Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2012. godinu

Transparentnost – Srbija vas obaveštava da će podaci najnovijeg rangiranja zemalja prema percepciji korupcije biti objavljeni u sredu, 5. decembra 2012. godine, u 10 časova (u isto vreme u celom svetu).

U Beogradu će promocija rezultata biti organizovana u Medija centru. Svi učesnici će dobiti originalni materijal istraživanja i objašnjenja o metodologiji. Transparentnost – Srbija će predstaviti i svoje komentare rezultata za Srbiju, glavne trendove u svetu i regionu, kao i drugih komentare na aktuelna pitanja borbe protiv korupcije u našoj zemlji.

Indeks percepcije korupcije je „agregatni indeks“, što znači da ga Transparency International sačinjava na osnovu rezultata drugih relevantnih istraživanja koja su objavljena u poslednjih godinu dana. Uslov da neka država ili teritorija bude rangirana jeste da je obuhvaćena u najmanje tri takva inicijalna istraživanja (od 13 mogućih). Sva ta istraživanja mere percepciju (utisak) o korumpiranosti javnog sektora i predstavlja mišljenje stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, koji uglavnom dolaze iz inostranstva. Za 2012. će na taj način biti rangirano 176 država i teritorija (prošle godine je ukupan broj bio 183). Podsećamo još jednom da CPI ne meri broj slučajeva korupcije sa kojima se susreću građani, napore vlasti da suzbiju korupciju (donošenje zakona, sudski postupci i slično), niti korumpiranost tačno određenog sektora. Umesto toga, najbolje je razumeti ga kao predstavu koju o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije.

Srbija će i ove godine biti rangirana, budući da je bila obuhvaćena sa ukupno sedam relevantnih istraživanja. Inicijalna istraživanja su objavljena u periodu septembar 2011 – oktobar 2012, pri čemu su podaci prikupljani uglavnom tokom 2011. i prve polovine 2012. godine.

Iako se rangiranje vrši svake godine, što omogućava poređenje napretka svake zemlje u dužem vremenskom periodu, ove godine je potreban oprez pri poređenjima, budući da je došlo do promena u metodologiji obračunavanja indeksa i vrednovanja podataka iz inicijalnih istraživanja. Između ostalog, ta promena se ogleda i u tome što će umesto ranije skale (od 0 do 10) rezultati biti predstavljeni na skali od 0 do 100, po tome što se u obzir uzimaju samo podaci objavljeni u poslednjih 12, a ne u 24 meseci, i drugim, manje značajnim promenama.

Podsećamo da je u rangiranjima tokom ranijih godina, Srbija bila percipirana kao zemlja sa visokim nivoom korupcije, sa skorom od 3.3. (na skali od 0 do 10, gde je 10 najpoželjniji rezultat), plasirana na 86. mesto na listi. Skor se nije bitnije menjao ni u periodu 2007-2010, a značajnije pomeranje na više ostvareno je pre toga, naročito u poređenju sa 2000., kada je nekadašnja SCG bila smatrana najkorumpiranijom evropskom državom.

Transparentnost – Srbija

Beograd, 28. novembar 2012.