Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi TS za Zakon o elektronskim medijima

Datum kreiranja: petak, 01 novembar 2013

Transparentnost Srbija, ogranak međunarodne mreže Transparency International, uputila je predloge za izmene i dopune pojedinih odredaba Nacrta zakona o elektronskim medijima.

 

Transparentnost je ukazala na mogućnosti da se poprave odredbe koje se, pored ostalog, tiču statusa Regulatornog tela za elektronske medije, kandidature, izbora i razrešenja članova Saveta, javnosti rada Regulatora, jasnog propisivanja kriterijuma za odlučivanje.

 

TS je, tako, predložila da se u okviru delokruga rada Regulatora propiše da to telo „donosi obavezujuća uputstva za elektronske medije u vezi sa predstavljanjem i oglašavanjem organa vlasti i njihovih funkcionera, političkih subjekata i kandidata u izbornoj i referendumskoj kampanji i vrši nadzor nad sprovođenjem tih uputstava, po službenoj dužnosti i po predstavkama“.

 

U obrazloženju je TS ukazala da je i do sada važan segment rada RRA bilo donošenje opštih obavezujućih uputstava za emitere u vezi sa predstavljanjem i oglašavanjem tokom izborne kampanje. Ta uputstva su redovno sadržala odredbu da su emiteri koji emituju predizborni program obavezni da omoguće svim izbornim listama predstavljanje „pod istim finansijskim i tehničkim uslovima“.

 

RRA je analizirala poštovanje pojedinih odredaba Uputstva, tako što je proveravala da li je došlo do izborne promocije u zabavnom i informativnom programu i slično. Međutim, potrebno je precizirati obavezu u novom zakonu da Regulator vrši nadzor nad poštovanjem Uputstva i po službenoj dužnosti, jer to nije činjeno u pogledu finansijskih uslova pod kojima se vrši oglašavanje tokom izborne kampanje (npr. da li su svi učesnici u kampanji imali isti popust na količinu oglašavanja, da li su svima naplaćeni troškovi oglašavanja u istom vremenskom periodu).

 

Jednako je značajno obuhvatiti pravilima pitanja koja trenutno nisu u dovoljnoj meri pokrivena, kao što su: vođenje referendumske kampanje te način predstavljanja (ili oglašavanja) organa vlasti i aktivnosti funkcionera tokom izborne kampanje, budući da se kroz ovaj vid predstavljanja može vršiti značajna promocija učesnika na izborima.

 

Ovaj predlog proistekao je iz direktnog iskustva koj je TS stekla tokom monitoringa izborne kampanje 2012. godine.

 

TS je takođe predložila i da se dopune pravila o održavanju javne rasprave o dokumentima koje donosi regulator.

 

Zakonom bi se, prema predlogu TS; Regulator obavezao da obrazloži razloge za prihvatanje ili odbijanje svakog predloga i komentara koji je dobio tokom javne rasprave a koji je formulisan kao obrazložen predlog za brisanje, izmenu ili dopunu akta o kojem se raspravlja.

 

Ovo su principi za koje se TS zalagao da uđu među ciljeve, mere i aktivnosti propisane Nacioonalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom (a koji su prekršeni u samom postupku izrade tih dokumenata).

 

 

Materijal:

Beograd, 1. novembar 2013.