Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta će pratiti radna grupa Vlade, a šta bi trebalo da radi

Datum kreiranja: sreda, 04 septembar 2019

vlada sednica 1Vest o tome da je Vlada „na poslednjoj sednici“ usvojila odluku o obrazovanju radne grupe za saradnju sa OEBS, „čiji je zadatak da prati primenu preporuka ove organizacije za unapređenje izbornog procesa“, nije objavljena u izveštaju sa sednice Vlade od 29. avgusta 2019, ni među vestima. Jedini izvor saznanja o tome su „Večernje novosti“, koje saznaju da je za predsednika radne grupe imenovan ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, da je njegov zamenik direktor republičkog Sekretarijata za zakonodavstvo i nekadašnji predsednik RIK Dejan Đurđević. „Novosti“ takođe prenose da oni za obavljanje tog posla neće dobijati novčanu naknadu, da će radna grupa „sarađivati sa svim nadležnim organima i međunarodnim institucijama koji učestvuju u unapređenju izbornog procesa“ i da će „svakih šest meseci podnositi izveštaj nadležnom skupštinskom odboru i izvršnoj vlasti“.

Odluka o formiranju radne grupe je, za početak, zakasnela. Naime, Srbija je preporuke OEBS-ove stručne organizacije ODIHR dobila još nakon izbora 2016. i 2017. Od tada su preduzimane neke aktivnosti koje su u vezi sa preporukama (oko biračkog spiska), ali nije učinjeno baš ništa da se reše problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje, predstavljanjem aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje ili transparentnost rada izborne administracije. U stvarnosti je stanje čak i pogoršano od doba kada je ODIHR davao preporuke, naročito u pogledu intenziteta vođenja funkcionerskih kampanja, (ne)sprovođenja kontrole finansiranja kampanja i zloupotrebe javnih resursa tokom kampanja za lokalne izbore.

Transparentnost Srbija je tokom dijaloga o izbornim uslovima ukazala da bi formiranje radne grupe na nivou Vlade moglo imati smisla jedino ukoliko bi ona podstakla rad svih drugih koji treba da rade na poboljšanju propisa na osnovu preporuka ODIHR, kako bi sve reforme mogle da donesu efekat pre početka kampanje za naredne izbore. Međutim, ne samo da rad na izmenama propisa nije započeo, već za sada nema naznaka da uopšte postoji spremnost da se nešto tako uradi u skorije vreme. Vest prema kojoj bi radna grupa izveštavala šestomesečno o svom radu takođe ukazuje da nikakve ozbiljne reforme neće biti preduzete do kraja ove godine, i da problemi neće biti rešeni do narednih parlamentarnih i lokalnih izbora.

TS je ukazala šta bi bilo potrebno uraditi: 

- Ministarstvo pravde u saradnji sa Ministarstvom finansija: Formiranje radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koja bi uzela u obzir nacrt izmena i dopuna zakona pripremljen od strane radne grupe iz 2014, mišljenja TAIEX eksperta, preporuke ODIHR, ali i sve druge uočene slabosti i nedostake zakonskih rešenja iz nezavisnog monitoringa. U rad grupe bi trebalo uključiti na primeren način predstavnike političkih stranaka (npr. proširena radna grupa), kao i Agencije za borbu protiv korupcije, a zatim ga izneti na javnu raspravu.

- Ministarstvo pravde: formiranje radne grupe radi izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u delu koji se odnosi na razdvajanje javne i političke funkcije (član 29), odnosno Zakona o sprečavanju korupcije (član 50), kako bi se ova norma upotpunila i precizirala, uzimajući u obzir preporuke ODIHR i nalaze nezavisnog monitoringa. O ovom tekstu bi na primeren način trebalo da se izjasne političke stranke, Agencija za borbu protiv korupcije i takođe bi trebalo da bude iznet na javnu raspravu.

- Ministarstvo pravde: formiranje radne grupe radi izmena drugih povezanih propisa, u vezi sa krivičnim gonjenjem krivičnih dela koja su u vezi sa nezakonitim finansiranjem kampanje. I za ove izmene je potrebno sprovesti javnu raspravu.

- Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine: formiranje radne grupe koja bi se bavila rešavanjem najhitnijih pitanja izmene medijskog zakonodavstva i propisa o državnom i političkom oglašavanju, a pre sveobuhvatnijih reformi koje će doći na red nakon usvajanja Medijske strategije.

- Narodna skupština: organizovanje javnog slušanja povodom izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o sprovođenju Nacionalne antikorupcijske strategije i povodom dosadašnjih izveštaja o finansiranju kampanje i kontroli finansiranjakampanje.

- Narodna skupština: izbor nedostajućih članova u Savetu REM i Odboru Agencije.

- Regulatorno telo za elektronske medije: preciziranje pravila za postupanje PMU u vezi sa kampanjom, kao i internih pravila postupanja REM u vezi sa monitoringom kampanje, u okviru postojećeg zakonskog okvira i nakon njegove izmene, i objavljivanje tih pravila.

- Agencija za borbu protiv korupcije: preciziranje pravila postupanja u kontroli finansiranja izborne kampanje, uporedo sa izmenom zakonskog okvira i objavljivanje tih pravila.

- Javno tužilaštvo, Agencija za borbu protiv korupcije, REM i drugi nadležni organi: javni poziv svima koji imaju saznanja o kršenju pravila da ih prijave na poverljiv način i pravovremeno objavljivanje nalaza ispitivanja i informacija o preduzetim merama. Ovi organi treba da objave nalaze ispitivanja i informacija o preduzetim merama i u vezi sa nepravilnostima sa ranije održanih izbora, kao i po pitanjima koja su iskrsla u međuizbornom periodu.