Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Saopštenje za javnost: Za doslednu primenu Zakona o finansiranju političkih stranaka

 

 

 

Transparentnost – Srbija, povodom predloga Zakona o budžetu za 2011 godinu, upozorava javnost, Vladu i Narodnu skupštinu na krupnu nedoslednost u primeni Zakona o finansiranju političkih stranaka.

 

 

 

Pomenuti Zakon o finansiranju političkih stranaka (2003), propisuje da se parlamentarnim partijama dodeljuje iz republičke kase „0,15% budžeta umanjenog za transfere“ za finansiranje njihovog redovnog rada. Zakon ne precizira da li se kao polazište uzimaju prihodi ili rashodi budžeta. Budući da prihodi i rashodi budžeta nikad nisu ujednačeni, cifra se može veoma razlikovati u zavisnosti od toga šta se uzima kao osnov za obračun. Ministarstvo finansija, koje ove troškove obračunava, je u proteklih šest godina uvek to činilo (manje ili više precizno) na osnovu rashoda budžeta (osim 2004, za koju kriterijumi nisu sasvim jasni). Međutim, u predlogu budžeta Republike za 2011, kao kriterijum za obračun po prvi put su uzeti prihodi budžeta.

 

 

 

Očigledno, samo jedan od ova dva pristupa može biti ispravan. Ako je Vlada, kao predlagač Zakona o budžetu bila u pravu u prethodnih šest godina, onda će parlamentarne političke stranke naredne godine biti neosnovano uskraćene za 180.779.943,5 dinara. Ali ako je Vlada sada u pravu, onda su stranke iz budžeta od 2004 do danas dobile čak 354.974.390 dinara više nego što im po zakonu pripada!

 

 

 

Mada se može pretpostaviti da je razlog za navedenu nedoslednost želja za uštedom, smanjenje budžetskog deficita ne sme biti izgovor za to da se zakoni nejednako primenjuju u jednakim slučajevima. Prema stanovištu Transparentnosti Srbiji postoje tri moguća rešenja za izneti problem, koja bi povratila pravnu sigurnost:

 

1) novi obračun sredstava koje treba dati strankama u narednoj godini na osnovu prethodno korišćenih osnova za obračun;

 

2) priznanje Vlade da je ranijih godina počinjena greška i traženje načina da se šteta učinjena poreskim obveznicima nadoknadi ili

 

3) preciziranje pravila o tome da se obračun vrši na osnovu „prihoda budžeta“- kroz dopunu Zakona o finansiranju stranaka- koja bi bila usvojena zajedno sa novim budžetom.

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Beograd, 23. decembar 2010.

 

 

 

U prilogu:

 

  1. Relevantna zakonska odredba

 

  1. Pregled budžetskih dotacija za političke stranke koje se finansiraju iz republičkih budžeta od početka primene Zakona o finansiranju političkih stranaka iz 2003.

 

Član 4, st. 1 Zakona

Sredstva iz javnih izvora koja se obezbeđuju za finansiranje redovnog rada političke stranke čiji su kandidati izabrani za poslanike, odnosno odbornike, određuju se na nivou od 0,15% budžeta Republike Srbije (umanjenog za transfere drugim nivoima vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja), 0,1% budžeta jedinice teritorijalne autonomije (umanjenog za transfere od drugih nivoa vlasti i drugim nivoima vlasti) odnosno 0,1% budžeta jedinice lokalne samouprave (umanjenog za transfere od drugih nivoa vlasti).

 

 

 

Posledice nedoslednog tumačenja odredaba Zakona o
finansiranju političkih stranaka o sumi budžetskog novca koja se
izdvaja za finansiranje redovnog rada političkih stranaka zastupljenih u Narodnoj
skupštini ("0,15 posto budžeta, umanjenog za transfere")

 

2011 godina - predlog zakona o budžetu

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

724.400.000.000,0

844.919.908.000

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

67.055.997.000,0

67.055.997.000,0

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

274.271.282.000,0

274.271.282.000,0

 

osnovica za obračun

383.072.721.000,0

503.592.629.000,0

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

574.609.081,5

755.388.943,5

 

predviđeno zakonom za stranke

574.609.000,0

574.609.000,0

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

81,5

180.779.943,5

 

Komentar: izvdajanja računata
u odnosu na ukupne prihode

 

 

 

 

 

 

 

2010 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

655.971.000.000,0

762.971.000.000,0

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

57.395.741.000,0

57.395.741.000,0

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

263.332.533.000,0

263.332.533.000,0

 

osnovica za obračun

335.242.726.000,0

442.242.726.000,0

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

502.864.089,0

663.364.089,0

 

predviđeno zakonom za stranke

663.481.000,0

663.481.000,0

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-160.616.911,0

-116.911,0

 

