Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izrada Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača

Datum kreiranja: petak, 12 april 2013

Radna grupa, koju je okupio Poverenik za informacije od javnog značaja danas je predstavila model Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača[1]. Ovaj model će nakon javne rasprave biti dostavljen nadležnom Mniistarstvu pravde i državne uprave, a njegovo donošenje je predviđeno i Akcionim planom Vlade za pristupanje EU i strategijom borbe protiv korupcije.

Model zakona uređuje pravila za „obaveštavanje o ugrožavanju javnog interesa“, koje podrazumeva sledeće, naročito značajne odredbe za borbu protiv korupcije:

1. Obaveštavanje koje se štiti može se odnositi na povredu prava građana ili štetu većih razmera, što se po pravilu dešava u slučajevima korupcije

2. Propisuje se obaveza svakog organa vlasti i svakog pravnog lica da uspostavi sistem za prijem i razmatranje obaveštenja o ugrožavanju javnog interesa, kako normativno, tako i u praksi

3. Propisuje se obaveza kontrolinih organa, da postupe u određenom roku po primljenom obaveštenju, ali i da obaveste uzbunjivača o ishodu ispitivanja

4. Garantuje se zaštita identiteta lica koja obaveštavaju o ugrožavanju javnog interesa

5. Pruža se privremena zaštita od odmazde, sve do donošenja konačne odluke suda ili drugog organa

6. Teret dokazivanja da štetna radnja nije odmazda leži na poslodavcu ili na drugom licu koje preduzima štetne posledice po davaoca obaveštenja

7. Daje se pravo na nagradu uzbunjivačima koji omoguće da se ostvari prihod koji bi inače izostao (u visini od 1 do 10 posto od pribavljenih prihoda)

8. Propisuju se zatvorske i novčane kazne za one koji vrše odmazdu prema uzbunjivačima ili pokušavaju da otkriju njihov identitet

 

 

Informativna služba

Transparentnost Srbija