Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nerušenje objekta na Kopaoniku - zahtevi TS

Datum kreiranja: petak, 10 avgust 2018

kopaonikPovodom slučaja neizvršenja rešenja o uklanjanju bespravno podignutog ugostiteljskog objekta na vrhu Kopaonika i prebacivanju odgovornosti između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva unutrašnjih poslova u medijima koji su o tome izvestili, Transparentnost - Srbija je danas zatražila dokumenta i informacije od oba ova ministarstva.

Predmet naših zahteva su obrazloženja zahteva za pružanje pomoći koji je upućen MUP u vezi sa rušenjem zakazanim za 7. avgust 2018, kao i informacije o postupanju Ministarstva građevine i MUP u ranijim slučajevima uklanjanja objekata po rešenju inspekcije. Najzad, s obzirom na mogućnost dvojakog tumačenja odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, zatražili smo informacije i o tome da li su ova ministarstva davala mišljenja ili pokretala inicijative da se reši eventualni problem pravne prirode.

U medijima, između ostalog na stranicama: https://insajder.net/…/MUP-za-Insajder-Ministarstvo-gra%C4%… i http://javno.rs/…/slucaj-pancicev-vrh-policija-prebacuje-od… objavljeno je da je MUP uskratio pomoć pri uklanjanju bespravno podignutog objekta, pozivajući se na to da „nije dostavljen dokaz da je pokušano izvršenje bez policijske pomoći“.

Na osnovu ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), član 171, „Rešenje o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, koje se donosi na osnovu ovog zakona, izvršava republički, pokrajinski, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove građevinske inspekcije.“ Takođe je u istom članu propisano da organ nadležan za poslove građevinske inspekcije sačinjava program uklanjanja objekata i odgovara za njegovo izvršenje i da troškovi izvršenja inspekcijskog rešenja padaju na teret izvršenika. Ako izvršenik sam ne sprovede izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, rešenje će se izvršiti preko privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, takođe na teret izvršenika, a do naplate troškovi izvršenja inspekcijskog rešenja padaju na teret budžeta nadležnog organa. Stavom 7. navedenog člana propisano je da će „na zahtev organa nadležnog za poslove građevinske inspekcije nadležna policijska uprava, u skladu sa zakonom, pružiti policijsku pomoć radi omogućavanja izvršenja rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela.“

U citiranoj odredbi Zakona o planiranju i izgradnji se, suprotno saopštenju iz MUP koje citiraju „BIRN“ i „Insajder“, ne pominje kao uslov za asistenciju policije to da je prethodno pokušano prinudno izvršenje bez pomoći policije. Na osnovu te odredbe, dovoljno bi bilo da MUP dobije zahtev nadležnog organa, pa će biti dužan da pruži pomoć. Međutim, iz st. 7, člana 171. proizlazi da se pomoć pruža „u skladu sa zakonom“. Ta se odredba može tumačiti tako da se policijska pomoć pruža na način predviđen drugim propisima, ali i tako da drugim zakonima mogu da budu propisani i uslovi da bi policija uopšte pružala pomoć pri uklanjanju nelegalnih objekata.

Na osnovu Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018), član 54, „Pomoć u sprovođenju izvršenja Policija pruža na osnovu pisanog zahteva ovlašćenog subjekta iz člana 53. stav 1. ovog zakona koji se podnosi mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Policije, najmanje pet radnih dana pre dana određenog za izvršenje.“ U stavu 2. se navodi sledeće: „U zahtevu za pružanje pomoći moraju biti navedeni razlozi zbog kojih je potrebna pomoć Policije, a uz zahtev se prilaže kopija akta koji treba izvršiti, sa potvrdom izvršnosti, dokaz o pokušaju izvršenja bez pružanja policijske pomoći i dokaz o angažovanju pratećih službi koje su neophodne za izvršenje.

Prema izjavi ministarke Zorane Mihajlović, http://www.politika.rs/…/Mihajlovic-o-divljoj-gradnji-na-Ko… „Ministarstvo građevinarstva neće izaći samo da ruši nijedan objekat, bez pomoći i podrške policije jer to nikada do sada nismo radili. Na taj način ne želim da ugrozim ni ljude ni opremu.“ Na osnovu ove izjave se može izvesti zaključak da je Ministarstvo do sada uvek imalo pomoć policije kod prinudnog uklanjanja objekata na osnovu člana 171. Zakona o planiranju i izgradnji, a da je ta pomoć uskraćena samo u ovom slučaju.