Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izvestan pomak u javnosti zakonodavnog procesa

Datum kreiranja: sreda, 15 maj 2013

I pored promena Poslovnika Vlade, Ministarstva i dalje ne oglašavaju javne rasprave. Te izmene predviđaju održavanje javnih rasprava kao pravilo i obavezu da se svi dokumenti postave na portalu e-uprave. Međutim, prema uvidu Transparentnosi Srbija, nakon više od mesec dana, na ovom portalu je objavljen poziv za raspravu o samo jednom nacrtu zakona.[1]

 

Rezultati istraživanja o javnim raspravama koje je Transparentnost – Srbija sprovela za period od početka rada aktuelne Vlade Srbije do kraja marta 2013. i aktuelnog rukovodstva lokalnih samouprava pokazuje veoma mali napredak u odnosu na prethodno istraživanje iz 2011. godine. Naime, u ovom periodu je organizovana javna rasprava za svega 20 od 55 Vladinih predloga zakona i značajnih izmena zakona. Situacija je bila još lošija na nivou gradova. Od 105 posmatana predloga odluka gradskih skupština, samo u 22 slučajeva su organizovane javne rasprave. U periodu jul 2010 – jul 2011 situacija je bila još lošija, jer su javne rasprave bile organizovane za samo 43 od 176 predloženih zakona.

 

Napori Transparentnosti – Srbija i drugih organizacija pokazali su izvestan uspeh na polju poboljšanja pravnog okvira za javne rasprave[2]. Naime, može se očekivati da će izmene Poslovnika Vlade Srbije iz aprila 2013. obezbediti da se javne rasprave organizuju u znatno većem broju slučajeva, ali i da budu kvalitetnije nego što su bile do sada. Uz to javnost zakonodavnog procesa je uvrštena i u prioritete nacrta antikorupcijske strategije. Međutim, mnoga pitanja su ostala i dalje nerešena, poput obaveze predlagača propisa da odgovori argumentovano na sve dobijene predloge i sugstije i uspostavljanja mehanizma da se ospori valjanost propisa koji je donet bez javne rasprave.   Ostaje još dosta toga što treba popraviti i u propisima, a rezultati ovog istraživanja Transparentnosti Srbija pokazuju da je prioritet izmena statuta gradova i opština ili Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bi se javne rasprave sprovodile i kod donošenja tih akata. Osim toga, očigledno je potrebno dati priliku građanima da utiču na planiranje budžeta i radi toga izmeniti Zakon o budžetskom sistemu.

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 15. maj 2013.[1] http://www.euprava.gov.rs/eParticipacija/javne_rasprave U pitanju je nacrt Zakona o opštem upravnom postupku.

Na promene u zakonodavnom okviru je posebno uticala Studija o unapređenju zakonodavnom procesa u Republici Srbiji, http://www.legalreform.rs/images/downloads/pdf/survey1ser.pdf