Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izmene krivičnog zakonika - ponovo bez rešavanja važnih antikorupcijskih pitanja

Datum kreiranja: ponedeljak, 11 maj 2015
cekicMinistarstvo pravde je postavilo na javnu raspravu nacrt izmena Krivičnog zakonika. 
 
Kako se u obrazloženju kaže, nisu u pitanju sveobuhvatne izmene Zakonika, već su fokusirane na dve oblasti - krivična dela privrednog kriminala i vrste krivičnih sankcija. U prvoj oblasti se promene vrše u cilju preciziranja krivičnih dela u privredi i usaglašavanja sa međunarodnim standardima, što je nesumnjivo potrebno, zato što se ponekad javljaju problemi u gonjenju osumnjičenih za privredni kriminal kada se nalaze u inostranstvu, a država boravka ne poznaje krivično delo propisano našim zakonom. Ostaje da se vidi da li će nove norme taj problem rešiti. U drugoj oblasti se, između ostalog, uvodi kazna doživotnog zatvora za pojedina krivična dela.
 
Predviđaju se promene i kod tri krivična dela korupcije. Kod trgovine uticajem se reč "nagrada" zamenjuje rečju "poklon", što će možda olakšati dokazivanje da je ovo krivično delo počinjeno. Napominjemo da u obrazloženju nije ništa rečeno o razlozima (samo da je formulacija "adekvatnija"). Promene se predviđaju i u krivičnim delima primanja i davanja mita. Ako se usvoje, statistika će biti nešto preglednija, zato što će primanje i davanje mita u privatnom sektoru biti izdvojeno iz opšte statistike u posebna krivična dela.
 
Međutim, glavni problem jeste u tome što se promenama Krivičnog zakonika ne predviđa unapređenje krivičnog zakonodavstva u nekim važnim oblastima. Pojedine predloge u tom pogledu smo formulisali i dostavili Ministarstvu pravde pre više od pet godina. Između ostalog, potrebno je precizirati krivično delo "davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem", proširiti mogućnost oslobađanja kod slučajeva iznuđenog davanja mita, propisati krivičnu odgovornost za delo "nezakonitog bogaćenja" iz člana 20 Konvencije UN protiv korupcije, bitno poboljšati i preneti u Krivični zakonik dela koja su propisana u Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti i Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije. Više o tome u publikaciji na sajtu TS.
 
Naročito je zabrinjavajuće to što predložene izmene i dopune Krivičnog zakonika ne sadrže krivična dela u vezi sa uzbunjivanjem! Kada je pre pola godine donošen Zakon o zaštiti uzbunjivača u njemu nisu propisana krivična dela (pa čak ni prekršaji za najteže oblike kršenja tog zakona). Odsustvo ove vrste kaznenih normi je pravdano stavom da ne treba unostii krivična dela u posebne zakone, već da to treba učiniti prilikom noveliranja Krivičnog zakonika. Međutim, niti su novele u Krivičnom zakoniku predložene uporedo sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača (kao što smo predložili da se učini), niti su zapisane u aktuelnom nacrtu koji se nalazi na javnoj raspravi. Do početka primene Zakona o zaštiti uzbunjivača ostalo je samo 25 dana.