Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Planovi rada, izveštaji o radu i sistematizacije radnih mesta 2014

Cilj projekta bio je da se na odabranom i ograničenom uzorku (10 institucija), koji uključuje više istovrsnih institucija javnog sektora, i više vrsta institucija, uoče slabosti u izradi planova rada, izveštaja o radu i planiranju ljudskih resursa u pravilnicima o sistematizaciji radnih mesta, a sve u cilju uticanja na proces reforme javne uprave i borbu protiv korupcije.

Naime, unutrašnje ustrojstvo organa javne vlasti uređeno je aktima o sistematizaciji radnih mesta. Ranija istraživanja TS, kao i drugi raspoloživi podaci ukazuju na to da državni organi, javna preduzeća i ustanove, kao i organi lokalne samouprave ne samo da nisu na jedinstven način procenile svoje potrebe za angažovanjem ljudskih resursa, nego i da procene potreba nisu zasnovane na analizama o tome na koji način bi trebalo osmisliti unutrašnju organizaciju kako bi institucija obavila sve svoje zadatke koji proizlaze iz zakona i strateških akata. Pored toga, akti o sistematizaciji radnih mesta imaju i druge slabosti, u pogledu stručnog profila koji bi trebalo da imaju zaposleni službenici, prethodnog radnog iskustva ili posebnih znanja i veština (npr. kompjuterska pismenost, strani jezici). U tom pogledu se često pribegava prilagođavanju pravilnika o sistematizaciji zatečenom ili željenom stanju (da se opravda već doneta odluka o tome ko će biti zaposlen), nego što se čini obrnuto – da se zapošljavaju lica sa potrebnim kvalifikacijama. Iako se o ovoj temi diskutuje u javnosti, podaci se najčešće predstavljaju paušalno i bez sistematski prikupljenih i predstavljenih informacija, koje bi bile podobne za analizu. Usled toga, a ne samo zbog nedovoljnog znanja i političke volje, izostaje mogućnost da se utiče na reformske procese.

Druga oblast rada javnog sektora kod koje postoje veliki problemi, koji se odražavaju negativno i na borbu protiv korupcije jeste pitanje odgovornosti za rad koja bi se ostvarila kroz precizne planove rada i izveštaje o radu. Ova pitanja su u tesnoj vezi i sa prethodno pomenutim, jer planiranje ljudskih resursa treba da bude usklađeno i sa onim što institucija u određenoj godini planira da ostvari. Isto tako, izveštaji o radu treba da ukažu, između ostalog, i na to da li je postojeće osoblje odgovorilo tim zadacima.

 

Publikacija:

Projekat je podržao: 

kas_logom

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #