Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nejavni sporazumi i diskrecione pogodbe

Datum kreiranja: četvrtak, 29 avgust 2013

Transparentnost Srbija – član Transparency International-a sa žaljenjem konstatuje da aktuelna Vlada Srbije nastavlja da krši načelo javnosti rada, iako je to bilo jedno od antikorupcijskih principa koji su proklamovani prilikom njenog formiranja.

Najnoviji primer je kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijma od javnog značaja, odnosno propuštanje Vlade da u zakonskom roku od 15 dana dostavi našoj organizaciji memorandume i sporazume sklopljene između Republike Srbije i kompanije „Global Capital Advisors Management" iz UAE, kao i sve sporazume sklopljene sa kompanijom Sekjurum ekviti partners Jurop (Securum Equity Partners Europe) o izgradnji solarnog parka.

Transparentnost Srbija podseća da je na sajtu Vlade Srbije u rubrici „Ekonomski ugovori i sporazumi“[1] objavljeno samo pet dokumenata za poslednjih desetak godina. Umesto teksta sporazuma i ugovora, redovno se objavljuju vesti o njihovom zaključivanju na osnovu kojih nije moguće proceniti ni stvarnu korisnost, ni obaveze koje je država preuzela prema investitorima. Rizici od ove netransparentnosti su još veći zato što se kroz posebne aranžmane sa investitorima  krše pravila koja su propisana za javne nabavke, javno-privatna partnerstva i prodaju javnih resursa.

Jednako štetne efekte ima i neobjavljivanje zaključaka Vlade. Neki od tih akata, kako se pokazalo i u primeru postupanja prema kompaniji „Simpo“, po našoj oceni bitno urušavaju pravni sistem. Kako je objavljeno, jednim zaključkom Vlade od pre četiri godine, suspendovana je primena poreskih propisa za „odabrane“ firme. Do sada Vlada nije predložila zakon prema kojem bi neizmirena poreska dugovanja svake firme pretvarala u vlasničke udele, ukoliko smatra da je to dobro rešenje. Odluke o tome se donose kroz „zaključke“, od slučaja do slučaja, uz otvorene izjave ili snažnu sumnju da su motivisane isključivo političkim interesima. U nedavno usvojenoj antikorupcijskoj strategiji se kao jedna od rizičnih oblasti navodi privatizacija. Suprotno predlozima koje je Transparentnost – Srbija davala, u ovom dokumentu nije prepoznata opasnost od političke korupcije, kroz „kupovinu“ podrške zaposlenih, nekontrolisano prelivanje državnog novca ili partijsko zapošljavanje u suprotnom procesu – podržavljenju firmi koje su ranije privatizovane.

I u vezi sa Antikorupcijskom strategijom i Akcionim planom za njeno sprovođenje, Vlada Srbije je bitno odstupila od antikorupcijskih načela. Uprkos saglasnosti postignutoj na radnoj grupi, u čijem je  radu učestvovo i jedan član naše organizacije, da se svi predlozi iz javne rasprave objave na sajtu Ministarstva pravde i e-uprave i da se publikuju argumenti za prihvatanje ili odbijanje predloga o kojima je raspravljano, to se nije desilo. Konačno, iako je u nedelju, 25. Avgusta 2013, saopšteno da je Vlada Srbije na sednici usvojila Akcioni plan on i dalje, iz nama nepoznatih razloga, nije objavljen, iako su na sajtu Vlade postavljeni drugi dokumenti usvojeni na sednici od istog dana.

Transparentnost – Srbija

Beograd, 29. avgust 2013.