Komentar: izvdajanja računata
u odnosu na ukupne rashode

 

 

 

 

 

 

 

2009 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

649.357.997.000,0

719.854.143.000,0

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

57.077.240.000,0

57.077.240.000,0

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

259.806.828.000,0

259.806.828.000,0

 

osnovica za obračun

332.473.929.000,0

402.970.075.000,0

 

koliko je trebalo da bude
predviđeno za stranke

498.710.893,5

604.455.112,5

 

predviđeno zakonom za stranke

604.481.000,0

604.481.000,0

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-105.770.106,5

-25.887,5

 

Komentar: izvdajanja računata
u odnosu na ukupne rashode

 

 

 

 

 

 

 

2008 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

650.174.345.330

695.959.075.793

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

68.407.577.999

68.407.577.999

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

178.681.549.796

178.681.549.796

 

osnovica za obračun

403.085.217.535

448.869.947.998

 

koliko je trebalo da bude
predviđeno za stranke

604.627.826

673.304.922

 

predviđeno zakonom za stranke

673.155.000

673.155.000

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-68.527.174

149.922

 

Komentar: izvdajanja računata
u odnosu na ukupne rashode

 

 

 

 

 

 

 

2007 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

581.841.505.769

595.517.786.100

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

55.795.336.318

55.795.336.318

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

147.388.941.664

147.388.941.664

 

osnovica za obračun

378.657.227.787

392.333.508.118

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

567.985.842

588.500.262

 

predviđeno zakonom za stranke

585.379.000

585.379.000

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-17.393.158

3.121.262

 

Komentar: izvdajanja računata
u odnosu na ukupne rashode

 

 

 

 

 

 

 

2006 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

521.269.000.000

505.820.602.000

 

Tekući transferi

182.794.594.000

182.794.594.000

 

osnovica za obračun

338.474.406.000

323.026.008.000

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

507.711.609

484.539.012

 

predviđeno zakonom za stranke

547.298.000

547.298.000

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-39.586.391

-62.758.988

 

Komentar: izvdajanja nepravilno računata u odnosu na ukupne rashode,
razlika
od 62 miliona dinara vraćena u budžet tokom 2008.

 

 

 

 

 

2005 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

432.999.000.000

400.767.778.000

 

Tekući transferi

181.662.183.000

181.662.183.000

 

osnovica za obračun

251.336.817.000

219.105.595.000

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

377.005.226

328.658.393

 

predviđeno zakonom za stranke

330.000.000

330.000.000

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

47.005.226

-1.341.608

 

Komentar: izvdajanja računata u
odnosu na ukupne rashode

 

 

 

 

 

 

 

2004 godina

budžet primanja

budžet izdaci

 

ukupno

329.325.866.000

407.228.695.173

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

62.052.774.000

62.052.774.000

 

Transferi organizacijama za obavezno osiguranje

88.055.667.000

88.055.667.000

 

osnovica za obračun

179.217.425.000

257.120.254.173

 

koliko je trebalo da bude predviđeno za stranke

268.826.138

385.680.381

 

predviđeno zakonom za stranke

341.671.000

341.671.000

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-72.844.863

44.009.381

 

Komentar: nejasno u odnosu
na šta su računata izdvajanja

 

 

 

 

 

 

 

 

kriterijum prihod budžeta

kriterijum rashod budžeta

 

2004-2010 koliko je trebalo izdvojiti

3.327.731.622

3.728.502.171

 

2004-2010 koliko je izdvojeno za stranke

3.745.465.000

3.745.465.000

 

vraćeno više isplaćeno u 2006

62.758.988

62.758.989

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-354.974.390

45.796.160

 

 

 

 

 

 

kriterijum prihod budžeta

kriterijum rashod budžeta

 

2004-2011 koliko je trebalo izdvojiti
(ako se usvoji predlog zakona za 2011)

3.902.340.704,0

4.483.891.114,9

 

2004-2011 koliko je izdvojeno
(ako se usvoji predlog zakona za 2011)

4.320.074.000,0

4.320.074.000,0

 

vraćeno više isplaćeno u 2006

62.758.988

62.758.989

 

razlika ("-" predstavlja gubitak
budžeta, "+" gubitak stranaka)

-354.974.308,0

226.576.103,9

 

 

 

 

 

Zaključak: Ili su predviđena izdvajanja iz budžeta za 2011 manja za  180 miliona dinara nego što treba da budu, ili su stranke u proteklih 6 godina dobile 355 miliona dinara više nego što je trebalo na osnovu Zakona o finansiranju političkih stranaka.