Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ograničavanje prava na pristup informacijama

Datum kreiranja: petak, 27 decembar 2013
TS je danas uputila Ministarstvu pravde zahtev za pristup informacijama u vezi sa procesom pripreme novog Zakona o opštem upravnom postupku. Iz nacrta ovog akta, koji je bio na javnoj raspravi tokom 2013. izbačena je odredba koja je upućivala na primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama kada uvid u spise upravnog predmeta traži neko ko nije stranka u postupku.

Umesto toga, u predlog Zakona je uvršteno pravilo da onaj ko želi da ostvari uvid mora da “učini verovatnim” da ima “pravni interes” za uvid. Drugim rečima, tražioci bi morali da objašnjavaju zbog čega im je uvid potreban a organi vlasti bi procenjivali da li je interes opravdan ili ne. Usvajanje ovakvog predloga bi moglo biti opasno i moglo bi voditi sužavanju prava na pristup informacijama, jer bi se moglo dogoditi da organi po pravnom načelu lex posteriori tumače da treba primeniti ZUP a ne Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

U normalnim okolnostima ne bi bilo razloga da uopšte upućujemo ovaj zahtev, već bi se na sajtu Ministarstva, u okviru izveštaja sa javne rasprave, navodilo koji su predlozi primljeni tokom rasprave i od koga i zbog čega su prihvaćeni ili odbijeni. Međutim, tih informacija u jednostraničnom “izveštaju sa javne rasprave” nema.