Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Finansiranje kampanje za parlamentarne izbore 2020

Transparentnost Srbija vas poziva da uzmete učešće na video konferenciji

Finansiranje kampanje za parlamentarne izbore 2020

koja će se održati na platformi ZOOM, 12.11.2020, u trajanju od 11.00 do 12.00 časova

na sledećem pristupnom linku

https://us02web.zoom.us/j/87022653693?pwd=akFueWIxWExlaTd0VXEyOGJSZWVtZz09

(code 975277)

Na konferenciji ćemo govoriti o sledećim pitanjima:

  • Koji su prihodi i rashodi kampanje prikazani u finansijskim izveštajima 18 od 21 izborne liste koji su do sada objavljeni
  • Šta pokazuje poređenje podataka koje je Transparentnost Srbija prikupila tokom monitoringa sa podacima iz finansijskih izveštaja u vezi sa oglašavanjem na TV i bilbordima
  • Koji su glavni nedostaci u izveštajima o troškovima kampanje i podaci koje bi Agencija trebalo da proveri u postupku kontrole
  • Koje su glavne slabosti sistema izveštavanja o troškovima kampanje i šta se može rešiti izmenama u Zakonu, podzakonskim aktima i praksi
  • U kojoj meri su državni organi (Agencija za sprečavanje korupcije, Regulatorno telo za elektronske medije, Nadzorni odbor, javno tužilaštvo, Ministarstvo finansija) ispunili svoje dužnosti u vezi sa zakonitim finansiranjem kampanje
  • Koji je bio uticaj funkcionerske kampanje na ovogodišnjim izborima i koji oblici su bili najzastupljeniji
  • Šta su ključni nalazi ODIHR i EU i koje ključne stvari bi trebalo menjati u propisima

Nalaze istraživanja će predstaviti:

Nemanja Nenadić, programski direktor TS

Zlatko Minić, saradnik TS

Sanja Ajdanić, istraživač

Svi materijali će biti dostupni pre konferencije na internet stranici: https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/188-monitoring-izbora-2020

Ukratko o temama konferencije: Finansiranje izbornih kampanja je prepoznato kao jedna od najrizičnijih oblasti u vezi sa pojavom korupcije. Međutim, iako je bilo planirano da se propisi u ovoj oblasti unaprede još 2014, do toga nije došlo ni šest godina kasnije. Dijalog o izbornim uslovima iz 2019. i potonje izmene u nekoliko zakona nisu rešile glavne probleme u vezi sa zloupotrebom javnih resursa i promotivnih aktivnosti javnih funkcionera, niti su obezbedile veću javnost podataka o prihodima i rashodima kampanje dok ona traje. Ove godine je prvi put postojala dužnost Agencije da rešava po prijavama za nezakonito finansiranje dok kampanja traje, a posle 20 godina je bio formiran Nadzorni odbor. TS je na ranijim konferencijama već objavila deo nalaza monitoringa. Sada će prvi put biti predstavljena analiza podnetih izveštaja o troškovima kampanje, poređenje sa nalazima monitoringa i sa prikazanim prihodima i rashodima na ranijim izborima