Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost Srbija predstavila predloge Nadzornom odboru za izbore

Datum kreiranja: petak, 25 mart 2022

skupstina srbije unutraTransparentnost Srbija predložila je, na sastanku sa Nadzornim odborom za izbornu kampanju, da to telo preporuči svim medijima da objave cenovnike za predizborno oglašavanje, a svim učesnicima izbora da objave svoje programe.

TS predložila je i da Nadzorni odbor razmotri na koji način bi se moglo urediti oglašavanje na društvenim mrežama, oglašavanje od lica koja ne učestvuju u kampanji i obaveštavanje građana o prijavljivanju svih nepravilnosti koje se tiču postupka izbora. 

Na poziv Nadzornog odbora, sa članovima tog tela sastali su se programski direktor TS Nemanja Nenadić i pravni savetnik Robert Sepi.

Nenadić je predstavio aktivnosti koje je TS sprovodila u okviru monitoringa finansiranja izborne kampanje, funkcionerske kampanje i rada državnih organa, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou, počev od 2004. godine, kao i o činjenicama i nalazima koji su do sada uočeni u predizbornoj kampanji za izbore raspisane za 3. april.

Predstavnici TS su naglasili da je potrebno unaprediti položaj i ulogu Nadzornog odbora, koji je sada ad hok telo koje se formira u veoma kratkom vremenskom periodu pre održavanja izbora.

Na sastanku je posebna pažnja posvećena pitanju „funkcionerske kampanje“[1], koja je bila predmet analize i samog Nadzornog odbora. U vezi sa tim, članovima NO su predstavljeni predlozi TS za celovito uređenje aktivnosti javnih funkcionera tokom predizbornog perioda, koji su bili izloženi u okviru javne rasprave i amandmana na član 50. Zakona o sprečavanju korupcije[2].

Posebno je ukazano na činjenicu da se „funkcionerska kampanja“ ne može posmatrati isključivo u kontekstu onoga što aktuelne zakonske norme zabranjuju ili nalažu javnim funkcionerima. Naime, aktuelne norme ni na koji način ne postavljaju ograničenje funkcionerima da ciljano sprovode aktivnosti sa promotivnim kapacitetom ili da ih značajno intenziviraju, upravo pred izbore, tvrdeći pri tom da samo rade svoj „redovan posao“.

Problem očigledno leži u činjenici da nigde nije jasno određeno šta sve spada u „redovan posao“ brojnih javnih funkcionera, a da, s druge strane, ni jedna od aktivnosti koje čine „funkcionersku kampanju“ ne predstavlja nešto u čemu mora da učestvuje javni funkcioner i što mora da se obavi upravo u to vreme. Primera radi, ne postoji zakonska obaveza predsednika, premijera, članova vlade, direktora javnih preduzeća ili predsednika opština da upravo oni otvore neke radove ili puste u funkciju objekat javne namene ili da obilaze gradilišta. 

Obrazlažući konkretne predloge, TS je ukazala da trenutno zakonska obaveza za medije da objave cenovnike postoji samo kada je reč o TV i radio stanicama, a ne kada je reč o izdavačima štampanih i on-lajn medija. Stoga je pozvala Nadzorni odbor da preporuči medijima, koji to do sada nisu učinili, da radi ravnopravnosti svih učesnika, objave cenovnike za političko oglašavanje, uključujući i popuste koje povodom toga odobravaju.

Predloženo je i da Nadzorni odbor preporuči političkim subjektima da konkretizuju i preciziraju svoje programe i načela tako što će ih formulisati kao izborne programe, obećanja i načela za svake izbore posebno.

Članovima Nadzornog odbora je posebno skrenuta pažnja na potrebu regulisanja položaja i uloge društvenih mreža tokom predizborne kampanje, naročito u pogledu oglašavanja tzv. ''trećih lica'' čiji se identit nekada ne može nedvosmisleno utvrditi.

Predstavnici TS su izrazili očekivanje da će Nadzorni odbor, kroz komunikaciju sa drugim nadležnim organima (pre svih javnim tužilaštvima i Republičkom izbornom komisijom) nadomestiti činjenicu da prilikom poslednjih izmena i dopuna seta izbornih zakona nisu prihvaćeni predlozi Transparentnost Srbija za propisivanje mehanizama za uzbunjivanje, naročito imajući u vidu ograničenja koja pravni okvir stavlja pred građane koji žele da prijave nepravilnosti koje su uočili tokom izbora.  

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su zahvalili na podacima i nalazima koji su im predstavljeni. Tom prilikom izraženo je očekivanje da je ovo početak buduće kontinuirane saradnje sa predstavnicima organizacija civilnog društva koji sprovode monitoring izbornih kampanja. Članovi Nadzorno odbora su ukazali da će razmotriti iznete predloge i pokušati da konstruktivnim pristupom i kreativnim tumačenjem svojih ovlašćenja formulišu preporuke za pravilnije i ravnopravnije sprovođenje predizborne kampanje.

 

[1] http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/dokumenta/Predlog%20mera%20za%20postovanje%20jednakosti%20kandidata%20u%20izlaganju%20njihovih%20programa.docx

[2] https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Inicijativa_za_podno%C5%A1enje_amandmana_na_Predlog_zakona_o_izmenama_Zakona_o_spre%C4%8Davanju_korupcije.pdf