Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podržati preporuke ombudsmana

 

 

Transparentnost – Srbija smatra da bi bilo od izuzetne važnosti da Narodna skupština, u skladu sa odredbama nedavno izmenjenog Poslovnika, što pre razmotri preporuke Zaštitnika građana iz godišnjeg izveštaja ovog nezavisnog organa i aktivno podrži njihovo ostvarivanje u praksi.

 

 

 

Među preporukama Zaštitnika nalaze se i mnoge čije bi sprovođenje u delo moglo bitno da doprinese ostvarivanju principa dobre uprave i borbi protiv korupcije. U tom smislu, prema oceni „Transparentnosti“ naročito su značajne preporuke koje se tiču ostvarivanja veće javnosti zaključaka i drugih odluka republičke Vlade, transparentnosti medijskog vlasništva kroz izmene zakona, obaveznog raspisivanja javnog konkursa za zapošljavanje u celom javnom sektoru, razmatranje odredaba propisa o dopunskom radu zaposlenih u javnom sektoru sa stanovišta konflikta interesa, potrebu da Skupština podrži Kodeks dobre uprave koji je pripremio Zaštitnik građana, usvajanje zakona o restituciji, potpuniju kontrolu uplate obaveznih doprinosa za zaposlene, obezbeđivanje saradnje Visokog saveta sudstva sa Zaštitnikom građana i najzad uključivanje prava na dobru upravu među osnovna prava građana.

 

 

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 25. mart 2011.