Business Joomla Themes by Justhost Reviews

MMF, Srbija i fiskalna pravila

Datum kreiranja: utorak, 24 februar 2015
imfMMF, u saopštenju koje prati odobravanje "aranžmana iz predostrožnosti" hvali napore Srbije za fiskalnu konsolidaciju i reforme (npr. prodaja preduzeća u državnom vlasništvu, fleksibilnija pravila zapošljavanja u Zakonu o radu, umanjenje javnih rashoda na državnu pomoć i drugo (http://goo.gl/f3e7GQ).
 
Za javni dug se napominje da je porastao na "neprijatan" nivo. U vezi sa ovim valja podsetiti da su upravo zbog sličnih problema u oktobru 2010. godini međunarodne finansijske institucije odlučujuće uticale na to da se Zakon o budžetskom sistemu dopuni. Na osnovu tih izmena osnovan je nezavisni Fiskalni savet sa zadatakom da bdije nad planovima javnih rashoda i da pravovremeno upozorava kada zapreti da javni dug i deficit budžeta pređu nivo koji je utvrđen tim istim izmenama zakona.
 
Šta se u stvarnosti dogodilo? Fiskalni savet je upozoravao, ali je javni dug nastavio da raste nekontrolisano. Usvajanjem mnogih drugih zakona u poslednjih 4,5 godine (npr. o zaduživanju, davanju garancija), Skupština je faktički derogirala maksimum javnih rashoda koji je ranije sama izglasala, obesmišljavajući normu Zakona o budžetskom sistemu.
 
Ako su nivoi ograničenja javnog duga samo lepe želje, onda im nije mesto u zakonima. Ako oni treba da budu norma, onda je tom pravilu mesto u Ustavu, jer bi se samo u tom slučaju moglo osporiti donošenje zakona putem kojih se troškovi vraćanja dugova prevaljuju na buduće Vlade ili buduće generacije građana.