ustanove ne smeju biti organizatori referendumske kampanje).

TS je dala predloge za preciziranje pravila o finansiranju referendumske kampanje reguliše. Naročito je bitno da se izmeni rok za propisivanje pravila o vođenju evidencija i formi izveštaja o finansiranju kampanje. Naime, sadašnji rok je tri meseca, što znači da će rok za podnošenje izveštaja isteći pre nego što istekne rok u kojem treba da budu propisani obrasci na kojima se izveštaj podnosi.

Svi amandmani i dopis poslanicima dostupni su na sajtu TS

Prilikom formulisanja amandmana korišćeni su predlozi za unapređenje nacrta zakona koje je koalicija prEUgovor dostavila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.