Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Vršioci dužnosti

Datum kreiranja: četvrtak, 14 jun 2018

sigma sajtNa činjenicu da se u Srbiji zloupotrebljava status vršioca dužnosti Transparentnost Srbija već godinama ukazuje i u svojim izveštajima o praćenju ove oblasti ističe da je manje od trećine položaja popunjeno na osnovu konkursa. To je bila jedna od tema kojom su se bavili i eksperti SIGMA (inicijativa EU i OECD) i koji su predstavljeni 14. juna na sastanku kome je, u ime TS, prisustvovala Zlata Đorđević. Analizirajući zakonski okvir i realno stanje u vezi sa državnim službenicima na položaju, eksperti su zaključili da najveći problem u Srbiji predstavlja činjenica da ne postoji obaveza da se zaposle predloženi kandidati, kao i pomenuti problem u vezi sa zloupotrebom pozicija sa statusom vršioca dužnosti.

Najveća prepreka za reformu u Srbiji je ta što političari ne prihvataju postupak zapošljavanja na osnovu zasluga i u isto vreme pokušavaju da popune radna mesta velikim brojem službenika u statusu vršioca dužnosti, bez ikakvih konkursnih postupaka. Podaci do kojih su došli eksperti SIGMA ukazuju da su 60% državnih službenika na položaju u Srbiji u statusu vršioca dužnosti.

Jedna od ocena u ovom dokumentu je da se, ili ne postupa u skladu sa odredbama zakona, ili postoje drugi načini koji se primenjuju da bi se zaobišlo načelo zapošljavanja na osnovu zasluga. U tom kontekstu, važno je da se obezbedi mogućnost da, ukoliko je dozvoljeno postojanje instituta vršioca dužnosti državnog službenika na položaju, ona treba da postoji samo za postojeće državne službenike, a ne za lica koja dolaze izvan sistema državne uprave i čije se kvalifikacije ne proveravaju u postupcima zapošljavanja državnih službenika.

Institut vršioca dužnosti državnog službenika na položaju je neophodan da bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje organa i da bi se obezbedilo dovoljno vremena za okončanje postupaka zapošljavanja. Zato eksperti SIGMA navode da bi primer dobre prakse bio da se za izvršavanje pozicije vršioca dužnosti uspostavi maksimalni rok u trajanju do šest meseci, koji nije moguće obnoviti.