Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi TS za rad ogranka GOPAK-a u Srbiji

Datum kreiranja: petak, 16 april 2021
skupstina srbije unutraPredstavnici TS su prisustvovali prvoj sednici Izvršnog odbora Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAK) u Srbiji koji je izabran u novom sazivu Narodne skupštine. Dobili smo priliku da predložimo konkretne aktivnosti koje bi nacionalni ogranak GOPAK mogao da preduzme ili inicira u narednim mesecima, imajući u vidu oblast rada ovog tela, međunarodne obaveze Srbije u borbi protiv korupcije i aktivnosti Vlade i nezavisnih državnih organa.
Između ostalog, predložili smo sledeće:
Da GOPAK inicira organizovanje javnog slušanja u vezi sa ispunjavanjem preporuka GRECO, o čemu Srbija treba da izvesti do 31. oktobra 2021. U okviru ove teme, posebnu pažnju bi trebalo obratiti pitanjima koja se tiču Zakona o sprečavanju korupcije, o čijim odredbama je GRECO dao delimično negativno mišljenje, posledicama usvajanja autentičnog tumačenja kojim je izmenjena definicija pojma javnog funkcionera, i izostavljen veliki broj lica koja su imala taj status, kao i pitanjima koja se tiču reformi u pravosuđu, primeni Zakona o lobiranju, javnosti zakonodavnog postupka i uređivanju sukoba interesa kod narodnih poslanika.
Da GOPAK inicira organizovanje javnog slušanja povodom nedavno usvojenog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika i da se u vezi sa tim podstakne formiranje Etičke komisije (za šta nije propisan rok), da se razmotri proširenje njenih nadležnosti i slično.
Da GOPAK inicira javno slušanje povodom prvih izveštaja o primeni i monitoringu nad primenom novog Zakona o javnim nabavkama, na kojoj bi pored predstavnika nadležnih institucija učestvovali i predstavnici privrede, kao i nevladinih organizacija koje prate primenu zakona ili okupljaju službenike za javne nabavke i ponuđače.
Da se povodom izveštaja ODIHR, kao i obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23, organizuje javno slušanje na temu neophodnih izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti,
Da GOPAK inicira kod resornih odbora koji razmatraju izveštaje nezavisnih državnih organa da povodom razmatranja tih izveštaja donesu što konkretnije zaključke, da se u tim zaključcima utvrdi obaveza izveštavanja o realizaciji i da Skupština od organa koji joj podnose izveštaje zatraži da ti izveštaji budu u elektronskoj formi, kako bi ih u tom obliku Narodna skupština i objavila na svom sajtu.
Predsednica (Dubravka Filipovski) i članovi Izvršnog odbora (Elvira Kovač i Jahja Ferhatović) su razmotrili ove predloge, prihvatili ih uz pojedine modifikacije i doneli zaključke o inicijativama koje će nacionalni ogranak GOPAC da preduzme. Izvršni odbor je takođe usvojio Program rada nacionalnog ogranka GOPAK za 2021/22 godinu.