Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Akcioni plan za poglavlje 23 – neiskorišćene šanse za poboljšanje

Datum kreiranja: ponedeljak, 15 decembar 2014

DusanMinistarstvo pravde objavilo je drugu verziju Akcionog plana za poglavlje 23. Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) ocenjuje da je i ovu verziju potrebno značajno doraditi kako bi proces pridruživanja EU bio iskorišćen kao pokretač značajnih reformskih promena u vezi sa radom pravosuđa i borbom protiv korupcije, a ne samo formalnog ispunjavanja uslova koji budu dogovoreni sa EU.

AP po našoj oceni i dalje sadrži neka rešenja koja nisu u skladu sa zakonskim ovlašćenjima pojedinih institucija (mada ih je sad znatno manje), pojedine aktivnosti nisu u potpunosti razumljive, a neki rokovi su predugi ili su u neskladu sa onima iz AP za sprovođenje antikorupcijske strategije. Drugi nacrt donosi i procenu troškova koja nije uvek utemeljena.

Istini za volju Ministarstvo pravde je načinilo bitan pomak u odnosu na sopstvenu lošu praksu time što je objavilo izveštaj o prispelim predlozima organizacija civilnog društva na prvi nacrt Akcionog plana. Međutim, prema našem uverenju, ova javna rasprava je ipak očigledno nedovoljno iskorišćena da se kvalitet teksta unapredi.

Neke od sugestija koje je TS dostavila su prihvaćene. Odbijeni su međutim svi predlozi gde smo ukazivali na potrebu da se kvantifikuju pokazatelji da je Akcioni plan doneo rezultate, uz pozivanje da to "nije u skladu sa metodologijom izrade AP".  Ne ulazeći u osnovanost ove tvrdnje, TS ukazuje da će odsustvo kvantitativnih parametara omogućiti da Vlada 2018. čak i skomne rezultate tumači kao da su preporuke EU ostvarene, a ni EK neće imati čvrste parametre da bi tvrdila suprotno.

Kod odbijanja predloga sa javne rasprave, posebno su začuđujuća objašnjenja Ministarstva koja se pozivaju na to da je "EK dala pozitivnu ocenu" za aktuelni tekst. Time se zanemaruje da je ovde reč o komunikaciji Vlade sa sopstvenim građanima, a ne sa predstavnicima EU. Da se EK izjašnjavala o predlozima, možda bi i njih pozitivno ocenila. Na ovaj način su, na primer, odbijeni naši predlozi da se precizira na koji način će se menjati ovlašćenja i obaveze Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa proverama izveštaja o imovini, kao i ukazivanje da trenutno predviđene mere nisu dovoljne za sprečavanje "curenja informacija" o krivičnim istragama u toku.