Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Srbija ponovo na GRECO listi zemalja čiji je izveštaj „globalno nezadovoljavajući“

Datum kreiranja: utorak, 10 novembar 2020

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), koju je osnovao Savet Evrope, ponovo je označila izveštaj Srbije kao „globalno nezadovoljavajući“. Takva ista ocena je bila data i pre tri godine, zbog propuštanja da se u roku kako prvom (do kraja 2016), tako i naknadnom (do 30.11.2018) primene preporuke ove međunarodne organizacije u vezi sa sprečavanjem korupcije kod narodnih poslanika, sudija i tužilaca.

Pređašnje objavljivanje ovakve ocene GRECO bilo je podsticaj da se, makar i sa zakašnjenjem, donese zakon o lobiranju. Ostaje da se vidi hoće li ovogodišnji nalazi uticati na vlasti u Srbiji da konačno učine nešto u vezi sa preostalim pitanjima, kao što su poštovanje pravila o javnim raspravama u pripremi zakona, organizacija javnih slušanja u Skupštini, rešavanje sukoba interesa kod narodnih poslanika i stvaranje uslova za veću nezavisnost sudija i tužilaštava od političkih uticaja.

Iz objavljene liste odluka sa 86 plenarne sednice GRECO, koja je održana između 26. i 29. oktobra 2020, može se pročitati da je nivo poštovanja preporuka u Srbiji bio „globalno nezadovoljavajući“. Ova ocena je data povodom izveštaja koji su predstavnici Srbije u GRECO bili dužni da podnesu do kraja 2019. Kada je učinak razmatran prethodni put, u aprilu 2019, GRECO je zaključio da je deset preporuka delimično ostvareno, a da tri nisu uopšte. Za sada je nepoznato da li je GRECO dao Srbiji najlošiju ocenu zbog nezadovoljstva brzinom usvajanja ustavnih promena u oblasti pravosuđa i Zakona o sprečavanju korupcije (koji je počeo da se primenjuje od 1.9.2020) ili je zauzeo stav da te odredbe nisu dovoljne da obezbede ostvarivanje preporuka. S druge strane, i pre nego što odluka GRECO bude objavljena, očito je da u praksi nije bilo nikakvog napretka kada je reč o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, povećanja javnosti zakonodavnog postupka inačina na koji se planiraju i sprovode ustavne reforme u oblasti pravosuđa.

GRECO je pozvao šefa delegacije Srbije da ponovo izvesti o učinjenom do 31. oktobra 2021. Takođe, vlasti u Srbiji su pozvane da odobre objavljivanje izveštaja o razmatranju preporuka GRECO. Transparentnost Srbija poziva Vladu da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka GRECO, ali i da objavi šta će sve učiniti radi rešavanja ne samo onih pitanja koja se tiču izmena propisa, već i njihove primene u praksi. Na primer, kada je reč o zakonodavnom postupku, od februara 2020. ministarstva nisu oglasila ni jednu javnu raspravu na Vladinom portalu e-uprava, a istraživanje TS pokazuje da rasprave nisu uopšte održane ili da nisu održane po pravilima u velikom broju slučajeva ni tokom prošle godine. Isto tako, ni donošenje Zakona o lobiranju do sada nije ni na koji način povećalo javnost informacija o uticajima na donošenje odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Prema oceni Transparentnosti, sama činjenica da se krajem 2020. i dalje govori o ispunjavanju preporuka za koje je rok istekao još pre četiri godine, jasno ukazuje da borba protiv korupcije nije bila visoko na listi prioriteta Vlade i Skupštine. To je još vidljivije na osnovu velikog broja mera iz Nacionalne antikorupcijske strategije (za period od 2013 do 2018), i Akcionog plana za poglavlje 23 za pregovore Srbije i EU (iz 2016), koje nisu ispunjene čak ni formalno.