Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ispunjene GRECO preporuke i neobavljeni poslovi

Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
vladaRSGRECO (mehanizam Saveta Evrope) objavio je, posle plenarne skupštine, da je Srbija uspešno ispunila zadatke iz trećeg kruga evaluacije. (http://goo.gl/bBYkCC)

Tako je zaokružena priča koja je započela još u oktobru 2010. objavljivanjem preporuka za preciziranje Krivičnog zakonika i Zakona o finansiranju političkih stranaka. (http://goo.gl/2yPxqH)

U svakom slučaju, Vlade Srbije su od 2010. do danas bolje postupile nego u slučaju preporuka iz prvog i drugog kruga evaluacije, koje su u nekim oblastima ostale "delimično realizovane" između 2006. i 2010. (pored ostalog, u pogledu zaštite uzbunjivača).

Preporuke za Krivični zakonik, koje su delimično ostvarene ili će biti uskoro, odnose se na to da se kažnjava i podmićivanje u vezi sa radnjama koje nisu u okviru službenog ovlašćenja, da se kažnjava podmićivanje stranih arbitara i sudija, da se izmene odredbe o korupciji u privatnom sektoru, o kažnjivosti podmićivanja u inostranstvu i da se ukine mogućnost vraćanja datog mita licu koje prijavi slučaj pre nego što se za njega sazna. Ostaje da se vidi u kojoj meri ove izmene utiču ili će uticati na gonjenje korupcije. Za sada je jedino izvesno da je "izbacivanje" zloupotreba u privatnom sektoru iz čl. 359. Krivičnog zakonika (zloupotreba službenog položaja) omogućilo da se jasnije sagleda koliko je stvarno prijavljeno i istraženo slučajeva u ovom najšire postavljenom krivičnom delu. Ispunjenje poslednje preporuke može imati čak i štetne posledice, jer su smanjeni i onako nedovoljni stimulansi za prijavljivanje korupcije od strane učesnika u nezakonitim radnjama. U situacijama kada za korupciju znaju samo učesnici u tom nezakonitom poslu, prioritet bi trebalo da bude da se za što veći broj slučajeva sazna, uključujući i mere za obavezno oslobađanje od odgovornosti (umesto sadašnjeg fakultativnog oslobođenja od kazne).

Situacija sa preporukama za finansiranje partija je neobična. Naime, još u doba kada je izveštaj objavljen (2010), Ministarstvo pravde i Agencija za borbu protiv korupcije pripremali su novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tako da su iskoristili priliku da se sve one manjkavosti starog Zakona (iz 2003) na koje je GRECO ukazao, isprave. Međutim, brojni problemi su ostali. Prvo, zbog toga, što se misija GRECO ograničila na razmatranje samo nekih aspekata finansiranja partija, pa su pojedina pitanja ostala nepokrivena. Drugo, zbog toga što je primena novog Zakona, u poslednje tri godine, pokazala brojne nedostatke zakonskih rešenja.

Kao što smo već ukazali, ni najnoviji nacrt izmena i dopuna zakona ne dotiče neke od ključnih nedostataka (http://goo.gl/0npPWx). Zbog toga, objavljivanje pozitivne ocene GRECO o reformama u oblasti finansiranja partija, koje su sprovedene još pre tri godine, ni u kojem slučaju ne bi trebalo tumačiti kao znak da je "sve u redu" u ovoj oblasti. Naprotiv, osim problema na koje je ukazala Transparentnost - Srbija, to je učinjeno pre samo nekoliko dana i od međunarodnih aktera. Pre samo nedelju dana je objavljen izveštaj Evropske komisije o napretku, u kojem se konstatuje nužnost izmena tih propisa pre sledećih izbora (između ostalog, uz pozivanje na nalaze druge međunarodne organizacije - ODIHR).