Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost, borba protiv korupcije i evropske integracije

Transparentnost – Srbija vas poziva na konferenciju

„Transparentnost, borba protiv korupcije i evropske integracije”

koja će se održati u Beogradu, hotel “Metropol”, 25. maja 2015, sa početkom u 11h,

Preliminarni dnevni red:

Uvodno obraćanje

Moderator: Prof. dr Vladimir Goati, predsednik, Transparentnost - Srbija

 11.00 – 11.25

  • Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave (očekuje se potvrda)
  • Oskar Benedikt,  zamenik šefa DelegacijeEU u Srbiji (očekuje se potvrda)
  • Ksenija Milenković,

 

Radni deo

 

Moderator: Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost – Srbija

11.25 – 12.30

  • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije
  • Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke
  • Predstavljanje glavnih nalaza monitoringa – Bojana Medenica i Zlatko Minić, Transparentnost Srbija

12.30 – 13.00  Diskusija  i zaključci

13.00 – 14.00  Ručak

 

O projektu i konferenciji

Ova konferencija predstavlja završni događaj projekta Povećana transparentnost i efikasnost javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacijama, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava, koji je organizacija Transparentnost – Srbija sprovodila u proteklih 18 meseci, uz podršku Delegacije EU u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Jedan je od glavnih preduslova za uspešnu borbu protiv korupcije je transparentan rad javnog sektora. S druge strane, korupcija u procesu donošenja propisa, kod raspolaganja javnim sredstvima i pružanju usluga javnog sektora građanima i preduzetnicima veoma štetno utiče na ekonomski razvoj društva, standard stanovništva i funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija. Krajnji cilj ovog projekta bio je da se ojača vladavina prava, kroz povećanu transparentnost rada javnog sektora i kvaliteta usluga koje se pružaju građanima. Da bi se ovaj krajnji cilj ostvario, prvo mora da bude ispunjen preduslov – da organi vlasti u potpunosti poštuju onaj minimum obaveza koji je utvrđen propisima.

U okviru ovog projekta smo zato pratili koliko se poštuju pravila iz Zakon o javnim nabavkama, Zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, te Poslovnik Vlade Republike Srbije i Zakon o državnoj upravi (u pogledu javnih rasprava).

U vezi sa javnim raspravama, TS je pored praćenja primene propisa, organizovala obuke za organizacije civilnog društva i medije zainteresovane za unapređenje javnih rasprava u Srbiji, ali i učestvovala u organizovanim javnim raspravama i davala konkretne predloge za poboljšanje propisa koji su od značaja za borbu protiv korupcije (medijski propisi, Zakon o zaštiti uzbunjivača, izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakona o državnim službenicima i dr.).

TS je pomno pratila zakonitost sprovođenja i svrsishodnost dvadeset pojedinačnih javnih nabavki koje utiču na veći broj građana i na osnovu nalaza formulisala preporuke za izmenu pravnog okvira. Takođe,TS je organizovala obuke za organizacije civilnog društva i medije na temu javnih nabavki.

TS je u okviru projekta sprovela dva kruga istraživanja o poštovanju obaveze organa vlasti da izrade i objave informatore o radu(30 odabranih institucija). Posebna pažnja posvećena je pitanju poštovanja obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da se objave detaljne informacije o uslugama koje organi vlasti pružaju, o budžetu i sredstvima rada kojima raspolažu.

U oblasti javno – privatnih partnerstava, kao oblasti koja sa sobom nosi velike rizike od korupcije TS je izradila analizu slučajeva i efekata ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji su zaključivani pre donošenja aktuelnog Zakona (2011), pratila zakonitost i efekte postupaka za zaključivanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji su sprovođeni od 2011. do danas i organizovala dve radionice na temu javno-privatnih partnerstava.

Glavne nalaze praćenja stanja u ove četiri oblasti, prioritete Srbije za borbu protiv korupcije i značaj za evropske integracije predstavićemo na konferenciji 25. maja 2015. Na konferenciju su pozvani i predstavnici svih relevantnih institucija, što će omogućiti dijalog o nalazima naših istraživanja i prioritetima za budućnost.