Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sudije još uvek bez ocene rada

Datum kreiranja: sreda, 24 decembar 2014
sudVisoki savet sudstva je odlučio (http://goo.gl/QW40Kt) da se Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, koji je trebalo da počne da se primenjuje 15. januara 2015. godine preispita na osnovu preporuka iz nedavno objavljenog Mišljenja Konsultativnog veća Evropskih sudija, mišljenja stranih eksperata o Pravilniku, kao i pitanja koja su uočena tokom pilot faze primene Pravilnika (od 1. septembra do 15. decembra ove godine u 20 sudova).

Dobro je što će Pravilnik biti preispitan. Već smo ukazivali na neke njegove nedostatke (http://goo.gl/Iu8mIu), a pre svega na to da su i "kvalitativni" kriterijumi rada sudija formulisani na veoma sličan način kao i "kvantitativni", jer se mere isključivo na osnovu kvantitatvih, formalnih, pokazatelja. Tu su kriterijumi "broj ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj donetih odluka" i "procenat odluka koje su izrađene u roku". Primenom ovih kriterijuma neće biti moguće da se obuhvate prilikom vrednovanja činioci koji jesu bitni za utvrđivanje kvaliteta rada, kao što je težina povrede zakona zbog koje je presuda ukinuta, odsustvo/postojanje kvalitetne podrške sudiji za izradu presude (različiti uslovi rada u sudovima i opterećenje pojedinačnih sudija) i povrede na koje se ukazuje po predstavkama na rad sudija a koje ne dovode do ukidanja sudskih odluka.

Svakako je dobro to što će VSS preispitati Pravilnik na osnovu svih ovih parametara. S druge strane, razlozi zbog kojih je primena odložena čak do 1. jula 2015. nisu uverljivi. Navodi se da je "u toku rad na donošenju Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika i Pravilnika za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova" i da je "celishodno je da sva tri akta otpočnu sa istovremenom primenom u sudskom sistemu Republike Srbije", jer "se sva tri akta odnose na unapređenje funkcionisanja sudskog sistema i jačanja poverenja javnosti u rad sudija i sudova".

Istina je da rešenja iz ovih akata treba da budu usklađena, i razumljivo bi bilo da je VSS saopštio da mu je potrebno šest meseci da preispita aktuelne odredbe Pravilnika o vrednovanju rada sudija, ali nema razloga da se primena ovog dugo očekivanog akta odlaže više nego što je to neophodno zbog donošenja dva druga akta koji ne utiču na njegovu primenu.