Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dobra inicijativa Agencije za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: ponedeljak, 04 avgust 2014
acasUkoliko Vlada Srbije, a potom i poslanici Narodne skupštine, usvoje tekst novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, javni  funkcioneri ubuduće će raditi po mnogo oštrijim pravilima i moraće dobro paziti na svaki budžetski dinar.
Model zakona predviđa da, ako je predloženom kandidatu za neki javni položaj u poslednje četiri godine izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje s javne funkcije ili
mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, nadležni organ mora odustati od njegovog imenovanja. Osim toga, organ javne vlasti biće u obavezi da izvrši preporuku za razrešenje koju je Agencija donela protiv nekog funkcionera.
Naime, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o toj agenciji jer je utvrdila da primena aktuelnog zahteva dodatno pojašnjenje, drugačiji način uređenja pre svega sukoba interesa, kumulacije javnih funkcija, prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera i samih ovlašćenja Agencije.
– Cilj donošenja novog zakona je zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od korupcije i promovisanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i funkcionera, kao i primena univerzalno prihvaćenih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja korupcije – objašnjava direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, a prenosi novosadski Dnevnik.
– S druge strane, predložena zakonska rešenja uzimaju u obzir i postojeće stanje, odnosno vode računa o tome da novi zakon bude primenljiv u sadašnjim uslovima. Tako se, između ostalog, u predlogu novog zakonskog akta precizira koje sve podatke funkcioner treba da prijavi o imovini i prihodima koje ima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Proširuje se krug povezanih lica pa bi ubuduće postojala obaveza funkcionera da Agenciji dostavi podatke i o roditeljima i deci, bez obzira na to da li žive u istom domaćinstvu ili ne. Čak se predviđa i mogućnost da Agencija dobije ovlašćenje da od funkcionerovih povezanih lica direktno zahteva podatke o imovinskom stanju u slučaju da posumnja da političar prikriva stvarnu vrednost svoje imovine i prihoda. U isto vreme, predviđaju se i kazne  funkcionerima, ali i povezanim licima, od 20.000 do 50.000 dinara, ukoliko odbiju da dostave tražene podatke.
Novina bi bila i to da se Agenciji daje pravo direktnog pristupa  službenoj dokumentaciji organa javne vlasti i drugih pravnih lica koja  su važna za postupak koji se vodi. Uvela bi se i obaveza banaka da dostave podatke o svim računima funkcionera i povezanih lica, kao i kazne od milion do dva miliona dinara za one koje to odbiju.
Novi zakon razgraničio bi pojmove sukoba interesa i kumulaciju  javnih funkcija.  Ukinula bi se mogućnost da se više funkcija obavlja na osnovu saglasnosti  Agencije, uvela bi se i zabrana obavljanja savetničkih poslova.Pitanje članstva i obavljanja funkcija u političkoj stranci novim zakonom bilo bi rešeno isto kao i sada, s tim što predsednik Republike nije obuhvaćen odredbom koja za pojedine kategorije funkcionera propisuje izuzetak od obaveze da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa javne vlasti u kojem obavlja funkciju ili stav partije.
Nemanja Nenadić, izvršni direktor „Transparentnosti Srbija”, smatra da je ovo dobar tekst da se počne diskusija o svim važnim pitanjima.  Prema njegovom mišljenju, bitna je uloga koju bi Agencija trebalo da ima u izgradnji pravnog sistema, što je i predviđeno ovim modelom, jer bi se Agenciji dalo pravo, osim da podnosi inicijative za izmenu i donošenje propisa, i da daje mišljenja o nacrtima i predlozima propisa u oblasti borbe protiv korupcije. Nenadić ističe, a prenosi Politika, i da je veoma korisno predloženo regulisanje pitanja ništavnosti akata donetih u sukobu interesa, o čemu se do sada nije ni pričalo, kao i zabrana korišćenja informacija koje je funkcioner dobio tokom obavljanja javne funkcije (osim ako su inače bile dostupne javnosti).