Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja u republici srbiji do 2016. godine

 

 

Predlozi za izmenu i dopunu pojedinih odredaba

NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANjA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE

Sa stanovišta korupcije i borbe protiv korupcije

Transparetnost – Srbija

Avgust 2011.

 

U poglavlju 1.1. javni interes

 

Iza tačke:

 

„promociju vladavine prava i socijalne pravde, načela građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda i pripadnosti evropskim principima i vrednostima“

 

Treba dodati novu:

 

„promociju interesovanja građana za javne poslove, javnost rada organa vlasti, raspolaganje sredstvima u javnoj svojini, kvalitet usluga koje građani dobijaju od javnog sektora, efikasnost i svrsishodnost troškova nastalih na račun sadašnjih ili budućih poreskih obveznika.“

U poglavlju 1.2. Uloga države

 

Iza rečenice

 

„Republika Srbija poštuje i jemči slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu medija i prava na obaveštenost.“

 

Izmenama Ustava biće obezbeđeno da se umesto nedovoljno jasnog i loše formulisanog „pravo na obaveštenost“ uspostavi, kao ustavno, pravo građana na „pristup informacijama u posedu organa javne vlasti“.

 

U poslednjoj rečenici ovog poglavlja

 

Ova pomoć i podrška moraju da budu potpuno transparentni i na osnovu jasnih nediskriminatornih kriterijuma koji medije dovode u ravnopravan položaj.

Treba dodati reč „ne“ ispred „dovode“.

U poglavlju 2.2. Javnost vlasništva

 

Tačku

 

§ informacije o drugim fizičkim ili pravnim licima koja bi mogla da vrše značajan uticaj na uređivačku politiku;

 

Treba dopuniti rečima „usled većeg udela u prihodima medija, putem kredita, zakupa medijskog prostora, donacije i druge dobročine i teretne pravne poslove“

 

Treba dodati i novu tačku:

 

§ informacije o pruženim uslugama za potrebe političkih subjekata i organa javne vlasti;

 

 

U okviru tačke 3.1. Štampana javna glasila

 

Rečenicu

 

Republika Srbija i javna administracija će, kao oglašivači, na svim nivoima na transparentan i nediskriminatoran način i bez posrednika raspodeljivati oglase (javni pozivi, konkursi, oglasi javnih preduzeća, itd.), u skladu sa javnim interesom.

 

Treba zameniti sa:

 

Organi javne vlasti će kao oglašivači na transparentan i nediskriminatoran način i bez posrednika raspodeljivati oglase (javni pozivi, konkursi, oglasi javnih preduzeća, itd.), u skladu sa javnim interesom. Javni interes se postiže prethodnim utvrđivanjem ciljeva oglašavanja, utvrđivanjem jasnih kriterijuma za odabir javnih glasila u kojima će biti obavljeno oglašavanje (ciljna grupa čitalaca, cena oglasa, tiraž), prikupljanje ponuda svih javnih glasila koja tu ponudu mogu da zadovolje i odabir jednog ili više glasila u skladu sa prethodno utvrđenim kriterijumima, uz mogućnost korišćenja pravnog sredstva u slučaju .

 

kriterijuma ili pravila postupka.