Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost finansiranja izborne kampanje

Transparentnost Srbija predstaviće rangiranje svih učesnika na parlamentarnim izborima na osnovu ocene transparentnosti finansiranja izborne kampanje.u UTORAK, 16. JUNA 2020, sa početkom u 11 h

Sve liste su ocenjene od 1 (potpuna netransparentnost) do 5 (potpuno transparentno) na osnovu toga da li su javnosti pre izbora dostupni podaci iz sledećih šest oblasti:

  1. Planirani rashodi kampanje.
  2. Prisustvo na internetu i planirani troškovi prisustva na internetu.
  3. Uplate/isplate na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje
  4. Struktura planiranih prihoda.
  5. Spisak predizbornih događaja.
  6. Izborni timovi, volonteri i angažovane PR i marketinške agencije.

Ocenu stanja transparentnosti učesnika na izborima i preporuke za zakonske i praktične mere za povećanje transparentnosti predstaviće Nemanja Nenadić i Zlatko Minić na video konferenciji, koja će biti održana na platformi ZOOM.Parametre za pristup ZOOM aplikaciji, na kojoj će biti održana konferencija, poslaćemo u ponedeljak.

Srbija ima pravila o finansiranju izbornih kampanja, koja predviđaju javnost pojedinih informacija. To se postiže kroz objavljivanje izveštaja o troškovima izborne kampanje. Međutim, glavni problem je to što se ovi izveštaji podnose tek 30 dana nakonproglašenja konačnih rezultata izbora. Iako je ovaj nedostatak uočen u antikorupcijskim planskim aktima još 2013, od kada je Zakon o finansiranju političkih aktivnosti menjan dva puta, do sada ništa nije učinjeno da se problem reši.

Imajući to u vidu, istraživanjem nismo merili ispunjavanje zakonskih obaveza, već u kojoj meri su partije postigle standarde transparentnosti koji su prepoznati na međunarodnom nivou i koji su ostvarljivi.

Istraživanje je deo projekta "OPPOFIN - OPen POlitical FINances – Open accces to information as a main vehicle for transparency of election campaigns in Serbia", u okviru programa "Transition Promotion Program" Ministarstva spoljnih poslova Češke. Istraživanje se radi u saradnji sa Transparency International Češka po metodologiji koju ova organizacija već sedam godina redovno primenjuje na izborima u toj zemlji, a primenjivana je i na izborima u Slovačkoj.Metodologija je prilagođena zakonskom okviru, standardima i praksi u Srbiji.