Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Projekat Jačanje sistema nacionalnog integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, kao i praćenje kretanja u borbi protiv korupcije sprovodi Transparency International uz podršku Evropke komisije, počev od maja 2014, pa do kraja novembra 2017, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu *, kao i u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Opšti i specifični ciljevi projekta su poboljšanje dobrog upravljanja smanjenjem korupcije u zemljama kandidatima za članstvo u EU, unapređenje razumevanja načina na koji funkcionišu postojeći antikorupcijski mehanizmi, te utvrđivanje napretka u borbi protiv korupcije u zemljama kanditima za članstvo u EU, kao i smanjenje korupcije u zemljama kandidatima za članstvo

Ovaj projekat je usmeren prema specifičnim ciljim grupama, predstavnicima pojedinih „stubova“ koji su obuhvaćeni studijom National Integrity System 2015 (procena sistema društvnog integriteta), uključujući sledeće: Narodna skupština, Vlada, Sudstvo, Javno tužilaštvo, Policija, Državna uprava (posebno deo o javnim nabavkama), Preduzeća u državnom vlasništvu, Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Mediji, Političke stranke, Civilno društvo, Poslovni sektor. Pored predstavnika institucija i sektora koji su neposredno bili predmet istraživanja i kojima su date preporuke, nalazi ovog istraživanja su namenjeni i drugim korisnicima, što uključuje zainteresovane međunarodne organizacije (Evropska komisija, OECD, GRECO, ODIHR, OSCE itd.), organizacije civilnog društva, medije u zemlji i inostranstvu, zainteresovane građane, akademsku zajednicu i druge. Kada je reč o praćenju napretka u realizaciji prioritetnih preporuka iz NIS 2015 istraživanja, aktivnosti su posebno usmerene ka onim organima koji su nadležni za njihovo sprovođenje (npr. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Vlada, Narodna skupština kada je reč o preporukama koje se odnose na obezbeđivanje većeg pristupa informacijama od javnog značaja). 

Osnovne aktivnosti koje je TS sprovodila i sprovodi u okviru ovog projekta su sledeće:

Organizovanje i sprovođenje istraživanja – Procena sistema društvenog integriteta na osnovu metodologije Transparency International, u saradnji sa odeljenjem za istraživanja Transparency International;

Promocija nalaza istraživanja i preporuka na nacionalnom nivou, u zemljama regiona i na evropskom nivou;

Izrada dokumenata sa ciljem javnog zagovaranja neophodnih promena (policy documents) i njihova promocija na nacionalnom nivou i kod relevantnih međunarodnih subjekata;

Javno zagovaranje za usvajanje i primenu preporuka iz NIS istraživanja;

Praćenje prakse državnih organa u vezi sa EU integracijama Srbije, sprovođenje analiza i javno zagovaranje u vezi sa pitanjima borbe protiv korupcije u dokumentima EU;

Praćenje ostvarivanja odabranih preporuka iz NIS 2015 istraživanja, kao i praćenje statističkih pokazatelja o borbi protiv korupcije u Srbiji, na osnovu zajedničke metodologije Transparency International;

Ostvareni rezultati:

Projekat je još uvek u toku.

Do sada je, između ostalog pripremljeno u skladu sa metodologijom, objavljeno i promovisano istraživanje NIS 2015 (procena sistema društvenog integriteta), pri čemu su u prvi plan istaknute preporuke namenjene Vladi i Narodnoj skupštini a u kontekstu tada očekivanog formiranja Vlade Srbije i početka rada novog skupštinskog saziva.

Pored toga, Transparentnost Srbija je učestvovala u evropskoj promociji nalaza istraživanja NIS za sve zemlje kandidate.

U Beogradu je organizovana i regionalna konferencija na temu zloupotrebe javnih sredstava za potrebe finansiranja kampanje.

Pored toga, u okviru ovog projekta, Transparentnost Srbija je pratila sprovođenje više antikorupcijskih zakona, kao i preporuka koje su date državnim organima ili su definisane strateškim aktima Republike Srbije, i radi poboljšanja stanja objavila brojne analize, komentare, saopštenja i predloge koji su objavljeni na sajtu TS, društvenim mrežama i u medijima. TS je u vezi sa tim organizovala brojne sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija, i učestvovala na sastancima i konferencijama koje su organizovali drugi subjekti.

Poseban predmet praćenja i javnog zagovaranja u okviru ovog projekta su dokumenti od značaja za borbu protiv korupcije u okviru evropskih integracija Srbije. U tom smislu, TS je redovno komentarisala i predlagala izmene u strateškim aktima (nacrt AP za poglavlje 23, akcioni planovi za borbu protiv korupcije, za javne nabavke itd.), zatim izveštaje Evropske komisije o Srbiji i njenom napretku na putu ka EU, rad državnih organa u vezi sa procesom evropskih integracija uopšte, izveštaje Saveta za praćenje pregovora u okviru poglavlja 23, aktivnosti u vezi sa drugim relevantim poglavljima pregovora (5, 24, 32) i drugo.

 

EuropeanCommission

 

 

Funkcionerska kampanja   vid zloupotrebe javnih resursa, TS, jul 2016

Campaign of Public Officials as a special kind of abuse of public resources for political promotion

 

 

NIS 2015 naslovna srp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIS 2015 naslovna

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #