Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi za rešavanje problema u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Datum kreiranja: četvrtak, 08 avgust 2019

skupstina

Transparentnost Srbija je objavila analizu ključnih problema u vezi sa finansiranjem izbornih kampanja u Srbiji i predloge za njihovo rešavanje.

Ovaj materijal ćemo predstaviti javnosti, predstavnicima akademske zajednice i političkih stranaka na skupu "Dijalog o izborima 2020", koji 9.8.2019. organizuju Fondacija za otvoreno društvo Srbije i Fakultet političkih nauka. Na skupu ćemo takođe predstaviti glavne preporuke iz publikacije "Funkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursa

Između ostalog, u tekstu se ukazuje na tretman ovih pitanja u planskim dokumentima Srbije, analiziraju se preporuke ODIHR, GRECO i Evropske komisije, ističu se ključni nedostaci Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u drugim propisima i u dosadašnjoj praksi Agencije i REM.

U predlozima TS za prioritetno postupanje se, između ostalog, traži da:

Ministarstvo pravde formira radnu grupu radi izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se odnosi na razdvajanje javne i političke funkcije (član 29), odnosno Zakona o sprečavanju korupcije (član 50), kako bi se ova norma upotpunila i precizirala, uzimajući u obzir preporuke ODIHR i nalaze nezavisnog monitoringa.

Ministarstvo pravde formira radnu grupe radi izmena drugih povezanih propisa, u vezi sa krivičnim gonjenjem krivičnih dela koja su u vezi sa nezakonitim finansiranjem kampanje.

Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine formiraju radnu grupu koja bi se bavila rešavanjem najhitnijih pitanja izmene medijskog zakonodavstva i propisa o državnom i političkom oglašavanju, a pre sveobuhvatnijih reformi koje će doći na red nakon usvajanja Medijske strategije.

Narodna skupština organizuje javno slušanje povodom izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o sprovođenju Nacionalne antikorupcijske strategije i povodom dosadašnjih izveštaja o finansiranju kampanje i kontroli finansiranja kampanje i da izabere nedostajuće članove u Savetu REM i Odboru Agencije.

Regulatorno telo za elektronske medije precizira pravila za postupanje medija u vezi sa kampanjom, kao i da donese interna pravila postupanja REM u vezi sa monitoringom kampanje, u okviru postojećeg zakonskog okvira i nakon njegove izmene, kao i da objavi ta pravila.

Agencija za borbu protiv korupcije precizira pravila postupanja u kontroli finansiranja izborne kampanje, uporedo sa izmenom zakonskog okvira i da objavljivi ta pravila.

U pripremi svih navedenih propisa potrebno je da se obezbedi adekvatno učešće stručne javnosti, državnih organa i političkih subjekata, ali i održavanje javne rasprave.

Javno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, REM i drugi nadležni organi upute javni poziv svima koji imaju saznanja o kršenju pravila da ih prijave na poverljiv način i pravovremeno objavljivanje nalaza ispitivanja i informacija o preduzetim merama. Ovi organi treba da objave nalaze ispitivanja i informacija o preduzetim merama i u vezi sa nepravilnostima sa ranije održanih izbora, kao i po pitanjima koja su iskrsla u međuizbornom periodu.

Nedavna najava formiranja radne grupe Vlade „koja će raditi sa ODIHR na daljoj reformi izbornog procesa,“ ukoliko se u nju uključe i predstavnici drugih državnih organa na primeren način, eventualno bi mogla imati ulogu koordinatora u sprovođenju gore navedenih reformi, kako bi se poštovali rokovi potrebni da reforme donesu efekat pre početka kampanje za naredne parlamentarne izbore.