Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ukinuti rizičnu odredbu

Datum kreiranja: četvrtak, 06 jun 2013

Agencija za borbu protiv korupcije, na predlog Transparentnosti Srbija, inicirala je izmene propisa koji regulišu naplatu po uvećanoj tarifi za izdavanje podataka iz katastra u slučajevima kada građani te podatke žele da dobiju preko reda.

Tom prilikom su TS i Agencija ocenili da  član 8a Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda, predstavlja ozbiljan rizik od korupcije i da ga treba otkloniti.

Tim članom je, naime, predviđeno da građani koji uplate uvećanu naknadu mogu dobiti prioritetno podatke koje žele, iako Zakon o državnom premeru i katastru ne predviđa mogućnost prioritetnog rešavanja.

Na ovu odredbu ukazao je još pre dve godine i Ombudsman, navodeći da se njome građani dovode u neravnopravan položaj jer organ, iako ne rešava ažurno i u roku zahteve podnete po standardnoj tarifi, prekoredno rešava zahteve za koje naplaćuje uvećanu tarifu i time dodatno odlaže rešavanje postupaka u „normalnoj“ proceduri.

I Agencija je zaključila da se primenom ove odredbe krše prava građana, ali je povrh toga naglasila i da je u ovom slučaju Uredbom uređeno pitanje koje može biti predmet isključivo zakonske regulative.

Zbog toga je preporučila Ministarstvu građevinarstva i urbanizma i Vladi Srbije da usklade odredbe Uredbe sa Zakonom, koji ne predviđa prioritetno rešavanje zahteva i da izmene Zakon kako bi se utvrdile situacije kada je građanima potrebna hitna usluga Republičkog geodetskog zavoda.

Transparentnost Srbija smatra da bi bilo izuzetno važno da ministartsvo i Vlada prihvate preporuku Agencije (koja se poklapa sa preporukom Ombudsmana)  i izmene ovu odredbu kojom je „legalizovana“ korupcija.

 

U prilogu: Inicijativa TS poslata Agenciji za borbu protiv korupcije.