Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost Srbija predlaže prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji 2016-2020

Datum kreiranja: sreda, 13 april 2016

Transparentnost Srbija (član Transparency International-TI) uputila je svim strankama koje učestvuju na parlamentarnim izborima listu od 15 prioritetnih aktivnosti za novi saziv parlamenta i novu Vladu, uz poziv da ih uvrste u svoje programe ili da iznesu razloge zbog kojih im se eventualno protive. Gotovo svi ovi prioriteti su se nalazili među predlozima koje je TS davala i pred ranije izborne procese, ali nisu realizovani, čak ni kada su postali deo strateških akata ili su pretočeni u zakonske norme. 

Između ostalog, Transparentnost je predložila pravila o javnosti donošenja odluka – da ni jedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, da zakonom bude uređeno lobiranje (pokušaji uticaja na donošenje odluka) ida Vlada objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima od dalekosežnog značaja. Kao posebno važno TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija u vezi sa zaključivanjem međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usledodsustva konkurencije.

Skupština Srbije, po oceni TS, treba da pokaže svoju spremnost za vršenje Ustavom utvrđene nadzorne uloge kroz saradnju sa nezavisnim državnim organima. Na samom početku mandata, Skupština treba da razmotri izveštaje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije, Agencije za borbu protiv korupcije, DRI i drugih organa, da preduzme mere za rešavanje problema na koje su oni ukazali i da izabere dva nedostajuća člana odbora Agencije. Za ostvarivanje nadzora i sprovođenje antikorupcijskih zakona, po mišljenju TS,nužno je i da Skupština redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce organa koji ne poštuju obavezujuća rešenja nezavisnih organa. Ministri i drugi rukovodioci moraju biti odgovorni i za sprovođenje obaveza iz strateških akata, za koje se pokazalo da ih ne shvataju ozbiljno ni Vlade koje su ih donele. Skupština treba da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade, a sami ti izveštaji moraju biti u čvršćoj vezi sa planovima rada i programskim budžetom.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, po oceni TS, je potrebna i izmena Krivičnog zakonika, radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davaoca mita koji na drugačiji način nije mogao da ostvari svoja prava u razumnom roku i koji slučaj prijavi kao i uvođenja krivičnog dela „nezakonitog bogaćenja“. Jednako je važan aktivniji pristup u ispitivanju korupcije od strane policije, tužilaštva i drugih organa, uključujući i korišćenje posebnih istražnih tehnika. Nužno je otkloniti svaku nedoumicu oko uloge pojedinih organa, kako u koordinaciji tako i u gonjenju korupcije.

TS podsećai na neke zakonske obaveze koje već godinama postoje ali ih Vlada ne sprovodi, što svedoči o tome da profesionalizacija u javnom sektoru nije ostvarena i da za to ne postoji dovoljno političke volje. Reč je postavljanju „službenika na položaju“ na osnovu konkursa, koje je, na osnovu Zakona o državnim službenicima, trebalo okončati još između 2006. i 2010, kao i o izboru direktora javnog preduzeća po istom principu, što je postalo zakonska obaveza pre 3,5 godine. I u jednom i u drugom slučaju se u nedogled produžava „v.d.“ stanje, koje pogoduje partijskoj kontroli.

Naši ostali predlozi odnose se na mere za prekid prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava kroz trošenje novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama, veću transparentnost u donošenju odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova VSS i DVT. Takođe smo ukazali na značajočuvanja jedinstva pravnog poretka i pravne sigurnosti, smanjenja rizika od korupcije pri regulatornim i finansijskim intervencijama na tržištu, sprovođenje reforme javnog sektora, nužnost da Vlada redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije što do sada nije bio slučaj, kao i na najvažnije odredbe koje treba imati u vidu pri predstojećoj promeni Ustava.

Kompletan tekst predloga dostupan je na adresi:

http://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_predlozi_za_novu_skupstinu_i_vladu_april_2016.docx

Transparentnost – Srbija

Beograd, 13.4.2016.