Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izveštaji nezavisnih tela

Datum kreiranja: subota, 03 maj 2014
"Proces izrade propisa direktno se odražava na njihov kvalitet. Nažalost, ovaj proces u praksi često ima brojne nedostatke koji, pre svega, počivaju na činjenici da se nacrti i predlozi propisa po pravilu stvaraju u uskom i zatvorenom krugu organa javne vlasti. Naime, ne tako retko Vlada upućuje predloge zakona u skupštinsku proceduru bez prethodno sprovedene javne rasprave. Takođe, i u slučajevima kada se povodom nacrta zakona sprovede javna rasprava, u skladu sa Poslovnikom Vlade, retko se dešava da se primedbe i sugestije zainteresovane javnosti uzimaju u obzir i ugrađuju u tekst nacrta. Na kraju, ministarstva u izveštajima o sprovedenim javnim raspravama, po pravilu, ne obrazlažu na koji način su razmatrali podnete sugestije i predloge i da li su i u kojoj meri te sugestije i predloge prihvatili".

Iz godišnjeg izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu (http://goo.gl/BDcKi4)

acas"Prilikom nabavki dobara, usluga i radova nisu poštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama pa su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, suprotno zakonu, u ukupnom iznosu od 31,5 milijardi dinara. Zaključivani su ugovori bez sprovedenih postupaka javnih nabavki u iznosu od 9,92 milijarde dinara; izvršene nabavke koje nisu predviđene godišnjim planom nabavki, odnosno nisu predviđena sredstva u finansijskom planu u iznosu od 15,4 milijardi dinara; sprovođeni pregovarački postupci sa objavljivanjem javnog poziva, kada se za to nisu stekli uslovi, u iznosu od 2,4 milijarde dinara; sprovođeni pregovarački postupci bez objavljivanja javnog poziva (hitnost), kada se za to nisu stekli uslovi, u iznosu od 1,33 milijarde dinara".

Iz godišnjeg izveštaja Državne revizorske institucije za 2013. godinu (http://goo.gl/aXDcDt)
 

"Premoć političke volje i populizma nad vladavinom prava, slabe institucije naspram snažnih političkih centara moći i ličnosti funkcionera, slabost i neefikasnost pravosuđa, manipulacije medijima, atrofirana ekonomija i nereformisana administracija najveće su prepreke i izazovi koji stoje na putu potpunijeg ostvarivanja prava građana u Republici Srbiji".

 

Iz godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2013. godinu (http://goo.gl/Q50v4x)

 

"Nije i ne može biti dovoljno samo to da se organi vlasti na odgovarajući, korektan način odnose prema zahtevima za slobodan pristup informacijama i da po istima postupaju. Potrebno je da organi vlasti što više informacija o svom radu objavljuju na proaktivnoj osnovi, i bez posebnih zahteva. Sredstva i metodi elektronske komunikacije i savremena tehnička sredstva uopšte primerena vremenu u kome živimo bitno olakšavaju realizaciju te ideje".

 

Iz godišnjeg izveštaja Povrenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja za 2013. godinu (http://goo.gl/dWZGQZ)


Transparentnost Srbija podseća da bi jedan od prvih zadataka Skupštine Srbije trebalo da bude razmatranje godišnjih izveštaja nezavisnih tela. Parlament takođe treba i da utvrdi da li su ispunjene preporuke iz izveštaja iz prethodne godine i da otvori pitanje odgovornosti državnih organa koji nisu postupali po preporukama i zaključcima skupštine donetim na osnovu godišnjih izveštaja za 2012. godine