Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije 2014

Ovaj projekat imao je za cilj da utvrdi kakve su normativne obaveze a kakva praksa u vezi sa izradom planova rada, pripremom i objavljivanjem izveštaja o radu i kako funkcioniše sistem odgovornosti u slučajevima da nisu ispunjene obaveze utvrđene planom.

Na ovaj način smo želeli da ukažemo na značaj izveštavanja i uspostavljanja sistema za „polaganje računa“, kao važnog mehanizma za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti. Takođe smo želeli da podstaknemo diskusiju o normativnim i drugim reformama, kako bi ubuduće obaveze u vezi sa izradom, objavljivanjem i razmatranjem planova rada i izveštaja o radu bile detaljnije i jasnije formulisane, i kako bi u većoj meri trud koji se ulaže u pravljenje planova i izveštaja doneo rezultate kroz povećanu odgovornost donosilaca odluka.

Projekat je sproveden tokom 2014, uz podršku fondacije Konrad Adenauer. Svi izloženi stavovi pripadaju isključivo organizaciji Transparentnost – Srbija, i ne moraju odražavati stavove KAS.

 

Publikacija:

 

Projekat je podržao: 

kas_logom

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #